Ondersteuner veiligheid

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Ben jij iemand die graag onderhandelt en een gesprek niet uit de weg gaat? Lukt het jou om je geduld te bewaren en steeds vriendelijk te blijven, ook bij conflicten? Kan je samenwerken en je technische kennis overbrengen aan anderen? Dan is deze functie zeker iets voor jou! Natuur en Bos is namelijk opzoek naar een ondersteuner veiligheid.

2 FUNCTIECONTEXT

Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst.

Samen met partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.

Daarnaast beheert Natuur en Bos zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen.

2.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
De ondersteuner veiligheid volgt de wettelijke controles op aan installaties, gebouwen en machines, herstelt defecten en ondersteunt de veiligheidscoach en ploegbazen bij het realiseren van een veiligheidscultuur met als doel het niveau van veiligheid en welzijn continu te verbeteren.

Daarnaast is de ondersteuner veiligheid conducteur der werken bij overheidsopdrachten, opmetingen, en biedt ondersteuning bij onderzoeken (asbestscreening, grondverzet,…).

2.2 RESULTAATSGEBIEDEN

Resultaat Voorbeelden van activiteiten
Kennis nemen van de opdracht
Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en te volgen richtlijnen en regels met als doel een duidelijk beeld te krijgen van de taken die uitgevoerd moeten worden. 
 • Kennis nemen van de uit te voeren werken naar aanleiding van de welzijnsrondgangen, defecten of incidenten
 • Voorbereiding dossiers voor de veiligheidscoach
 • Afspraken maken met de coach veiligheid en de ploegbazen over de aanpak en de planning van de uit te voeren werken.
 • Afstemming verzorgen met de  regiobeheerders en het hoofd van team technische ondersteuning
 • Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken
Uitvoering
Uitvoeren van de opgedragen taken met als doel bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de dagelijkse opdrachten van het team. 
 • Begeleiden van welzijnsrondgang, van A tot Z
  • Administratie overnemen van ploegbaas
  • Telefonische afspraken maken
 • Toezicht op opvolgen/toepassen van veiligheidsvoorschriften
 • Opvolgen van uitrol noodplannen
 • Mee helpen uitvoeren van acties uit het welzijnsplan
 • Garanderen dat indienststellingsverslagen en veiligheidsinstructies actueel en beschikbaar zijn
Materiaal
Nazien en onderhouden van het werkmateriaal met als doel altijd te beschikken over veilig, net en goed functionerend materiaal. 
 • Keuringen begeleiden en opvolgen, inclusief digitaliseren van attesten
 • Onophoudelijk controleren van machines en gebouwen op veiligheid
Ad-hoc taken
Verrichten van een aantal ad hoc taken met als doel de dienst op logistiek, technisch of administratief vlak mee te ondersteunen. 
 • Aanwezig zijn bij verplichte vergaderingen.
 • Ophalen van bestellingen.
 • Ondersteuning bij evenementen.
Administratie en verslag uitbrengen
Bijhouden van een beperkte administratie en verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden met als doel de leidinggevende in staat te stellen het resultaat te beoordelen en indien nodig bij te sturen. 
 • Administratieve taken inzake gebouwenbeheer:
  • Zoeken van aannemers voor uitvoering van herstellingen en onderhoudswerkzaamheden,
  • Gebruik maken van raamcontracten
  • Organiseren van prijsvragen.
 • Rapporteren (mondeling of schriftelijk) over de voortgang van de uitgevoerde opdrachten. Meer concreet: registreren van de opvolging van de opmerkingen uit de welzijnsrondgangen
 • Melden van problemen die zelf niet kunnen opgelost worden.
Inspringen bij werkoverlast
Inspringen bij werkoverlast en vervangen van afwezige collega’s met als doel  de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. 
 • Tijdelijk bijspringen bij een ploeg om beheerwerken uit te voeren
 • Hulp bieden bij branden in bos- en natuurgebieden.
 • Bemannen van brandbewakingsposten of –torens.
 • Helpen opruimen  na stormweer.
 • Helpen vangen van uitgebroken vee, ingeschakeld in het beheer van ANB-domeinen.
Organisatie- en samenwerkingsvorm
Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt.  Bouwt de kennis verder uit en verankert deze binnen de organisatie met als doel het kennisniveau op peil te houden. 
 • Verspreiden van informatie rond veiligheid & welzijn in de loodsen
 • Zorgen dat er tips rond veiligheid en welzijn beschikbaar zijn voor het overleg binnen de ploeg
 • Opstellen van tips rond veiligheid en welzijn in goed verstaanbare taal met aantrekkelijke illustraties
 • Praktische organisatie van toolboxen rond veiligheid & welzijn
 • Collega’s ondersteunen in het veilig werken
 • Geven van input rond veiligheid en ergonomie bij de besluitvorming rond aankoop van materialen

