Secretaris Beheercommissies Natuur

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Heb je voeling met projecten van natuurinrichting en wil je graag een ondersteunende rol spelen bij de realisatie van natuurcompensatiegebieden door het opvolgen, monitoren en rapporteren over de verdere ontwikkeling van deze natuurgebieden? Ben je administratief-organisatorisch aangelegd om vergaderingen logistiek te organiseren en heb je een vlotte pen om degelijke verslagen en jaarrapporten op te maken? Ben je iemand die snel de weg vindt in complexe dossiers en die ook inhoudelijk kan meedenken door steeds goed op de hoogte te blijven van de heersende regelgeving en procedures? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!


2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.
Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.


3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
De functie heeft als doel het verzorgen van de secretariaatswerking van de beheercommissies zoals o.a. voorzien in het protocol ’voor het realiseren van de natuurontwikkeling in het Linkerscheldeoevergebied - Monitoring, Beheercommissie & Opvangregeling’ (26.06/2007).
Concreet gaat het om de secretariaatswerking van drie Beheercommissies Natuur: Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever (LSO), Beheercommissie Natuur Rechterscheldeoever (RSO) en Beheercommissie Natuur Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR). De taak van de Beheercommissies Natuur is het begeleiden van de realisatie van de natuurcompensaties van de Antwerpse haven en van de gunstige staat van instandhouding in de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden van de gebieden. De Beheercommissies volgen van kortbij de monitoring, stellen natuurontwikkelingsmaatregelen voor en bieden een overlegforum aan de betrokken actoren.
Als Secretaris Beheercommissie Natuur maak je deel uit van een multidisciplinair team van 15 projectleiders, experten en ondersteuners die projectmatig werken aan grootschalige natuurinrichting langs de Schelde en bijrivieren. Je zal voornamelijk instaan voor de Beheercommissie Natuur LSO, en ondersteunend werken voor de Beheercommissie Natuur RSO en KBR. Voor deze job ligt de focus op de Antwerpse Haven en daarom zal er meest worden samengewerkt met de projectleider Antwerpse haven, de projectcoördinator (voorzitter van de beheercommissies) en de communicatieverantwoordelijke van het team.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

 • Je staat in voor het voorbereiden, organiseren, en de verslaggeving van vergaderingen en werkgroepvergaderingen van de Beheercommissies Natuur.
 • Je bent verantwoordelijk voor de praktische en logistieke organisatie van het secretariaat, het beheer en de archivering van documenten en digitale gegevens en het onderhouden van de gegevensdatabank en website voor de Beheercommissies Natuur.
 • Je verzorgt de communicatie naar interne en externe organisaties, burgers, gemeentebesturen
 • Je stelt de jaarverslagen op van de Beheercommissies Natuur Linkerscheldeoever, Rechterscheldeoever en Polders van Kruibeke.
 • Je biedt ondersteuning aan het team Scheldeproject – cluster Haven van Antwerpen door het mee inhoudelijk opvolgen van de lopende processen en communicatie over de processen en projecten.

In dit alles behoud je een juiste balans tussen people-planet-profit, zijnde de drie strategische doelen van de organisatie: natuurontwikkeling, natuurbeleving en natuurvalorisatie.


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • 1) Je hebt een bachelordiploma.

  Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure als je laatstejaarsstudent bent in het academiejaar 2016-2017. Je kan de functie enkel opnemen indien je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • 2) Je beschikt over een rijbewijs B.
   

4.2 COMPETENTIES

4.2.1 Technische competenties

 • Basiskennis van de structuren van het Agentschap voor Natuur en Bos
 • Basiskennis van de sector van bos en natuur
 • Basiskennis van het beleidsproces
 • Kunnen toepassen van administratief- organisatorische vaardigheden
 • Kunnen gebruiken van courante kantoorsoftware
 • Ervaring met verslaggeving en rapportage
 • Basiskennis ArcGIS (of bent bereid deze te verwerven)
 • Basiskennis historiek havenontwikkeling (of bent bereid deze te verwerven)

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 2 Klantgerichtheid – niveau 2
Communiceren – niveau 2 Plannen en organiseren – niveau 2
Initiatief – niveau 2 Samenwerken – niveau 1
Zorgvuldigheid – niveau 2  

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.2.3 Goede motivatiebrieven krijgen een streepje voor!
Gelieve extra zorg te besteden aan een overtuigende motivatiebrief waarin je duidelijk weergeeft wat je drijft en in welke mate je over de nodige deelnemingsvoorwaarden en competenties beschikt.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.
 

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • De functie is aantrekkelijk wegens de complexe maar boeiende problematiek van natuurcompensaties in relatie tot havenontwikkeling, het intense overleg met de doelgroepen, het werken binnen een hecht team en de goed afbakende werkinhoud.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van deskundige (B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be


6 SELECTIEPROCEDURE

6.1 CV-SCREENING
Aan de hand van jouw CV en motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats op 22 januari 2018 (onder voorbehoud).

6.2 VOORSELECTIE OP BASIS VAN EEN TELEFONISCHE SCREENING
Indien er meer dan 6 kandidaten overblijven na de CV-screening zal er een telefonische screening plaatsvinden. Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Verwachtingen van de functie

Deze selectiefase wordt gevoerd in de week van 22 januari 2018 (onder voorbehoud) en is eliminerend.

6.3 GEDRAGSGERICHT INTERVIEW EN PSYCHOTECHNISCHE SCREENING
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie en verwachtingen voor de functie
 • Fit met de organisatie
 • De vereiste persoonsgebonden competenties (zie 4.2.2)

Het gesprek wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke. Voor de psychotechnische screening zal je een e-mail ontvangen met een link naar de testen.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiefase vindt plaats te Brussel op 29 januari 2018 (onder voorbehoud).

6.4 FUNCTIESPECIFIEK INTERVIEW MET JURY
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • De visie op en inzicht in de functie
 • Fit met het team
 • De vereiste technische competenties (zie 4.2.1)

Het gesprek met case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijk expert en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiefase vindt plaats te Brussel in de week van 5 februari 2018 (onder voorbehoud)

Op basis van het verkregen totaalbeeld beslist de jury uit ronde 6.4 of je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden wordt voor de functie. De lijnmanager kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst van geschikten voor de concrete invulling van de functie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.5 NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.


7. HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 21 januari 2018

Je stuurt je sollicitatie, samen met een kopie van je diploma naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 21 januari 2018 naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).


8. VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be


9. FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind januari.
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar SollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer en de vacaturetitel.

Diploma

Bacherlordiploma

Afdeling