Specialist milieu

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Wil je graag de natuur in Vlaanderen beschermen? Wil je mee helpen om de milieukwaliteit te bereiken die vereist is om onze natuur weer in topconditie te brengen? Heb je de nodige kennis in huis over het milieu en onze ecosystemen? En kun je verschillende belanghebbenden mee krijgen in je verhaal? Lees dan zeker verder want Natuur en Bos is op zoek naar een gemotiveerde specialist milieu.

2 FUNCTIECONTEXT

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. Onze missie is: ’Meer, beter en samen’. Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert Natuur en Bos zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 700 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Als specialist milieu ben je het aanspreekpunt binnen Natuur en Bos voor zowel interne als externe stakeholders. Je staat onder meer in voor de opmaak van gidsdocumenten (‘praktische wegwijzers’) en voor de beoordeling van milieudrukken. Daarnaast geef je advies en doe je opvolgingen rond abiotische aspecten, o.a. van de meetnetten natuurlijk milieu, en ondersteun je de kwestiewerkgroep passende beoordeling.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Voorbereiding
Voorbereiden van de studie, het technisch advies of de opdracht teneinde de werkmethode en de benodigde middelen te bepalen.
 • Noden en knelpunten identificeren en bespreken met de betrokkenen.
 • Informatie verzamelen om vraag te kunnen kaderen.
 • Voorbereidende metingen, studies, proeven,… laten uitvoeren, bijvoorbeeld rond stikstofdepositie, vermesting, verdroging.
 • Projectplannen maken, bijvoorbeeld rond planning uitbouw voortoets
Opmaak product
Opmaken van plannen, ontwerpen en studies teneinde een kwaliteitsvolle, technische/inhoudelijke bijdrage te leveren aan een project of opdracht.
 • Opmaken van deelproducten inzake milieurandvoorwaarden voor beheerplannen, managementplannen, inrichtingsplannen, richtlijnen, regelgeving.
 • Organisatie maatschappelijk overleg (bijvoorbeeld werkgroep passende beoordeling en wetenschappelijke begeleidingscommissies).
 • Ontwerpen van een gespecialiseerde databank (databank rond passende beoordeling)
 • Uitbouw modellen, bijvoorbeeld voortoets zoekzonemodel en impactscore.
 • Opmaken van technische bepalingen van bestekken.
 • Nazicht offertes en opstellen van voorstellen van toewijzing.
 • Uitbouw monitoring
Technisch/inhoudelijk advies
Geven van technisch/inhoudelijk advies en informatie over milieurandvoorwaarden aan (interne en externe) klanten om hen toe te laten de technische/inhoudelijke aspecten goed te interpreteren.
 • Verlenen van advies rond milieurandvoorwaarden (bijvoorbeeld vergunningen, beheer, inrichting,…).
 • Geven van advies rond inhoudelijke/technische vraagstukken.
 • Verstrekken van informatie over reglementeringen en technieken.
 • Adviesverlening bij het opmaken van voorschriften en procedures.
 • Adviseren van studies en ontwerpen uitgevoerd door externe studiebureaus.
Opvolging en controle en eventueel bijsturen
Opvolging en controle van de uitvoering en eventueel bijsturen teneinde de vooropgestelde normen, kwaliteit en tijdigheid te garanderen OF wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken.
 • Opvolging en budgetbewaking van de toegewezen projecten.
 • Nazien van werkzaamheden uitgevoerd door derden (bijvoorbeeld opvolging van opdrachten VITO en andere).
 • Voortgang van de opdracht bespreken met de opdrachtgever en op basis hiervan aanpassingen doen.
 • Interpretatie monitoringsresultaten
Evaluatie
Evalueren van de verrichte werkzaamheden teneinde in te spelen op verbeteringsmogelijkheden naar de toekomst.
 • Prestaties van derden, zoals onderzoeksinstellingen (bijvoorbeeld INBO en VITO), studiebureaus,… beoordelen
 • Vanuit de eigen expertise advies geven over het algemeen verloop van de toegewezen projecten en processen.
 • Vanuit de evaluatie feedback formuleren die als basis kan dienen voor verbetering bij nieuwe projecten.
Kenis m.b.t. het vakgebiedn
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.
 • Meewerken aan de uitbouw van kennismanagement om kennis en informatie te verdelen en beschikbaar te maken.
 • Lezen van vakliteratuur en deelnemen aan (internationale) opleidings- en studiedagen en werkgroepen.
 • Activiteiten bijwonen om voeling met de sector en de markt van studiebureaus en onderzoeksinstellingen te houden.
 • Zich op de hoogte houden en ontwikkelen van expertise op het vlak van wetgeving, op technisch vlak en in de praktijk.
 • Gerichte specialisatie rond het thema op peil houden.
 • Studiewerk verrichten om de recentste evoluties op het werkveld en de werkmethoden te kennen.
 • Bijhouden van documentatie en uitwisselen van documentatie met collega’s.
Aanspreekpunt
Fungeert als aanspreekpunt rond milieurandvoorwaarden en verzorgt de coördinatie tussen de aanspreekpunten teneinde als organisatie op een gestroomlijnde manier te kunnen communiceren.
 • Uitwerking geven aan de beleidsvisie van Natuur en Bos en de focus die hierin specifiek m.b.t. het thema gelegd wordt.
 • Antwoorden formuleren op concrete vragen rond het thema.
 • Overdracht van informatie over het thema binnen de organisatie.
 • Als verbindingspersoon optreden tussen alle betrokken collega’s rond het thema.
 • Relatiebeheerders en leidinggevenden als specialist ondersteunen in het extern overleg met doelgroepen.
 • Op vraag van leidinggevenden Natuur en Bos vertegenwoordigen in overlegorganen van de Vlaamse overheid.
 • Beheren van de interne databanken over het thema.
Beleidsplannen en rapporten
Voorbereiden, toelichten en bespreken van beleidsplannen teneinde een visie, een plan van aanpak en bijbehorend instrumentarium voor te leggen.
 • Voortbouwen op het huidige beleid visie ontwikkelen op de concrete taakstelling voor milieurandvoorwaarden en op de behoeftes in dit kader en hoe onze organisatie milieurandvoorwaarden van natuur en bos verder kan stimuleren en optimaliseren.
 • Nieuwe voorstellen en aanbevelingen formuleren die volgen uit de opgedane kennis en ervaringen.
 • Beleidsmatige opties m.b.t. milieurandvoorwaarden ontwikkelen, evalueren, implementeren en managen
 • Mee bepalen van doelstellingen m.b.t. milieurandvoorwaarden.
 • Meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van bepaalde beleidsbeslissingen of acties met betrekking tot milieurandvoorwaarden, bijvoorbeeld mestactieplan opvolgen en input geven.
 • Deelnemen aan en organiseren van beleidsvergaderingen.
 • Ontwikkelen eigen beleidsconcept , bijvoorbeeld actiegebied milieudruk.
 • Opvolgen van rapporten, bijvoorbeeld MIRA.


