Themabeheerder Landbouw en Platteland

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Werk je graag zelfstandig en ben je een persoon die sterk in zijn schoenen staat? Ben je bereid om binnen het spanningsveld tussen landbouw en natuur de verbindende partij te zijn en te zoeken naar mogelijkheden om de integratie van natuur in deze sector mogelijk te maken? Heb je ambitie om de gezamenlijke uitdagingen en opportuniteiten van de natuur- en landbouwsector in constructief overleg aan te pakken? Schrikt het uitwerken van een netwerk je niet af? Dan is deze functie zeker iets voor jou. Natuur & Bos is namelijk op zoek naar een themabeheerder landbouw en platteland binnen de entiteit Algemeen Beleid, team Natuur en Maatschappij

2 FUNCTIECONTEXT

Bij Natuur & Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst.
Samen met partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.
Daarnaast beheert Natuur & Bos zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Natuur en landbouw zouden hand in hand moeten kunnen gaan. Als themabeheerder landbouw en platteland werk je actief aan de samenwerking met de landbouwsector. Je geeft als verbindingspersoon vorm aan een netwerk met partners uit de sector en je bent voor hen een aanspreekpunt. Een greep uit je takenpakket:

 • je coördineert en participeert in verschillende processen en projecten over landbouw en platteland, onder meer participatie bij de Vlaamse input voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het programma voor plattelandsontwikkeling;
 • je zoekt actief naar win-winprojecten voor landbouw en natuur;
 • je evalueert de bestaande samenwerking tussen landbouw en natuur en je maakt een visie voor deze samenwerking;
 • je zoekt in constructief overleg mee naar oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen, zoals de schadeproblematiek van in het wild levende dieren of dierziekten;
 • je werkt mee aan de ontwikkeling en uitbouw van natuuroplossingen in de landbouwcontext;
 • je werkt mee aan de opmaak en implementatie van wetgeving;
 • je geeft input bij de ontwikkeling van het beleid rond natuur en landbouw;
 • je coördineert en monitort de uitvoering van het beleid rond natuur en landbouw;
 • je stemt de thema’s landbouw en natuur af met andere thema’s binnen en buiten de organisatie;
 • je bouwt expertise op en houdt deze actueel.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat Voorbeelden van activiteiten
Kennisproductie
Proactief verzamelen, genereren en verwerken van informatie teneinde het beleid en de beleidsplannen met kennis en data te ondersteunen en onderbouwen.
 
