Natuur wijzigen buiten bos

Natuur wijzigen buiten bos

Het wijzigen van natuur (vegetaties en kleine landschapselementen) buiten bossen kan verboden zijn of onderworpen aan de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en). Dit laatste hangt af van de plaats waar de wijziging plaatsvindt.

Wanneer mag ik mijn activiteit doorvoeren zonder vergunning?

Er zijn een aantal vrijstellingen geformuleerd. Deze zijn van toepassing op zowel het verbod als op de vergunningsplicht. In deze uitzonderingsgevallen kan je dus de wijziging doorvoeren zonder een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) maar moet je wel rekening houden met de zorgplicht voor de natuur. Dit betekent dat je geen vermijdbare schade toebrengt aan de natuur!

Wanneer is de activiteit verboden of vergunningsplichtig?

Ben je niet vrijgesteld van het verbod of de vergunningsplicht dan:

  • kan de activiteit (wijziging) die de natuur schaadt verboden zijn. Is ze verboden dan mag je ze uiteraard niet uitvoeren. Afwijking is evenwel mogelijk.
  • kan de activiteit (wijziging) die de natuur schaadt vergunningsplichtig zijn. je moet dan een ‘omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en)’ aanvragen voor de wijziging.

De te volgen stappen om te bepalen of je een wijziging van natuur (vegetaties of KLE’s) - gelegen buiten bossen - mag doorvoeren, zijn dus:

1. Bepaal of je vrijgesteld bent van het verbod en vergunningsplicht.

  • Is dit het geval dan mag je de wijziging doorvoeren, rekening houdend met de zorgplicht (geen vermijdbare schade aan de natuur!)
  • Is dit niet het geval, ga dan verder naar 2.

2. Bepaal of de handeling verboden is.

  • is ze verboden, dan mag je ze uiteraard niet uitvoeren. Ontheffing/afwijking op het verbod is mogelijk.
  • Is ze niet verboden, ga dan verder naar 3.

3. Kijk na of de plaats waar je de wijziging wil doorvoeren, opgenomen is op de lijst met vergunningsplichtige zones.  

4. Je zit in een zone waar de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) speelt. Enkel voor een aantal wel bepaalde wijzigingen en activiteiten is binnen deze zones een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) nodig. Kijk na of deze vergunning voor jouw activiteit moet worden aangevraagd.

  • Is dit het geval: vraag dan de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) aan.
  • Is dit niet het geval, dan kun je de wijziging doorvoeren, rekening houdend met de zorgplicht (geen vermijdbare schade aan de natuur!)

 


Disclaimer

Opgepast! Handelingen die de natuur kunnen wijzigen of kunnen beschadigen, zijn onderhevig aan verschillende wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de handelingen verboden zijn of kunnen er meerdere vergunningen nodig zijn om de handelingen door te mogen voeren.

Voor alle handelingen in bos gelden sowieso specifieke regels. Handelingen die plaatsvinden in beschermde graslanden zijn ook strikt geregeld. Weet dat elke handeling in of in de nabijheid van natuur verboden of vergunningsplichtig kan zijn.  

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram en de informatie bekomen via de linkernavigatiebalk op www.natuurenbos.be/bomenkappen helpen je hierbij.


Wetgeving

De wettelijke bepalingen rond de bescherming van vegetaties en KLE’s zijn te vinden in het Decreet van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Natuurdecreet).

De bescherming van vegetaties en KLE’s is verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Vegetatiebesluit).

De beschrijving van vegetaties en KLE’s is opgenomen in Omzendbrief LNW/98/01 van 10/11/1998 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.