Milieujurist

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Draag je onze biodiversiteit een warm hart toe? Bekijk je graag de dingen des levens vanuit een open geest en ben je eerder een positivo dan een doemdenker? Ben je een teamspeler en geen solist en slaag je erin om neuzen in dezelfde richting te doen wijzen? Ben je bovendien beslagen in de regelgeving die het natuur- en bosbeleid in Vlaanderen ondersteunt? Dan beschik je over de perfecte combinatie van competenties waarnaar wij op zoek zijn!

De dagelijkse uitvoering van het natuur- en bosbeleid wordt gestuurd door de regelgeving terzake. Het natuur- en bosbeleid beïnvloedt de activiteiten van tal van burgers en bedrijven in meer of mindere mate. Het zoeken naar een evenwicht tussen die activiteiten en het realiseren van een ambitieus natuur- en bosbeleid is dan ook een dagelijkse uitdaging, waaraan tal van specifieke juridische uitdagingen verbonden zijn. Als je zin hebt om een centrale rol te spelen bij de juridische onderbouwing en ondersteuning van het natuur- en bosbeleid, dan ben jij de persoon die we zoeken. Je opereert vanuit Brussel.

2 FUNCTIECONTEXT

Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. Daarnaast beheert Natuur en Bos zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
De regelgeving rond natuur en bos helpen op te stellen en/of te interpreteren, juridisch advies geven aan collega’s en een (inhoudelijk) sturende of coördinerende rol nemen in ofwel grotere of complexere juridische dossiers ofwel processen zoals handhaving of overheidsopdrachten waar continu juridische interpretatie nodig is met als doel ertoe bij te dragen dat de acties van het Agentschap voor Natuur en Bos op stevige juridische gronden gestoeld zijn.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Probleemanalyse

Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de vraag/problematiek/behoeften van de organisatie en interne klanten met als doel over de nodige inzichten te beschikken om een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden en een gepaste dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken.

 • Anticiperen op juridische problemen en knelpunten gerelateerd aan de werking van ANB.
 • Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen in de federale, Europese en internationale regelgeving
 • Uitvoeren van juridische probleemanalyses of impactanalyses in materies gerelateerd aan natuur en bos;
 • Analyseren van juridische ad hoc vragen en problemen;
 • Evalueren van de juridische dienstverlening of samenwerkingsvormen met andere entiteiten of bestuursniveaus in materies gerelateerd aan natuur en bos;

Begeleiding en opvolging

Samen met de betrokkenen het advies, of het actie- of begeleidingsplan uitvoeren en/of opvolgen met als doel de vooropgezette doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. Op basis van het beleid en de behoefteanalyse definiëren, implementeren en bijsturen van de dienstverlening binnen het functionele domein met als doel de interne  klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen.

 • Voorstellen doen van de juridische dienstverlening en bespreken met zijn/haar leidinggevende
 • (Deel)projecten trekken of eraan deelnemen waarin juridische expertise noodzakelijk is, bijvoorbeeld het opstellen of bijsturen van regelgeving;
 • De dienstverlening rond overheidsopdrachten coördineren en uitbouwen, inclusief de kennisdeling hierrond
 • De juridische dienstverlening voor de natuurinspectie organiseren en zelf uitvoeren

Werkinstrumenten

Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, methoden en technieken in nauw overleg met de interne klant met als doel door algemeen toepasbare of maatgerichte producten en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 • Werkinstrumenten en hulpmiddelen ontwerpen, verbeteren en/of toegankelijker maken, wegwijs maken in juridische databanken (bijvoorbeeld standaard sjabloon samenwerkingsovereenkomst)
 • Uitwerken van procedures en richtlijnen (bijvoorbeeld handleidingen voor de opstelling van regelgeving, ...)
 • Ontwikkelen van opleidingen

Informatie en advies

Verstrekken van informatie, formuleren van een advies en/of opstellen van een actie- of begeleidingsplan met als doel de klant een passend antwoord of voorstel te bieden op zijn/haar situatie. Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren vanuit het functionele domein teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen.

 • Advies en bijstand verlenen aan interne klanten naar aanleiding van door hen opgeworpen vragen;
 • Vertalen van beleidsvisies in kwalitatieve juridisch regelgeving;
 • Behartigen van juridische briefwisseling;

Rapportering

Registreren en analyseren van gegevens met als doel kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale dienstverlening te garanderen en/of input te geven aan het beleid. Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.

 • Bewaken van correcte toepassingen van reglementaire bepalingen, procedures en normen
 • Erop toezien dat wet- en regelgeving worden gerespecteerd
 • Verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken van overzichten en verslagen, rapporteren van indicatoren
 • Rapporteren over federale regelgeving, Europese en internationale beleidsadviezen en regelgeving in materies gerelateerd aan natuur en bos
 • Input leveren voor managementrapportering
 • Toezien op naleving van kwaliteitsnormen (bijvoorbeeld bij de opstelling van juridische (en/of beleids-)adviezen, de opstelling van nieuwe reglementering,…)
 • Voorstellen doen voor verbetering

Bekendmaking van de dienstverlening

Bekendheid creëren rond de dienstverlening en communiceren over de dienstverlening met als doel de (interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken.