 • Verzamelen van informatie over het thema landbouw en platteland vanwege het Agentschap en anderen met het oog op afstemming.
 • Uitvoeren van kloofanalyses m.b.t. landbouw en platteland waarmee de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie in kaart gebracht wordt.
 • Een dialoog aangaan met interne en externe belanghebbenden om de vraag in kaart te brengen en analyseren.
 • Contacten onderhouden met kennisleveranciers en studiecentra.
 • Relevante literatuur en data en internationale trends identificeren en analyseren en zo zorgen voor kennisopbouw / delen van goede praktijken in het team en in de organisatie.
Beleidsplannen
Voorbereiden, toelichten en bespreken van beleidsplannen teneinde een visie, een plan van aanpak en bijbehorend instrumentarium voor te leggen.
 • Ondersteunen en/of vertegenwoordigen van het agentschap in verschillende relevante werkgroepen.
 • Nieuwe voorstellen en aanbevelingen formuleren die volgen uit de opgedane kennis en ervaringen.
 • Beleidsmatige opties m.b.t. het thema ontwikkelen, evalueren,implementeren en managen.
 • Mee bepalen van doelstellingen m.b.t. landbouwbeleid.
 • Vanuit de visie van het agentschap bijdragen aan de voorbereiding en opvolging van projecten rond het thema.
 • Samen met anderen nagaan hoe het thema kan aangewend worden hun activiteiten.
 • Waken over de implementeerbaarheid van het beleid.
Beleidsindicatoren
Organiseren van beleidsmonitoring en –evaluatie teneinde er zorg voor te dragen dat de juiste indicatoren op een kwaliteitsvolle wijze worden opgevolgd.
 • In overleg met de relevante teams richtlijnen bepalen en instrumenten ontwikkelen aan de hand van dewelke de beleidsmonitoring en –evaluatie dient te gebeuren.
 • Zorgen voor de continue evaluatie van het instrumentarium op basis van de vastgelegde beleidsindicatoren.
 • Zoeken naar en input leveren m.b.t. indicatoren m.b.t. landbouw in het maatschappelijk veld.
 • Input leveren m.b.t. relevante indicatoren voor het thema.
Betrokkenheid en draagvlak creëren
Relevante actoren betrekken bij de beleidsontwikkeling en de voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen teneinde proactief behoeften te capteren en het draagvlak te vergroten.
 • Bijdragen tot het formuleren van een duidelijke visie op hoe het draagvlak voor het thema vergroot kan worden.
 • Het werkveld analyseren en de juiste actoren en belanghebbenden identificeren binnen en buiten de organisatie.
 • Inspelen op de informatiebehoeften van de verschillende doelgroepen.
 • Regelmatige contacten onderhouden met deze belanghebbenden om zo hun visie en behoeften te begrijpen en om door het tijdig aftoetsen van voorstellen en actieplannen al op voorhand een voldoende groot draagvlak ervoor te creëren.
 • Actief op zoek gaan naar opportuniteiten om synergiën te creëren en projecten te koppelen aan die van externe partners, beheerders, andere beleidsdomeinen,…
 • Bijwonen van de diverse overlegfora en –vergaderingen in kader van het thema.
Interactie met de uitvoering
Opzetten en onderhouden van goede formele en informele contacten met beleidsuitvoering teneinde (neven)effecten, opportuniteiten, of structurele knelpunten in de uitvoering te identificeren en te vertalen in bijsturing.
 • Coördineren van de voorbereiding van de beleidsimplementatie, ondersteunen en opvolgen van de beleidsuitvoering van het ANB m.b.t. het thema.
 • Netwerk onderhouden binnen de verschillende entiteiten van het Agentschap en met andere partners die instaan voor de beleidsuitvoering m.b.t. het thema
 • Concrete projecten en initiatieven definiëren en concrete plannen van aanpak
 • uitwerken.
 • Coördineren en meewerken aan projecten m.b.t. thema.
 • Fungeren als centraal aanspreekpunt binnen de organisatie voor het thema.
 • Waken over de uitvoerbaarheid van het voorgestelde beleid en proactief vragen naar de impact van beleid op het terrein en eventuele pijnpunten.
 • Maximale input geven bij het vormgeven en uitbouwen van het aanbod van de organisatie rond het thema.
 • De kwaliteit meten van de geïmplementeerde nieuwe kennis en inzichten en deze bijsturen.
 • Oplossen van systematisch terugkerende knelpunten.
Communicatie over beleidsbeslissingen
Ondersteunen van de communicatie over beleidsbeslissingen teneinde duidelijkheid te creëren bij alle betrokkenen.
 • Uitwerken en aansturen van een systematisch proces voor de doorstroom van informatie over het thema binnen en buiten de organisatie.
 • Vanuit ervaring het management adviseren over het te voeren beleid,
 • mogelijke knelpunten en opportuniteiten en eventueel scenario’s aanreiken.
 • Beleidsmatige vragen van o.a. belangengroepen, de sectoren en het kabinet beantwoorden.
 • Inhoudelijke bijdrage leveren aan opleidingsprogramma’s, communicatie-initiatieven rond het thema.
 • Op verzoek en/of eigen initiatief deelnemen aan of organiseren van afstemmingsvergaderingen met interne en externe betrokkenen.
 • Vanuit de eigen specialisatie gegevens, analyses, studies en adviezen verstrekken die door anderen in hun werkzaamheden gebruikt worden.
Evaluatie en bijsturing
De monitoringsresultaten vergelijken met de beleidsintenties teneinde voorstellen te kunnen doen voor bijsturing of wijziging in het beleid om de beleidsintenties te realiseren.
 • Regelmatig monitoringsresultaten evalueren en aftoetsen aan de vooropgestelde objectieven. Op die manier de output en impact van het gevoerde beleid in kaart brengen.
 • Interpretatie van de gegevens uit de monitoring en evaluatie met het doel om er lessen uit te trekken en acties / voorstellen aan te koppelen.
 • Voorzien in voortgangsrapportering in dit kader en signaleren van knelpunten en opportuniteiten; hierbij voorstellen tot actie formuleren.
 • Trends identificeren binnen de uitvoering en het overkoepelende beleid daarvan op de hoogte stellen.
 • Beleidsontwikkelaars feedback geven over de uitvoerbaarheid van het beleid.
 • Advies geven over bijsturing van het beleid
Kennis m.b.t. het vakgebied/beleidsdomein
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied/ beleidsdomein teneinde via integratie van de nieuwste evoluties de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding continu te verbeteren.
 • Inhoudelijk expertise onderhouden en verder ontwikkelen m.b.t. Natuur & Bosbeleid in het algemeen en m.b.t. landbouw in het bijzonder.
 • Trends en ontwikkelingen in de vakliteratuur opvolgen.


