Subsidies

Dit zijn de laureaten van de Projectoproep Natuur in je Buurt 2019

Focus op natuur en gezondheid

Bij Natuur en Bos zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst. De projectoproep Natuur in je Buurt trok in 2019 volledig de kaart van projecten die door middel van natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op de bevordering van onze gezondheid.

Er wordt meer en meer bewijs verzameld dat de natuur positieve effecten heeft op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Mensen voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts als ze in een groene buurt wonen. Het gezonde effect gaat verder dan de zuivere lucht of een mooie omgeving. De ervaring van de natuur zelf heeft een positieve invloed op de manier waarop onze hersenen informatie verwerken en op het herstel bij stress en ziekte.

Met deze projectoproep wilden we dan ook projecten ondersteunen die zorgen voor meer bereikbare en toegankelijke natuur in de nabijheid van mensen, voor natuurontwikkeling die zich focust op het lichamelijke en geestelijke welzijn van mensen, en/of ten behoeve van het verbeteren van de milieukwaliteit. Bij dat alles streven we naar meer robuuste natuur zodat ook de biodiversiteit ondersteund wordt. Onze kleine wildernissen, natuuroases en snoezelbossen gaven we daarbij aan als typische en uitgewerkte voorbeelden van mogelijke projecten. Maar alles kon uiteraard, zolang het project beantwoordde aan de doelstellingen van deze oproep.

Er werden uiteindelijk 30 vernieuwende projecten geselecteerd over heel Vlaanderen, die in totaal meer dan 2 miljoen euro financiële steun krijgen van Natuur en Bos. Van zelfpluktuinen en biodiverse bloemenweides bij ziekenhuizen tot voedselbossen en speelwildernissen bij jeugdbewegingen, en alles daartussenin. Hieronder ontdek je ze allemaal. 

Laureaten 2019 voor meer Natuur in je Buurt

Balen - Gemeente Balen-Dienst toerisme
De herinrichting van de tuin van woonzorgcentrum Orelia Keiheuvel tot een natuurlijke tuin die het heidelandschap tot bij de bewoners met dementie brengt met aansluitend de aanleg van een rolstoelpad van 1km die de bewoners en slecht te been zijnde omwonenden en bezoekers toelaat om hun natuur terug te beleven.

Eeklo - AZ Alma vzw
De creatie van een biodiverse semi-openbare bewegings- en belevingsruimte in verbinding  met het Raverschootbos om mensen te doen bewegen en de positieve effecten van natuur te laten beleven. Het zorggroen past in de aanpak op vlak van revalidatie en psychiatrische zorg.

Eeklo - GO! Atheneum De Tandem
Het omvormen van een grote grijze speelplaats en een saaie grasvlakte tot een groene en gezonde open campus door de aanleg van bosjes en wilde natuur, een speelheuvel, een hooiland en een ontdekkingspad. Zo worden verschillende omgevingen gecreëerd die een waaier aan mogelijkheden bieden voor leerdoelen en persoonlijke behoeftes.

Essen - Gemeente Essen
De ontwikkeling van groenblauw netwerk specifiek gericht op de groene functionele ontsluiting van de omgeving (begraafplaats, scholen en woonwijken) gericht op het verhogen van de sociale cohesie via biodivers toegankelijk groen.

Galmaarden - Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Natuurgerichte herinrichting van het park van het Baljuwhuis met een evenwicht tussen historische groenelementen en spontane ontwikkelingen om zo een rustgevende ontmoetingsplaats te creëren voor bezoekers en omwonenden om onder meer vereenzaming tegen te gaan.

Geel - VBS de Toverboom
De creatie van een kleine wildernis, groene speelzone voor de basisschool, kinderen uit de buurt en de jeugdbeweging door de aanleg van een wadi met boomstammenparcours, een educatief natuurreservaatje en beestentoren en een hele waaier aan nestkasten.

Genk - Ziekenhuis Oost-Limburg
Synapspark, de campus rond Ziekenhuis Oost-Limburg Genk, is een zorgknooppunt (ziekenhuis, zorginstellingen) dat zorg, stad en natuur met elkaar wil verbinden om te komen tot een healing environment gericht op herstel, welzijn, preventie, stressreductie en een gezonde levensstijl.