 • Verzekeren van een vlotte doorstroming van relevante informatie binnen de organisatie, naar de klanten en de collega’s
 • De dienstverlening proactief kenbaar maken aan de klant (bijvoorbeeld door de opstelling van adviezen, documenten, rapporten, of de duiding van nieuwe regelgeving)
 • Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, vergaderingen, infosessies (bijvoorbeeld personeelsvergaderingen, interne projectgroepen, werkgroepen staatshervorming, …)
 • Uitbouwen en onderhouden van professionele netwerken met andere entiteiten en bestuursniveaus
 • Fungeren als contactpersoon reguleringsmanagement
 • Coördineren van samenwerking met andere bestuursniveaus, bv. voorbereiden van college van voorzitters of samenvatten en interpreteren van de beslissingen van de Vlaamse Regering

Projectdeelname

Leiden of deelnemen aan (deel)projecten met als doel bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen.

 • Deelnemen aan (cross functionele) projecten. Leveren van specifieke vakinhoudelijke input voor die projecten
 • Het opvolgen van de werkzaamheden

Kennis m.b.t. het vakgebied

Netwerken en actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.

 • Bijhouden van vakliteratuur
 • Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen in federale, Europese en internationale regelgeving in materies gerelateerd aan het beleidsdomein
 • Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en technieken
 • Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten

Optimalisatie van de werking/beleidsadvies

Draagt bij aan de beleidsontwikkeling van de functionele minister door beleidsvoorstellen te formuleren vanuit de praktijk en rekening houdend  met  nieuwe  inzichten  en  initieert en organiseert overleg in verband met beleidsontwikkeling. Vanuit het vakgebied meewerken aan het (deel)beleid rond natuur en bos met als doel er voor te zorgen dat het beleid aansluit op de noden van de organisatie en ervoor te zorgen dat de aanpak steeds zo efficiënt en actueel mogelijk is.

 • Uitvoeren (juridische) risicoanalyse
 • Input leveren voor het ondernemingsplan
 • Meewerken aan projecten wetsintegratie


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 1. Je hebt een diploma Master in rechten

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
   

 2. Je hebt minimaal 1 jaar functierelevante ervaring in de milieuwetgeving


Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
 • Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Ann Lodewyckx, ann.lodewyckx@vlaanderen.be, 0492 23 63 85 ).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Dieptekennis inzake regelgeving betreffende natuur, bos, jacht en riviervisserij;
 • Degelijke kennis van aanverwante regelgeving (ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, waterbeleid, e.d.);
 • Kennis van of op zijn minst enige affiniteit met de materie natuur en bos strekt tot aanbeveling;
 • Kennis hebben van
  • regels en procedures inzake totstandkoming regelgeving
  • de beleidsvisie rond natuur en bos
  • de beleidscyclus
  • maatschappelijke processen die een rol spelen in de materie natuur en bos
 • Kunnen toepassen van
  • opmaak regelgeving
  • nota’s schrijven die voldoen aan de criteria grondigheid, onderbouwing, begrijpbaarheid en bruikbaarheid
  • courante kantoorsoftware

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen
  Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
 • Communiceren
  Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2)
 • Inleving
  Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat (niveau 2)
 • Netwerken
  Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2)
 • Analyseren
  Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
 • Klantgerichtheid
  Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kun je op de volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT- middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1 CV-SCREENING
Aan de hand van de door jou opgestuurde CV en motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats in de week van 19 april 2019.

6.2 GEDRAGSGERICHT INTERVIEW MET PSYCHOTECHNISCHE TESTEN
Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie
 • Inzicht in de functie
 • Fit met de organisatie

Deze selectiefase wordt gevoerd met door een selectieverantwoordelijke. Deze selectiefase is eliminerend

De selectiefase vindt plaats in Brussel op 24 april 2019 (datum onder voorbehoud).

6.3 FUNCTIESPECIFIEK INTERVIEW MET JURY
Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Fit met het team
 • Je technische competenties (4.2.1)
 • persoonsgebonden competenties (4.2.2)

Het gesprek met case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijke expert en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 29 april 2019 (datum onder voorbehoud).

6.4 ASSESSMENT CENTER
Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een extern bureau en zal plaatsvinden na 30 april 2019 (onder voorbehoud).

Deze selectiefase is eliminerend.

Op basis van het verkregen totaalbeeld bepaalt de jury uit 6.3 of je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ wordt bevonden voor de functie.

 • Wie geschikt wordt bevonden, wordt opgenomen in een wervingsreserve.
 • De administrateur-generaal kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst van geschikten voor de concrete invulling van de functie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.5 NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 18 april 2019.

Je stuurt je CV en motivatiebrief, samen met een kopie van je diploma: via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je je CV en motivatiebrief doorstuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 18 april 2019 naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

8 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen begin mei 2019.

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer.

Diploma

Masterdiploma in rechten

Afdeling