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):

 • 1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • 2) Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in: beleidsontwikkeling, middenveldcoördinatie, stakeholdermanagement of een beleidsondersteunende functie.
 • 3) Je hebt een aantoonbare affiniteit met landbouw en natuur

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

  Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring (enkel opnemen indien specifieke diploma of werkervaring worden vereist voor de vacature).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elsie Gilis, elsie.gilis@vlaanderen.be; 0492/150772).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Dieptekennis rond de specialisatie
 • Kennis hebben van
  • relevante wetgeving
  • de beleidsvisie rond natuur en bos
  • de beleidscyclus
 • Kunnen toepassen van
  • beleidsnota’s schrijven
  • projectmatig werken
  • courante kantoorsoftware

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Overtuigen: Je kan instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak (niveau 2)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 1)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-v....

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordeling tarief aansluiten.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1. MODULE 1: CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden
Aan de hand van de door jou ingestuurde CV en motivatiebrief (en een kopie van je diploma) gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats op 27 november 2019 (datum onder voorbehoud)

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties
Tijdens deze module worden volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie
 • Fit met de organisatie
 • Inzicht in de functie
 • Gedragsgerichte competenties (zie 4.2.2)

Voor de computertesten zal je een e-mail ontvangen met de link naar de testen, de testen worden thuis afgelegd voor de persoon op gesprek komt. Het gesprek wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke en vindt plaats te Brussel op 3 december 2019 (datum onder voorbehoud).
Deze module is eliminerend.

6.3. MODULE 3: functiespecifieke screening
Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke volgende criteria:

 • Je visie op de functie
 • Inpasbaarheid in de functie
 • Je technische competenties
 • Persoonsgebonden competentie: innoveren
 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 10 december 2019 (datum onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie. De lijnmanager beslist wie van de geschikten in aanmerking komt voor een concrete vacature.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.4 ASSESSMENT CENTER
Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een extern bureau en zal plaatsvinden na 16 december 2019 (onder voorbehoud).
Deze selectiefase is eliminerend.
Op basis van het verkregen totaalbeeld bepaalt de jury uit 6.3 of je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ wordt bevonden voor de functie.

 • Wie geschikt wordt bevonden, wordt opgenomen in een wervingsreserve.
 • De administrateur-generaal kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst van geschikten voor de concrete invulling van de functie.

6.5 NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 26 november 2019.
Je stuurt je CV, motivatiebrief en kopie van diploma via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel.
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je je kandidatuur uiterlijk op 26 november 2019 naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

8 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 januari 2020.
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer.

10 RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die zullen worden aangeboden.
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als natuurinspecteur. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.
Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve.
Het is evident dat je eenmaal in dienst in de functie niet langer tot de reserve behoort.

Diploma

Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid