Leidinggevende HRM

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

De cel HRM staat in voor het vormgeven en implementeren van het HR-beleid van het agentschap Natuur en Bos, beheert de processen die volgen uit dit beleid (werving en selectie, loopbaan, VTO, prestatiemanagement …). De loon- en personeelsadministratie gebeurt met input vanuit de cel HRM vanuit het dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 730 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
De leidinggevende HRM is samen met de teamleden verantwoordelijk voor het aantrekken, selecteren, belonen, beoordelen en opleiden van werknemers binnen het agentschap Natuur en Bos. Hij/ zij houdt toezicht op de organisatorische cultuur en waarborgt de naleving van arbeidsvoorschriften en –wetgeving en HR projecten (zoals talent management, personeelsplanning, diversiteit en successieplanning).

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat Voorbeelden van activiteiten
Behoefteanalyse
(Proactief) analyseren van de behoeften van de organisatie en klanten met als doelmet als doel een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden.
 • Analyseren, monitoren en verbinden van HR- en organisatiedata (o.a. loonkost, demografische gegevens, VTE’s en koppen, ziekteverzuim, personeelspeiling, FIO ,… ) om op basis hiervan concrete HR-acties te formuleren of HR-beleid bij te sturen.
 • Continue interactie met de leidend ambtenaar, leden van de directie en andere HR-klanten om behoeften op vlak van HR te capteren, bij te sturen en te vertalen in acties.
 • Identificeren van de nodige veranderingen in de entiteit en de nood aan veranderingsbeleid.
 • Opvolgen van HR-ontwikkelingen en HR-tendensen binnen de entiteit, het beleidsdomein, de Vlaamse overheid en de maatschappij om op basis van deze informatie anticiperen op risico’s en opportuniteiten binnen de entiteit op het gebied van HR.

Dienstverlening uitbouwen en/of optimaliseren
Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de HR-dienstverlening proactief mee definiëren, implementeren en bijsturen met als doelmet als doel de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen.

Context: in overleg en in samenwerking met het lijnmanagement en binnen het HR-netwerkmodel.

 • Continu verbeteren van de HR-dienstverlening binnen de entiteit, op basis van HR-kennis/inzichten, feedback van de HR-klant en samenwerking met andere actoren binnen het HR-netwerkmodel.
 • Maken van de verbinding tussen de dimensies “Personeel” en “Organisatie” in de entiteit.
 • Vertalen van de VO-brede HR-krijtlijnen naar het HR-beleid en de HR-dienstverlening van de eigen entiteit en vervolgens via HR-projecten en processen implementeren en uitbouwen.
 • Garanderen van de continuïteit van het HR-beleid en de HR-dienstverlening binnen de eigen entiteit.
 • Kenbaar maken van het HR-beleid en de HR-dienstverlening van de entiteit en de Vlaamse overheid zodat de HR-klant de dienstverlening kent en hier maximaal gebruik van kan maken.
 • Organiseren van regelmatig overleg over de HR-dienstverlening en processen, zowel binnen de entiteit als met de andere actoren binnen het HR-netwerkmodel.
Werkinstrumenten
Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, processen, methoden en technieken in nauw overleg met de klant met als doelmet als doel door algemeen toepasbare of maatgerichte producten, processen en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • HR-instrumenten en hulpmiddelen ontwerpen, verbeteren en/of toegankelijk maken
  • Bijv. rapportering
 • Opzetten van of meewerken aan projecten rond ontwikkeling van HR-instrumenten, zowel binnen de entiteit als in het HR-netwerk.
 • Uitwerken van procedures en richtlijnen.
 • Organiseren en faciliteren van infosessies en workshops.
Adviesverlening
Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren vanuit HR met als doelmet als doel deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen.
 • Opbouwen van een partnerschap vanuit een diepgaande HR-expertise met de leidend ambtenaar en de directie en hen adviseren m.b.t. strategische keuzes van de entiteit en het HR-beleid.
 • Coachen van leidinggevenden binnen de entiteit zodat zij kunnen groeien in hun 4 leiderschapsrollen en/of hen doorverwijzen naar meer doorgedreven coaching waar nodig.
 • Creëren van en waken over een geïntegreerd HR-beleid en hierover advies verlenen naar de leidinggevenden toe.
 • Adviseren van andere HR-actoren binnen het HR-netwerkmodel en ondersteunen bij hun HR-vraagstukken of uitdagingen.
 • Uitoefenen van een signaalfunctie naar de directie over HR-materies door deze proactief aan te kaarten.
 • Optreden als rolmodel en adviseur in veranderingsmanagement.
Kwaliteitsborging
Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening met als doelmet als doel een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.
 • Bewaken van HR-processen en HR-dienstverlening binnen de entiteit en zorgen dat ze op elkaar en op de VO-brede strategische HR-krijtlijnen afgestemd zijn.
 • Monitoren van de vooruitgang en de kwaliteit van het HR-beleid (processen en projecten) aan de hand van indicatoren en op basis hiervan bijsturen waar nodig en leveren van input voor managementrapportering.
 • Bewaken van correcte toepassing van HR-reglementering.
 • Bewaken van de afspraken en kwaliteitsnormen van de HR-dienstverlening van de entiteit en de Vlaamse overheid
  • Bijv. personeelsadministratie, rekrutering en selectie.
 • Initiatief nemen m.b.t. kwaliteitsverbetering en efficiëntiewinsten.
Communicatie en contacten
Communiceren over de dienstverlening met als doelmet als doel de (interne) klanten en de partners in het HR-netwerk te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken.
 • Fungeren als gezicht van HR binnen de entiteit.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt binnen het HR-netwerk vanuit de entiteit m.b.t. HR en vormen van de brug met AgO en de HR-business partners van de andere entiteiten.
 • Kenbaar maken van het HR-beleid en de HR-dienstverlening van de entiteit en de Vlaamse overheid en promoten aan de interne klanten en aan externen.
 • Assisteren van de leidend ambtenaar en ondersteunen bij het sociaal overleg in de entiteit.
 • Opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie met de HR-actoren van de entiteit en de Vlaamse overheid.
Projectdeelname
Leiden of deelnemen aan (deel)projecten met als doelmet als doel bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen.
 • Leiden van HR-programma’s/projecten binnen de entiteit en over entiteiten heen
  • Bijv. projecten rond talentmanagement, functieclassificatie, optimalisaties organisatiestructuur.
 • In co-creatie met andere HR-actoren bijdragen aan projecten m.b.t. het opmaken en implementeren van nieuwe VO-brede HR-processen, praktijken en instrumenten
  • Bijv. loopbaan- en beloningsbeleid, managementgroep.
 • Deelnemen aan multidisciplinaire projecten binnen de entiteit en over entiteiten heen.
 • Coachen, challengen en ondersteunen van de leidinggevenden in de identificatie van de juiste HR-projecten en in hun rol van sponsor/ambassadeur van projecten.
 • Aangeven van HR-implicaties van strategische en veranderingsprojecten.
Beleidsvoorbereiding
Vanuit ervaring mee bepalen van het HR-beleid met als doelmet als doel dit beleid te doen aansluiten op de noden van de organisatie.
 • Uitbouwen van een geïntegreerd strategisch HR-beleid voor de entiteit.
 • Meewerken aan het VO-brede HR-beleid door input te geven en in co-creatie HR-beleid te ontwikkelen.
 • Formuleren van praktijkgerichte feedback over de ontwikkelde HR-instrumenten en methodieken zodat de HR-dienstverlening van de Vlaamse overheid nog beter kan afgestemd worden op de noden van de HR-klant.
Coördineren
Coördineert en stuurt een groep medewerkers aan om het werk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 • Coachen van HR-medewerkers in het vergaren en uitbouwen van HR-kennis en expertise.
 • Coördineren van verschillende HR-dienstverlening en projecten met het oog op maximale afstemming en integratie.
Beschikbare middelen
Staat in voor (adviesverlening rond) de opmaak, het beheer en de opvolging van het HR-budget, met als doelmet als doel het budget optimaal aan te wenden voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • Identificeren van personeelsnoden en deze verwerken in een personeelsplan zodat tegemoet gekomen wordt aan de besparingscijfers zonder het uit het oog te verliezen van het loopbaanbeleid.
 • Herbekijken en optimaliseren van huidige functies (i.k.v. het ondernemingsplan en het kerntakenplan).
 • Analyseren en interpreteren van informatie over personeelskredieten om de uitvoering van de begroting op te volgen.
 • Opvolgen van het HR-werkingsbudget: vorming, rekrutering, consultancy, welzijn en preventie, …
Kennis m.b.t. het vakgebied
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.
 • Actief deelnemen aan de HR-netwerken van de Vlaamse overheid en daarbuiten.