3 PROFIEL 

3.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1)    Je hebt een diploma secundair onderwijs
 • 2)    Je hebt 3 jaar relevante ervaring in het vakdomein Veiligheid
 • 3)    Je beschikt over een rijbewijs B 

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
 • Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elsie Gilis, elsie.gilis@vlaanderen.be, tel 0492/15.07.72). 

3.2 COMPETENTIES
3.2.1 Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van
  • obeheervormen (park/natuur/bos) en nodige materialen voor het uitvoeren vanstandaardwerken
  • orelevante planten- en boomsoorten
  • odigitale vaardigheden
 • Je hebt een doorgedreven kennis van veiligheidsvoorschriften inzake gebouwenbeheer alsook vanveel gebruikte materialen en stoffen.
 • Je hebt een degelijke technische kennis van materieel dat gebruikt wordt in het natuur- enparkbeheer en kent hiervan de veiligheidsvoorschriften.

3.2.2 Pluspunt
Indien je het attest van preventieadviseur niveau 3 behaald hebt, is dit zeker een pluspunt

3.2.3 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden ennormen van de organisatie (niveau 1)
 • Flexibiliteit : Je verandert je werkwijze, aanpak of stijl om doelen te bereiken. Je kan in verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze je gedrag aanpassen (niveau 1)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

3.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je bent medisch geschikt voor deze functie
 • 4. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

4 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordeling tarief aansluiten.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van medewerker (rang C1, salarisschaal C111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

5 SELECTIEPROCEDURE

5.1. MODULE 1: eerste screening
5.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden
Aan de hand van de door jou opgestuurde CV, motivatiebrief en een kopie van je diploma gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 3.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats op 14 oktober 2019 (datum onder voorbehoud)

5.1.2. Voorselectie op basis van telefonische screening
Deze voorselectie vindt enkel plaats indien er meer dan 6 kandidaten voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden.
Door middel van een telefonische screening beoordeelt een selectieverantwoordelijke je kandidatuur op volgende criteria:

 • eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen
 • eerste toetsing van je technische competentie(s)

Je wordt door een selectieverantwoordelijke opgebeld tussen 14 en 16 oktober 2019. Het telefoongesprek gebeurt in het Nederlands.
Deze voorselectie is eliminerend.

5.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties met persoonlijkheidsvragenlijst
Door middel van een interview worden volgende competenties bevraagd:

 • Motivatie
 • Fit met de organisatie
 • Verantwoordelijkheid nemen (1)
 • Flexibiliteit (1)
 • Samenwerken (1)
 • Klantgerichtheid (1)
 • Plannen & organiseren (1)
 • Zorgvuldigheid (1)

Een selectieverantwoordelijke van de wervende entiteit neemt deze screening af. De persoonlijkheidsvragenlijst wordt op voorhand doorgestuurd en moet ingevuld worden voor het interview plaatsvindt.
Deze module is eliminerend
Deze module vindt plaats in Leuven op 18 oktober 2019 (datum onder voorbehoud).

5.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING MET INHOUDELIJKE CASE
Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke volgende criteria:

 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Je technische competenties
 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 25 oktober 2019 (datum onder voorbehoud).
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

5.4 NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

6 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 13 oktober 2019

Je stuurt je CV, motivatiebrief en kopie van diploma:

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je je CV, motivatiebrief en kopie van je diploma bezorgt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 13 oktober 2019 naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).


7 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

 • Jo Van Gils
  Adjunct-directeur Technische Ondersteuning
  Operationeel Terreinbeheer
  jo.vangils@vlaanderen.be
  0475/42 58 11

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

8 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 november 2019
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer.

Diploma

Diploma secundair onderwijs