Laureaten projectoproep aankoop van gronden voor bebossing, editie 2019

Laureaten projectoproep aankoop van gronden voor bebossing, editie 2019

11 projecten werden ingediend, waarvan 10 projecten positief werden geëvalueerd. In totaal gaat het om een oppervlakte van 19,59 hectare en een bedrag van 623.813,86 €. De projecten realiseren onder andere natuurdoelen, vormen een bosbuffer, maken deel uit van groen-blauwe netwerken, vormen een toegangspoort tot randstedelijk groen, realiseren lokale bosuitbreiding met ecologische en/of recreatieve meerwaarden, ... 4 van de geselecteerde projecten liggen in de provincie Antwerpen, 2 in de provincie West-Vlaanderen, 3 in de provincie Oost-Vlaanderen en 1 in de provincie Vlaams-Brabant. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,5 ha, het grootste project is 4,5 ha groot.

1. Steven Roosen, Ecologische bosuitbreiding Cabernhol

Het perceel is op het gewestplan bestemd als ‘bosuitbreidingsgebied’, ligt in habitatrichtlijngebied (BE2300007: Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’, deelgebied 36: Hotond – Koppenberg) en is opgenomen in de afbakening van het VEN als GENO (grote eenheid natuur in ontwikkeling). Binnen dit deelgebied is er een ambitieuze bosuitbreidingsdoelstelling van meerdere honderden hectare. De bebossing van deze percelen draagt dus bij aan de instandhoudingsdoelstellingen aangezien er de realisatie van Habitattype 9120 wordt beoogd. Ten westen van de betreffende percelen ligt een grote boskern, het Elenebos, met bestaande habitats wat zal bijdragen tot een snellere ontwikkeling van de nieuwe bebossing in de richting van een volwaardige habitat.

2. Evergem, bosuitbreiding Doornzeelsestraat, aansluitend op koppelingsgebied Kerkbrugge Oost

De aankoop van de gronden kadert in de realisatie van de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone. De koppelingsgebieden Kerkbrugge Oost en Doornzele Zuid vormen een buffer tussen de industriezone Grote Nest en de woonkernen van Doornzele en Kerbrugge/Langerbrugge  zoals opgenomen in het GRUP Afbakening Zeehavengebied Gent, fase2. De betreffende gronden vormen mee een bosbuffer.

3. Jakob Derks, Sint-Martenspacht Ronse

Het perceel ligt binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Ronse en is op het gewestplan bestemd als bosgebied. Binnen de gewenste ruimtelijk structuur van het kleinstedelijk gebied maakt het deel uit van de groene vinger langs de Molenbeek (stedelijk groengebied Westelijke Molenbeek).

4. Provincie West-Vlaanderen, Bebossingsproject Tillegembos

Het perceel ligt binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge, is op het gewestplan bestemd als natuurgebied en opgenomen in de afbakening van het VEN (grote eenheid natuur Het Vloethemveld, Sint-Andriesveld, Tillegem). Het project heeft ook een recreatieve meerwaarde, het perceel ligt langs de Chartreuzeweg die op het  provinciaal toeristisch fietsnetwerk van Westtoer ligt.

5. Lier, Bebossing deelzone 4A, Landschapspark Pallieterland

Het gebied is in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtegebieden Benedennete Lier bestemd als ‘gemengd openruimtegebied’ in functie van de realisatie van het randstedelijk groengebied ‘Pallieterland’ waarvoor stad Lier, het Agentschap Natuur en Bos en het regionaal Landschap Rivierenland een samenwerkingsverband opzetten en een visie uitwerkten (Landschapspark Pallieterland). De subsidie-aanvraag heeft tot doel om binnen deelzone 4 A Ringenhof, gronden te verwerven voor bebossing. Afstemming wordt voorzien met het aangrenzende en te realiseren Sigma-gebied Polder van Lier. De bosaanplant zal voor een visuele afscheiding zorgen tussen de lintbebouwing van de Mechelsesteenweg en het waardevolle valleigebied. De te bebossen locatie vormt één van de toegangspoorten van het randstedelijk groengebied. Landschapspark Pallieterland is een hefboomproject binnen het strategisch project Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete.

6. Meerhout, Bebossing Engstraat

Lokaal bosuitbreidingsinitiatief met hoge ecologische waarde (gelegen in het bosgebied tussen de dorpskernen), met maatschappelijke (belangrijke, centraal gelegen, groene long voor de gemeente) en ruimtelijke meerwaarde (versterking van de bestaande boskern).

7. Oostrozebeke, Park De Visscherie

Met dit project wordt een lokale bosuitbreiding gerealiseerd met ecologische meerwaarde (stapsteen in een corridor die de Mandelvallei verbindt met het open gebied rond het kanaal) en een maatschappelijke/recreatieve troef (toegankelijke groene ruimte in het centrum).

8. Meise, Uitbreiding Neromhof

Project zal bijdragen tot de realisatie van meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel. De realisatie van deze bebossing zal er toe bijdragen dat het bestaande Neromhofparkbos beter gebufferd wordt t.o.v. de A12. Daarnaast zal het bos deel uitmaken van de inrichting van het uit te breiden park.

9. en 10. Gemeente Puurs en Duvel Moortgat, Aankoop en aanleg Duvelbos

Lokaal bosuitbreidingsinitiatief met hoge maatschappelijke/recreatieve meerwaarde (groene ruimte (met speelbos) in kleinstedelijk gebied (deelgemeente Breendonk met actueel geen openbaar bos aanwezig), ecologische en ruimtelijke meerwaarde: omwille van de combinatie van waterberging met moerasbos, tot slot wordt ook een buffer gecreëerd voor de geluidshinder van de A12.