Genk - IGL ter Heide
De aanleg van een snoezelbos bij een zorginstelling voor kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking door de omvorming van het bos en het plaatsen van belevingselementen. Met prikkelarme en prikkelrijke zones wordt een zinvolle dagbesteding beoogt voor alle doelgroepen (ontspannen, genieten, spelen, leren en werken).

Gent - Stad Gent
Het publiek toegankelijk maken van het Reigerparkje als kleine wildernis met respect voor de bestaande natuurwaarde, de eigenheid van de plek en het buurtleven rondom. Typische elementen zijn de bestaande mozaïekmuur en de aan te leggen speel- en rustelementen, leifruit, de doorkijk naar de naburige school en de luwe wilde bostuin.

Gentbrugge - Vzw Organisatie Broeders van Liefde - MFC Sint-Gregorius
De herinrichting van de buitenterreinen van de campus in fucntie van de noden van kinderen en jongeren met auditieve beperkingen, motorische beperkingen, autismespectrumstoornissen of gedrags- of emotionele stoornissen. De eentonige grasvlaktes worden vervangen door een gevarieerd en rolstoeltoegankelijke ruimte met onder meer speelweides, -wildernis en -bosjes, rustzones, klautertoestellen en een buitenklas.

Grimbergen - Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius Grimbergen
Het creëren van een nieuwe groene oase als onderdeel van de heropwaardering van het landschpaspark rond de zorginstelling met een therapieruimte in open lucht met ruimte voor rust en ontmoeten gebruik makend van inheems plantgoed, natuurlijke materialen en zintuigenprikkelende beplanting.

Hasselt - Stad Hasselt
De vergroening van 10 Hasseltse scholen als onderdeel van het groenblauwe netwerk in functie van de cognitieve ontwikkeling van kinderen , maar ook van onder meer klimaatadaptatie gebruik makend van inheems groen, met nadruk op de meest kwetsbare wijken.

Herne - Gemeente Herne
Herstel van de landbouwnatuur in de plattelandsomgeving met als blikvanger een oude steengroeve, samen met buurtbewoners, lokale verenigingen en mensen met een beperking of autismespectrumstoornis, om zo het contact met de natuur te herstellen voor alle doelgroepen met alle bijhorende gezondheidsvoordelen.

Herzele - OCMW WZC Ter Leen Herzele
De ontwikkeling van zorggroen rond een woonzorgcentrum waar de meestal zwaar zorgbehoevende bewoners op verschillende en aangepaste manieren veilig kunnen genieten van de groene omgeving. Hierbij wordt de nadruk gelegd op zintuigprikkelende inheemse planten en bloemen, aantrekkelijk voor vogels en insecten.

Kasterlee - Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Heraanleg en verbetering van de ontsluiting van de omgeving van het bezoekerscentrum De Liereman met het doortrekken van het heidelandschap in het naburige psychiatrische zorgcentrum.

Kortenaken - Gemeente Kortenaken
Het herstel van een "common" voor de inwoners van Waanrode als ontmoetingsruimte voor de dorpsbewoners via een natuurgerichte aanpak met de aanplant van bomen en struiken, een klauterparcours en natuurlijke speelelementen, het herstel van een vijver en rolstoeltoegankelijke paden en andere infrastructuur.

Kortrijk - AZ Groeninge vzw
De creatie van een grote groene ruimte en verbinding voor de omwonenden en omliggende bedrijven samen met een specifieke inrichting voor een verhoogde sociale interactie en ondersteuning, het aanzetten tot beweging, revalidatie en psychische en psychiatrische zorg.

Leuven - Stad Leuven
De heraanleg van de groene buitenruimtes van het Sint-Maartendal gericht op de noden van de bewoners, de nabije zorginstelling, school en kinderwerking. Daarbij wordt gewerkt aan meer gelaagde biodiverse groenstructuren met ruimte voor speelnatuur en -infrastructuur, groene rustplekken met aandacht voor onder andere hitte en geluidshinder.

Menen - Stad Menen
De aanleg van een soort snoezelbos als rust- en belevingsplaats voor (kwetsbare) bewoners uit de naburige zorginstellingen aangevuld met een kleine wildernis om de biodiversiteit te verbeteren. 

