Projectmedewerker Natura 2000

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Ben je een initiatiefnemer/-neemster die graag projecten organiseert en uitwerkt? Heb je een helicopterview waarbij je gemakkelijk de samenhang in het grote geheel kan zien? Wil je graag een steentje bijdragen aan Europese topnatuur in Vlaanderen? Dan moet je zeker verder lezen want misschien is het ANB op zoek naar jou!


2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

De projectmedewerker Natura 2000 zal deel maken uit het team natuurbeleid in de entiteit Team Natuur en NatuurInspectie Sigma IHD-Programma (NISIP).


3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE

De projectmedewerker Natura 2000 is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Je staat in voor de organisatorische en administratieve ondersteuning van het eigen team in de verschillende projecten en processen rond de Europese natuurdoelen. Ook zorg je mee voor de interne communicatie hierrond. Je zal evenzeer de kans krijgen om zelf projecten te trekken en organiseren.
 • In het bijzonder ben je verantwoordelijk voor het goede verloop van de verschillende openbare onderzoeken en andere procedures in verband met de managementplannen Natura 2000 en het Vlaams Natura 2000-programma. Elk openbaar onderzoek of procedure kan gezien worden als een project waarbij een timing, taakverdeling, mijlpalen, outputs, kwaliteitscontroles,… opgesteld moet worden.

In dit alles behoud je een juiste balans tussen people-planet-profit, zijnde de drie strategische doelen van de organisatie: natuurontwikkeling, natuurbeleving en natuurvalorisatie.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN

Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

 • Het overleg rond Natura 2000 inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren teneinde er voor te zorgen dat dit efficiënt kan verlopen.
 • Diverse taken inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren teneinde bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit.
 • Verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden en resultaten teneinde de leidinggevende in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.
 • Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige gegevens teneinde altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.
 • Informeren over producten, diensten, systemen of procedures teneinde er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.
 • Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein teneinde via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:
Je hebt een diploma met de graad van bachelor of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Yan Wing To, yanwing.to@lne.vlaanderen.be en 0493 31 30 04).

4.2 COMPETENTIES

Technische competenties 4.2.1

 • Je hebt basiskennis inzake projectmanagement en/of multipartijensamenwerking.
 • Je beschikt over sterke administratief-organisatorische skills (informatie beheren, verslagen maken).
 • Je beschikt over basiskennis inzake communicatie (stukken teksten compileren, communicatieplan opstellen, zakelijke teksten schrijven).
 • Je hebt inzicht met betrekking tot landbouw-, milieu- en natuurgerelateerde topics.
 • Je kan vlot overweg met de courante PC en Office toepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook).
 • Kennis hebben van GIS is een meerwaarde.
 • Kennis hebben over het Natura 2000-beleid is een meerwaarde
 • Kennis hebben van de producten en diensten van ANB in het algemeen en van Natura 2000-relevante producten en diensten (en methodieken) zou een meerwaarde betekenen.
 • Mensen met relevante werkervaring krijgen een streepje voor.

Persoonsgebonden competenties 4.2.2

 • Verantwoordelijkheid nemen 
  Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Plannen & organiseren
  Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Samenwerken
  Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Analyseren
  Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid
  Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2)
 • Klantgerichtheid
  Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Zelfontwikkeling
  Je functioneren blijft verbeteren door te leren en mee te groeien met veranderingen (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.2.3 Goede motivatiebrieven krijgen een streepje voor!

Gelieve extra zorg te besteden aan een overtuigende motivatiebrief waarin je duidelijk weergeeft wat je drijft en in welke mate je over de nodige deelnemingsvoorwaarden en competenties beschikt.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN

Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 • Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;
 • Je slaagt in de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.
 

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van medewerker (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen
 • Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be
 

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1 CV-SCREENING

Screening op deelnemingsvoorwaarden, motivatiebrief en CV: dit vindt plaats op 5 mei 2017 (onder voorbehoud)
Op basis van deze screening worden kandidaten ingedeeld in 3 groepen nl.:

 • Groep 1: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen aan de selectiecriteria en worden bijgevolg uitgenodigd voor het volgende onderdeel van de selectieprocedure.
 • Groep 2: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen in mindere mate aan de selectiecriteria en worden op de reservelijst geplaatst. Zij worden in eerste instantie niet uitgenodigd voor het volgende selectie onderdeel maar kunnen later alsnog opgeroepen worden.
 • Groep 3: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen niet aan de selectiecriteria en worden bijgevolg niet uitgenodigd voor het volgende onderdeel en worden ook niet op de reservelijst geplaatst.

Eventueel kan een telefonische screening plaatsvinden indien er meer dan 5 kandidaten geschikt bevonden worden in deze fase.

6.2 GEDRAGSGERICHT INTERVIEW EN PSYCHOTECHNISCHE SCREENING

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie en verwachtingen voor de functie
 • Fit met de organisatie
 • De vereiste persoonsgebonden competenties (zie 4.2.2)

Het gesprek wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke. Voor de psychotechnische screening zal je een e-mail ontvangen met een link naar de testen. Meer informatie volgt nog.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiefase vindt plaats te Brussel op 9 mei 2017 (onder voorbehoud).

6.3 FUNCTIESPECIFIEK INTERVIEW MET JURY

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • De visie op en inzicht in de functie
 • CV (globaal profiel)
 • Fit met het team
 • De vereiste technische competenties (zie 4.2.1)

Het gesprek met case/oprdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijk expert en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiefase vindt plaats te Brussel op 16 mei 2017 (onder voorbehoud).

6.4 EINDGESPREK MET DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 22 mei 2017 (onder voorbehoud).

Enkel de best gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd op het eindgesprek met de administrateur-generaal.

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

Wie geschikt wordt bevonden, wordt opgenomen in een wervingsreserve.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.5 NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij een dienst van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.


7 HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 1 mei 2017.

Je stuurt je CV, motivatiebrief, samen met een kopie/scan van je diploma, naar hrm.anb@lne.vlaanderen.be

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 1 mei 2017 naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be


8 VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be


9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 26 mei 2017.

Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar hrm.anb@lne.vlaanderen.be met vermelding van de vacaturetitel.
 

10 RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de functie van projectmedewerker bij entiteit ANB, die bestaat uit de lijst van geschikten.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als projectmedewerker. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan bod kunnen komen.

Indien je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.

Diploma

Diploma met de graad van bachelor of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid

Afdeling