Laureaten 2018 projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Laureaten 2018 projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Negen projecten van de projectoproep waren ontvankelijk, waarvan er acht positief werden geëvalueerd. In totaal gaat het om een oppervlakte van 18,6 hectare en een bedrag van 436.237,50 euro. Drie van de acht projecten realiseren natuurdoelen, drie projecten zijn lokale bosuitbreidingsinitiatieven en twee zijn speelbosprojecten. Twee geselecteerde projecten liggen in de provincie Antwerpen, een in de provincie West-Vlaanderen, drie in de provincie Oost-Vlaanderen en twee in de provincie Limburg. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,96 ha, het grootste is 5,67 ha groot.

 1. Franky De Mulder, Bosuitbreiding De Vlamme: Het project ligt in deelgebied 10 ‘Steenbergse Bossen - Zwalmvallei’ van het Natura 2000-gebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen’ (BE2300007). Binnen dit deelgebied is er een ambitieuze bosuitbreidingsdoelstelling van ruim 200 ha. De bebossing van deze percelen draagt dus bij aan de instandhoudingsdoelstellingen aangezien de realisatie van Habitattypes 91E0 en 9130 wordt beoogd.
   
 2. Thomas Vanderbeke, bosuitbreiding Koppenbergbos: Het project ligt in habitatrichtlijngebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen' BE 2300007- 36 (Hotond – Koppenberg). Het project beschikt over een duidelijke visie op vlak van opzet, aanpak van uitvoering (aangepaste soortenkeuze), toekomstig beheer en samenwerking, rekening houdend met de ecologische potenties en de buren.
   
 3. Puurs, Bebossing Zielbeek: Het project maakt deel uit van de vorming van een ‘groene ‘long in een steeds meer geïndustrialiseerde omgeving (A12/kanaalzone/diverse industriezones) samen met het historisch domein Hof ter Zielbeek, het natuurgebied de Polder van Bree en het speelbos Ooievaarsnest. Bosuitbreiding binnen het gebied zorgt voor een versterking van de beekvallei en van de bestaande bossen. Bovendien versterkt het een natte natuurverbinding binnen de regio.
   
 4. Provincie West-Vlaanderen, Provinciedomein de Gavers in Harelbeke: De geplande bosuitbreiding maakt deel uit van de uitbreiding van het provinciedomein de Gavers. Dit project geeft een daadwerkelijke invulling aan de aanduiding van deze zone als natuurpark zoals vastgelegd in het PRUP. Het biedt een antwoord op de recreatieve druk in het domein. Bovendien is de hoofddoelstelling van de vooropgestelde uitbreiding het versterken van de natuurwaarden.
   
 5. Kempens Landschap, Dwergenbos: Dit project kadert binnen de intentie tot de realisatie van natuurspeelzones in het centrum van de gemeente Zoersel en versterkt de lokale natuuruitbreiding door de nabijheid van de natuurzone Dwergenbergen. Binnen het RUP Achterstraat wordt de bestemming als natuurgebied en parkgebied bevestigd. Het bos wordt ingericht als speelbos en heeft dus vooral een maatschappelijk/recreatieve meerwaarde. De ligging van het speelbos is sterk beargumenteerd (adhv. situering aanwezigheid jeugdlokalen en scholen).
   
 6. Ham, Bebossing i.k.v. groene corridor weekendverblijven Gerhees: Het project vormt een groene corridor (natuurverbinding) tussen het VEN gebied 453: 'De Gerheserheide' en het Habitatrichtlijngebied BE2100040: 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor'. Deze groene corridor wordt bevestigd in het RUP weekendverblijven Gerhees.
   
 7. Zulte, Bebossing in RUP Karreweg als uitbreiding van bestaand beukenbos: Het project kadert binnen het RUP Karreweg (bufferzone-speelbos) en het dient als visuele en functionele groenscheiding tussen het industriegebied en het (toekomstige) woongebied. Het gebied sluit aan bij bestaand bos en heeft een maatschappelijke/recreatieve meerwaarde (speelbos met voetganger- en fietserdoorgangen).
   
 8. Bilzen, Bebossing Rosmeer: Deze lokale bosuitbreiding heeft vooral een buffer en recreatieve functie voor de dorpskern van Rosmeer. De natuurwaarde van het aangrenzende bos wordt met deze uitbreiding versterkt in een sterk agrarisch gebied. De gewestplanbestemming bosuitbreidingsgebied wordt uitgevoerd.