Expert complexe natuurinrichtingswerken

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Heb je voeling met projectwerking en –management zodat enerzijds de projectleiders op jouw adviezen en technische expertise kunnen steunen in het kader van overheidsopdrachten, en anderzijds jij zelf een aantal projecten kan leiden op gebied van natuurinrichting? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!   

2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Vanuit de specialisatie natuurtechnische milieubouw zal je bestekken, plannen en ontwerpen voor studies en inrichtingswerken opmaken, evenals de uitvoering ervan opvolgen met als doel de realisatie van het Scheldeprogramma mee te garanderen.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

 • Het voorbereiden van de natuurinrichtingswerken, inclusief het bepalen van werkmethode en de benodigde middelen.
 • Het opmaken van plannen, ontwerpen en studies met als doel een kwaliteitsvolle, technische/inhoudelijke bijdrage te leveren aan een project of opdracht.
 • Het geven van technisch/inhoudelijk advies en informatie aan (interne en externe) klanten met als doel hen toe te laten de technische/inhoudelijke aspecten goed te interpreteren.
 • Advies Het opmaken en opvolgen van bestekken, zowel technisch, inhoudelijk als coördinerend inzake natuurinrichting (= inrichting van gebieden voor (robuuste) natuurontwikkeling, of inrichting van overstromingsgebieden met het oog op maximale invulling van de natuurfunctie). Bij bestekken andere dan natuurinrichting berust de inhoudelijke uitwerking bij de projectleider en zorgt de expert natuurinrichting voor het opstellen van de technische bepalingen.
 • De opvolging en controle van de uitvoering en eventueel bijsturen met als doel de vooropgestelde normen, kwaliteit en tijdigheid te garanderen of wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken. 
 • Het evalueren van de verrichte werkzaamheden met als doel in te spelen op verbeteringsmogelijkheden naar de toekomst. Dit in nauwe samenwerking met alle betrokkenen (aannemers, klant ...)
 • Het actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring rond natuurinrichting met als doel de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.
 • Het fungeren als aanspreekpunt rond een specifiek thema en verzorgt de coördinatie tussen de aanspreekpunten  met als doel als organisatie op een gestroomlijnde manier te kunnen communiceren.

In dit alles behoud je een juiste balans tussen people-planet-profit, zijnde de drie strategische doelen van de organisatie: natuurontwikkeling, natuurbeleving en natuurvalorisatie.

4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je hebt een masterdiploma.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric.

  Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • Je hebt 1 jaar ervaring opgebouwd op het gebied van overheidsopdrachten en natuurinrichting.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

4.2 COMPETENTIES

4.2.1 Technische competenties

 • Je hebt diepgaande kennis van natuur technische inrichtingswerken
 • Je hebt professionele kennis en kunde rond het opmaken en opvolgen van bestekken, zowel technisch, inhoudelijk als coördinerend inzake natuurinrichting
 • Je hebt kennis van de relevante wetgeving (ook deze van erfgoed, archeologie en MER) en de beleidsvisie rond natuur en bos
 • Je hebt kennis van de gebruikelijke software (AutoCad, Microsoft Office)
 • Je kunt projectmatig werken

4.2.2 persoonsgebonden competenties

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 2

Klantgerichtheid – niveau 1

Assertiviteit – niveau 1

Innoveren – niveau 1

Analyseren – niveau 2

Oordeelsvorming – niveau 1

Samenwerken – niveau 1

Voortgangscontrole – niveau 1

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.  

4.2.3 Goede motivatiebrieven krijgen een streepje voor!

Gelieve extra zorg te besteden aan een overtuigende motivatiebrief waarin je duidelijk weergeeft wat je drijft en in welke mate je over de nodige deelnemingsvoorwaarden en competenties beschikt.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • De functie is aantrekkelijk wegens de complexe maar boeiende problematiek van natuurcompensaties in relatie tot havenontwikkeling, het intense overleg met de doelgroepen, het werken binnen een hecht team en de goed afbakende werkinhoud.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1 CV-SCREENING
Aan de hand van jouw CV en motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats in de week van 21 december  2018 (onder voorbehoud).

6.2 VOORSELECTIE OP BASIS VAN EEN TELEFONISCHE SCREENING
Indien er meer dan 6 kandidaten overblijven na de CV-screening zal er een telefonische screening plaatsvinden. Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Verwachtingen van de functie

Deze selectiefase wordt gevoerd in de week van 21 december 2018 (onder voorbehoud) en is eliminerend.

6.3 GEDRAGSGERICHT INTERVIEW EN PSYCHOTECHNISCHE SCREENING
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie en verwachtingen voor de functie
 • Fit met de organisatie

Het gesprek wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke. Voor de psychotechnische screening zal je een e-mail ontvangen met een link naar de testen.

Deze selectiefase is eliminerend. 

De selectiefase vindt plaats te Brussel op 8 januari 2019  (onder voorbehoud).

6.4 FUNCTIESPECIFIEK INTERVIEW MET JURY
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • De visie op en inzicht in de functie
 • Fit met het team
 • De vereiste technische competenties (zie 4.2.1)

Het gesprek met een complexe case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijk expert en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend. 

De selectiefase vindt plaats te Brussel op 16 januari 2019 (onder voorbehoud)

6.5 EXTERN ASSESSMENT
De kandida(a)t(en) die de jury het meest geschikt vindt voor de functie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment,

Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een extern selectiebureau en is adviserend. Het assessment vindt plaats in de laatste week van februari 2019 (onder voorbehoud)

6.6 EINDSELECTIE: GESPREK MET DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL
Het eindgesprek wordt gevoerd met de administrateur-generaal of een lid van de directieraad die hiervoor wordt aangeduid.

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel in de week van 11 februari  

Op basis van het verkregen totaalbeeld beslist de jury uit ronde 6.4 of je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden wordt voor de functie. De lijnmanager kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst van geschikten voor de concrete invulling van de functie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.7 NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

6.8 WERFRESERVE
Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve met rangschikking voor heel Vlaanderen, dus niet enkel voor de standplaats vermeld in de vacature.. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de datum van de opmaak van het proces-verbaal. Desgevallend kan de leidinggevende beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. Indien er opnieuw een vacature vacant is, zal deze bekend gemaakt worden aan de eerstvolgende in de rangschikking. Geïnteresseerde kandidaten kunnen uitgenodigd worden voor bijkomende gesprekken waarbij de motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie zullen aan bod komen. Indien je twee keer een vacature weigert, verlies je je plaats in de rangschikking, tenzij de weigering gebeurt omwille van te lang woon-werkverkeer. Ook indien je in eerste instantie een aanbod accepteert maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort

7 HOE KAN JE SOLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 16 december 2018.

Je stuurt je CV en motivatiebrief, samen met een kopie van je diploma naar SollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 16 december 2018 naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

8 VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen begin Oktober 2018  

Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar SollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer en de vacaturetitel.

Diploma

Masterdiploma

Afdeling