Merksplas - Natuurpunt Beheer vzw
De aanleg van rolstoelvriendelijke paden en aangepaste natuurbelevingsinfrastructuur in 't Zwart Goor, een Natuurpuntreservaat, zodat de bewoners van het nabije zorginstelling en bij uitbreiding andere minder mobiele bezoekers de natuur op een gepaste manier kunnen beleven.

Oosterzele - Groep St Franciscus
Het ontwikkelen van de rolstoeltoegankelijke belevingstuin Vuenteca op de zorgsite Groot Bewijk gericht op de noden van de bewoners en de omwonenden als overgang naar de Molenbeekvallei. Daarbij wordt naast specifieke infrastructuur voor de bewoners bomen(rijen), bloemenweides, een sensoriële tuin met inheemse fruitbomen, speelnatuur, een vijver met vlonder en dergelijke aangelegd. 

Opwijk  Gemeente Opwijk
De creatie van twee groene oases in een sterk verharde omgeving als rust- en speelplekken langsheen een groene fietsverbinding met elementen die ontmoeting (wilgenhut,…), beleving (boomgaard,…), rust (zit- en ligbanken,…) en ontspanning (speelelementen,...) bevorderen, gebruik makend van natuurlijke martialen en natuurinrichting.

Oud-Heverlee - Gemeente Oud-Heverlee
De ontwikkeling van een groen park in het centrum van Blanden, aansluitend op woonzorgzone 'De Kouter', in functie van de curatieve en preventieve gezondheidsvoordelen en als centrale ontmoetingsplaats voor het dorp met andacht voor de noden van specifieke doelgroepen (bv rolstoelpad, speelwildernis,...).

Pelt - Mariaziekenhuis Pelt 
De vergroening van de zorgcampus aan de rand van het centrum van Overpelt voor het welzijn van de mens (patiënten, verzorgend personeel en omwonenden) en met voordelen voor de natuur met onder meer de omvorming van gazons tot bloemrijke graslanden, de aanplanting van bomen en struiken, heideherstel en rolstoelvriendelijke paden.

Putte - Kempens Landschap
De omvorming van een verloederde nutstuin in het kasteeldomein Hof Ter Laken door het verwijderen van invasieve exoten, storende beplantingen en verhardingen, en vervallen infrastructuur om zo te komen tot een natuuroase, een geheel van grasveldjes, mantels, bomen en natuurlijke bosjes met hier en daar wat zitelementen.

Roeselare - Stad Roeselare
Het aanleggen van een natuurrijk en rolstoeltoegankelijk landschapspark in de stadsrand dat het woonzorgcentrum Zilverberg, de sociale woningen van De Mandel en de achterliggende buurt verbindt met de speelpleinzone naast de Chiro met de aanleg van bloemrijke hooilanden, gemengde hagen, een hoogstamboomgaard en het opwaarderen van een poel en zo de sociale cohesie en het contact met de natuur bevordert.

Schelle - Chiro Schelle vzw
De aanleg van een natuurrijke omgeving van Chirolokalen in Schelle met ruimte voor een speelzone, een kampzone, een wildezone en een voedselbos om natuurlijk speelgedrag te stimuleren en het contact met de natuur te versterken omwille van de positieve effecten.

Sint-Katelijne-Waver - Gemeente Sint-Katelijne-Waver
Opwaardering van het Borgersteinpark tot het groene hart van de dichtbebouwde wijk Pasbrug waar volop ruimte is voor ontmoeting en rust voor zowel fauna en flora, buurtbewoners als de residenten en begeleiders van zorginstelling Borgenstein.

Sint-Niklaas - Stadbestuur Sint-Niklaas
De aanleg van twee kleine wildernissen in de Baenslandwijk gericht op natuurbeleving door kinderen en senioren uit de buurt en van de naburige basisscholen.

Sint-Niklaas - Stadbestuur Sint-Niklaas
De inrichting van een natuurrijk parkbos tussen de dorpskern van Nieuwkerken en het woonzorgcentrum als nieuw groen hart voor het dorp met rust, trage verbindingen, spelprikkels voor kinderen en toegang en contact met de buurt voor de bewoners van het zorgcentrum. Daartoe wordt onder meer een populieren bos omgevormd en een speelheuvel en spelelementen in het water aangelegd.