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
  Of
  Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  Of
  Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).
 • Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring binnen de verschilllende domeinen van HR en je hebt minimaal 6 jaar leidinggevende ervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Gilis, Elsie elsie.gilis@vlaanderen.be GSM 0492/15.07.72)

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Algemene kennis van:
  • de verschillende domeinen binnen de personeelsdienst
  • de regelgeving met betrekking tot personeelsbeleid, zowel private (welzijnswetgeving, sociaal recht, en arbeidsrecht) als Vlaams statutaire regelgeving (in het bijzonder het Vlaams Personeelsstatuut)
 • Grondige kennis van:
  • het HR-beleid van de Vlaams overheid
  • de processen en domeinen binnen HR-beleid: profielbeheer en functieclassificatie, werving & selectie, vorming en ontwikkeling, planning- en evaluatiecyclus, loopbaanbegeleiding, leiderschapsrollen, …

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
 • Overtuigen: Je kan instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak (niveau 2)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 3)
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 3)
 • Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (niveau 2)
 • Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 2)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van overplaatsing moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.
2. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.
3. Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit.
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je wordt overgeplaatst in de graad van directeur (rang A21) met de bijbehorende salarisschaal.
  Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4.854,71 euro (brutomaandsalaris met 6 jaar anc., aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 3 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1 CV-SCREENING
Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats op 18 februari 2019

6.2 GEDRAGSGERICHT GESPREK
Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie en verwachtingen
 • Fit met de organisatie
 • Gedragsgerichte competenties

Deze selectiefase gebeurt met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke.
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 20 of 21 februari 2019 (datum onder voorbehoud).

6.3 FUNCTIESPECIFIEK GESPREK MET INHOUDELIJKE CASE
Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Fit met het team
 • Leidinggevende competenties
 • Technische competenties
 • Visie en inzicht in de functie

Deze selectiefase gebeurt met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke.
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 1 maart 2019 (datum onder voorbehoud).

6.4 EINDGESPREK MET DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL
Het eindgesprek gebeurt met de leidend ambetnaar van de wervende entiteit.
Tijdens deze selectiefase beoordelen we:

 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 9 maart 2019 (datum onder voorbehoud).
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.5 NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 17 februari 2019.
Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier via mail naarANBsollicitaties@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruikt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 17 februari 2019 naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Elsie Gilis, 0492/15.07.72

8 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 april 2019.
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer.