Subsidies

Laureaten projectoproep Natuur in je Buurt 2021

Dit jaar werd opnieuw duidelijk dat onze natuur een waardevol goed is. De vraag naar groenzones in de nabije omgeving was zelden zo groot als vandaag, maar niet iedereen heeft een stukje groen in zijn buurt.

De projectoproep Natuur in je Buurt 2021 wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Daarbij streven we enerzijds naar meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen en anderzijds naar een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook de biodiversiteit ondersteund wordt.

Overheden, verenigingen en organisaties konden hiervoor dit jaar een project indienen. Er werden uiteindelijk 23 vernieuwende projecten geselecteerd over heel Vlaanderen, die in totaal iets minder dan 1,5 miljoen euro financiële steun krijgen van Natuur en Bos. Hieronder ontdek je ze allemaal.

De Klijte vzw - Landschapshof De Klijte
Het weiland naast een 19de eeuwse hoeve willen we omvormen tot een waardevol ecologisch landschap, met typerende streekeigen elementen en speelse, boeiende rust- en ontspanningsplekken. Zo integreren we een nieuw biodivers, aantrekkelijk en kwaliteitsvol glooiend landschap in een waardevol en beschermd natuurgebied en versterken we de natuurbeleving voor de buurt, groepen en trage weggebruikers.

De Gruune Steen - WADI natuur XXL
WADI natuur XXL tovert een steriele wadi om tot een belevingsplek met elementen die een natuurwandeling tot een beleving maakt, maar tegelijkertijd ook plekjes voorziet waar de innerlijke mens tot rust kan komen. Met de creatie van een natuurlijk amfitheater zorgen we voor een aparte cultuurbeleving.

Zonnelied vzw - Inclusieve Zonnetuin Eizeringen
In de nieuwe ‘Zonnetuin’ kunnen cliënten met een beperking & inwoners van Lennik terecht in toegankelijk groen. De aanplant van streekeigen soorten en herwaardering van de bron versterken het authentieke dorpskarakter. Onze Zonnetuin van 0,5ha nodigt uit als ontmoetingsplek waar mens & natuur herbronnen. Gezonde activering en rust brengen in een biodivers kader, zijn sleutelwoorden in dit project.

Gemeente Denderleeuw - Denderpark: ontmoetingen in groen en blauw
Denderleeuw wil aan de Dender van een ontoegankelijk en braakliggend gebied een stuk natuur creëren dat mensen gelukkig maakt. In het Denderpark kunnen de inwoners tot rust komen, bewegen, elkaar ontmoeten en genieten van een hoge biologische diversiteit. Het beleven van water, natuur en open vrijetijdsruimte zal het fysiek en mentaal welzijn van de inwoners enkel ten goede komen.

Stad Ieper - Ecologisch landschapspark Jan Yperman
Het noordoostelijk deel van de stad Ieper kent een significant tekort aan buurtgroen. Het stadsbestuur wil hier een open ruimtecluster van 15 ha omvormen tot landschapspark. Het park ligt direct naast het Jan Ypermanziekenhuis en is naast de bewoners van de omliggende wijken ook gericht op patiënten en bezoekers. Het park bestaat uit 4 grote thema’s: water, beleving, natuurinrichting en erfgoed.

Vrienden van Thomas - BUiTENGEWOON GROEN
‘BUiTENGEWOON GROEN’ is een groenproject voor buitengewone mensen waarbij ‘gewoon buiten zijn’ een centrale rol speelt in het dagelijkse leven. ‘BUiTENGEWOON GROEN’ is de naam van het project dat de buitenruimte van Thomashuis Meldert omtovert in een buitengewoon groene plek voor de hele buurt.

Stad Gistel - Dokter Egide Defeverpark. Een groene long van een voor zijn mensen
De stad Gistel transformeert het kasteelparkdomein Ellestraat 1 van een ommuurd, privaat domein, naar een aan te leggen en in te richten publiek park. Het project beoogt een goede balans tussen natuurwaardebehoud en -versterking enerzijds, en ruimte voor een veelheid aan gebruiken anderzijds. Het park zal deel uitmaken van een grotere, groene beweging in het centrum van Gistel.

OPZ Geel - Snoezelpark OPZ Geel
De buitenruimte van het OPZ wordt een volwaardige aanvulling bij de zorg van (oudere) psychiatrische patiënten. Een gezonde omgeving die herstelprocessen ondersteunt, op maat van de doelgroep is hierbij essentieel (focus op reminescentie, veiligheid, stilte, beleving en ontmoeting). Dit wordt gerealiseerd door de aanleg van een biodivers snoezelbos dat een antwoord biedt op de klimaatuitdaging.

Gemeente Grimbergen - Sint-Donatuslaan, groen-recreatieve schakel in de Tangebeekvallei
De Sint-Donatuslaan wordt omgetoverd tot een groene instapplaats tussen Tangebeekbos en Domein Ter Tommen. Op deze manier worden beide groenkernen geschakeld als deel van het beoogde robuuste groen-blauwe & recreatieve netwerk in de Groene Noordrand én de Gemeente Grimbergen.

OCMW Houthalen-Helchteren - De herfst van ons zijn is een 2de lente waarbij elk blad een bloem wordt
Het omvormen van de omgeving van WZC Vinkenhof en de bejaardenwoningen van de Vinkendreef tot een duurzame groene omgeving die - aansluit bij de leefwereld van oudere personen (oproepen van herkenbaarheid en geborgenheid) en het omringende landschap - zorgt voor een verhoogd welbevinden - toelaat diverse aangepaste activiteiten uit te voeren met bewoners en bezoekers

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg - Beleef de Ecocampus Diepenbeek
Campus Diepenbeek wordt een belangrijk kruispunt voor onderwijs, onderzoek, ondernemen en recreatie in een groene omgeving. POM Limburg pakt de klimaatuitdaging aan door compact te bouwen, te ontharden en de groene omgeving in te schakelen. Dit project realiseert veilige verbindingen op de campus, stelt een beheer in voor de waardevolle natuur en maakt deze toegankelijk voor wandelaars.