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • 1) Je bent in het bezit van een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

  Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

  • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

   Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring (enkel opnemen indien specifieke diploma of werkervaring worden vereist voor de vacature).

 • 2) Je hebt minimum 2 jaar beroepservaring in ondersteunende/adviserende rollen binnen het vakgebied abiotiek, milieurandvoorwaarden en ecosystemen

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elsie Gilis, elsie.gilis@vlaanderen.be, 0492/15.07.72).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties
Ervaring in

 • projecten leiden/richting geven, coachen, ontwikkelen en gericht advies geven aan (hooggekwalificeerde) medewerkers en hen inlichten over hun functioneren
 • wetenschappelijke methodes gebruiken
 • courante kantoorsoftware en GIS

Kennis hebben van

 • relevante wetgeving en beleidsprocessen (ingesteldheid om u met deze materie bezig te houden)
 • de beleidsvisie rond natuur en bos

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
 • Overtuigen: je kan instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak (niveau 1)
 • Samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Analyseren: je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
 • Oordeelsvorming: je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 2)
 • Innoveren: je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2)
 • Voortgangscontrole: je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1 CV-SCREENING
Aan de hand van het door jou opgestuurde CV en motivatiebrief en een kopie van je diploma gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats op 27 mei 2019.

6.2 GEDRAGSGERICHT GESPREK MET PSYCHOTECHNISCHE SCREENING
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie en verwachtingen voor de functie
 • Fit met de organisatie
 • De persoonsgebonden competenties (zie 4.2.2)

Het gesprek wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke. Voor de psychotechnische screening zal je een e-mail ontvangen met een link naar de testen.
Deze selectiefase is eliminerend.
De selectiefase vindt plaats in Brussel op 29 mei 2019 (onder voorbehoud).

6.3 FUNCTIESPECIFIEK INTERVIEW MET JURY
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • De visie op en inzicht in de functie
 • De vereiste technische competenties (zie 4.2.1)

Het gesprek met een inhoudelijke case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijk expert en een selectieverantwoordelijke.
Deze selectiefase is eliminerend.
De selectiefase vindt plaats in Brussel op 7 juni 2019 (datum onder voorbehoud).

6.4. EXTERN ASSESSMENT
De kandida(a)t(en) die de jury het meest geschikt vindt voor de functie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment,
Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een extern selectiebureau en is eliminerend. Het assessment vindt plaats in de laatste week van 10 juni 2019 (onder voorbehoud)

6.5. EINDSELECTIE: GESPREK MET DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL
Het eindgesprek wordt gevoerd met de administrateur-generaal of een lid van de directieraad die hiervoor wordt aangeduid.
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel in de week van 20 juni 2019 (datum onder voorbehoud)
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.6. NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7. HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 24 mei 2019.
Je stuurt je CV, motivatiebrief en een kopie van je diploma via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je je kandidatuur uiterlijk op 24 mei 2019 naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

8. VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9. FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 juli 2019.
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van de vacaturetitel.

Diploma

Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid

Afdeling