Stad Lommel - Kleine Wildernis Hoeverstee
Uit het stedelijk groenplan van Lommel is gebleken dat er in de wijk Kattenbos maar een beperkte hoeveelheid openbaar groen beschikbaar is voor natuurbeleving. Uit een bevraging van de buurt bleek eveneens dat er een grote vraag is achter speelgroen voor de kinderen, en een ontmoetingsplaats voor de volwassenen. Eén manier om hierop antwoord te bieden: de inrichting van een kleine wildernis!

Woonmaatschappij !Mpuls - Vooruit met de voortuin
In de voortuintjes van sociale woonwijken liggen kansen om onze omgeving anders in te richten. Heffen we de grenzen tussen de individuele tuintjes op, dan komen alle tuinen samen in één groot geheel met nieuwe mogelijkheden voor betekenisvol groen. We werken aan klimaatadaptatie en installeren een ander samenlevingsgevoel in een kwetsbare buurt: De Nieuwe Tuinwijk (Menen). 

Gemeente Grimbergen - Beiaardpleintje - Natuur als toegang voor Grimbergen
In Grimbergen, langs de Maalbeek, tussen steenweg en basiliek wordt een banaal graspleintje en straat omgetoverd tot een natuurlijke toegangspoort voor het centrum.

Stad Tielt - Tielt-Zuid
In de afgelopen maanden werd meer dan ooit duidelijk dat natuur een waardevol goed is. De vraag naar natuur nabij was zelden zo groot als vandaag. Dat geldt a fortiori voor de inwoners van Tielt. Ofschoon onze stad is omringd met weids landbouwgroen, kent ze weinig publiek toegankelijke bossen en parken. Op die pertinente vraag naar natuur biedt het voorliggende projectvoorstel een antwoord.

Wonen Regio Kortrijk - Vergroening wijken Kortrijk Oost
Het Oosten van Kortrijk, gebouwd in het interbellum en vlak na de oorlog, wordt gekenmerkt door een hoge mate van verharding en weinig groen. Dit staat haaks op huidige inzichten rond duurzame waterbeheersing, klimaataanpak en biodiversiteit. Dit project wil via gerichte ingrepen in de wijken Cederlaan, Nieuw Kortrijk en Drie Hofsteden extra zuurstof geven aan deze sociale woonwijken.

De Biehal - De groene oase van Meysterbergen
Het ecologisch nieuwbouwproject van maatwerkbedrijf de Biehal vormt de toegangspoort voor de nog verder te ontwikkelen zorgcampus Meysterbergen. Via een duurzaam groene oase creëren we een gezonde werkomgeving en stimuleren we verbinding tussen medewerkers van de verschillende sociale organisaties, bezoekers, bewoners van het WZC en omwonenden. 

Penitentiaire Inrichting Oudenaarde - Groen achter tralies
We zetten de eerste stappen in de vergroening van de gevangenis. Hierdoor groeit het besef van de meerwaarde van groen in een gevangeniscontext; worden alle partijen actief betrokken; en worden belangrijke winsten geboekt op vlak van biodiversiteit (via inheemse en structuurrijke beplanting) en klimaat (tegengaan van hitte-eilandeffect) in deze sterk verharde omgeving.

Stad Menen - Groene Lauwe Plaats
Lauwe krijgt een nieuw groen centrum rond de kerk. De 'plaats' wordt een onthardingsproject waarbij een groene oase gecreëerd wordt met ruimte voor groen, water, biodiversiteit en sociale interactie.

Zorg-saam Zusters Kindsheid Jesu - Woonleeftuin
Sint Eligius werd tijdens de corona pandemie zwaar getroffen. We willen graag deze periode afsluiten met een mooie heraanleg van onze buitenzone. De troostende, helende werking van natuur is dan ook de rode draad binnen ons project. Zo word een herdenkingsplek en verschillende healing gardens aangelegd. Daarnaast willen we onze woonleeftuin ter beschikking stellen van de nabije buurt.

Gemeente Haaltert - Vondelhof Haaltert
De verwoesting van het sparrenbos in het Vondelhof door de 'Letterzetter', een klein invasief en destructief kevertje, wordt vandaag aangegrepen om de site te her aan te planten met streekeigen groen. De voormalige tennisterreinen worden vergroend, de chalet komt meer centraal in een bloemenweide te liggen, en nieuwe avontuurlijke speelplekken worden gecreëerd. Een groene long voor de gemeente!

Stad Kortrijk - Groenadoptie Herdersstraat: Herdershof
Het Herdershof is een groenadoptieproject waarbij een stukje buurtgroen (<0,2ha) wordt opgewaardeerd. Op vraag van de buurt wordt een hoekje groen ingericht als een pluktuin waar de buurt ook kan ontspannen in de natuur. De buurt engageert zich om in te staan voor het onderhoud van dit hoekje. Er wordt meer biodiversiteit gecreëerd, waterinfiltratie en ontharding worden toegepast.

Stad Kortrijk - Bissegem Plage
Aanleg van een infiltratiebekken met een recreatieve nevenfunctie op een terrein bestemd als woongebied.

Ontdek hier de projecten van 2020 >