Bescherming graslanden in Vlaanderen

Bescherming graslanden in Vlaanderen

Graslanden genieten in Vlaanderen bescherming vanuit natuurbehoud en vanuit landbouw. Omdat de wetgeving behoorlijk complex is, maakte ANB een interactieve kaart op waarop de beschermde graslanden staan aangeduid.

De kaart kan je downloaden via www.geopunt.be (ga naar ‘catalogus’ en zoek op ‘historisch permanent grasland’, vervolgens kies je ‘dataset’ en ‘bekijk op kaart’).

De beschermingsstatus kan geraadpleegd worden in het veld “statuut” en op basis van een kleurlegende:

  • ROOD: verboden te wijzigen, zowel mechanisch, chemisch als door afbranden, evenals verbod op wijzigen reliëf en verbod op doorzaaien
  • ORANJE: omgevingsvergunning voor natuurlijke elementen verplicht voor het wijzigen van het reliëf en het doorzaaien
  • RODE ARCERING IN STIPPELLIJN: beschermd door de landbouwwetgeving als Ecologisch Kwetsbaar Blijvend Grasland (EKBG). Wijziging verboden zowel voor het mechanisch wijzigen als het wijzigen van het reliëf.

Het veld “basis_statuut” geeft de juridische basis weer waarop de bescherming berust van de HPG en de permanente graslanden en de liggingen in gewestplanbestemmingen en overdrukken (habitatrichtlijn, vogelrichtlijn, beschermd landschap, VEN).

Het veld “beperkingen” geeft weer welke bewerkingen verboden of vergunningsplichtig zijn.

Uitzondering op de beschermingsbepalingen voor graslanden

  • Huiskavels worden niet onderworpen aan de beschermingsmaatregelen die uitgewerkt zijn voor HPG en EKBG.

Meer info vind je op www.ecopedia.be/traject/graslanden-wetgeving-en-beleid.


Wetgeving

De wettelijke bepalingen rond de bescherming van vegetaties en KLE’s zijn te vinden in het Decreet van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Natuurdecreet) en de Wet op het Natuurbehoud van 12/07/1973.

De bescherming van vegetaties en KLE’s is verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Vegetatiebesluit).

De beschrijving van vegetaties en KLE’s is opgenomen in Omzendbrief LNW/98/01 van 10/11/1998 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

De GIS-laag ‘Historisch permanente graslanden(HPG) en andere permanente graslanden in Vlaanderen beschermd door de natuurwetgeving’, terug te vinden op www.geopunt.be bevat alle historisch permanente graslanden (HPG) en alle permanente graslanden (in VEN) in Vlaanderen die beschermd zijn door de natuurwetgeving, zij het door een verbod, zij het door vergunningsplicht voor het wijzigen van deze graslanden. 

Binnen de landbouwstreek de polder werden de historisch permanente graslanden en hun beschermingsstatus vastgelegd door de Vlaamse Regering op 27/11/2015. Buiten de landbouwstreek de polder heeft de Vlaamse Regering de HPG niet juridisch verankerd op kaart, zodat het hier louter om een informatieve kaart gaat. Buiten de landbouwstreek de Polder werd de biologische waarderingskaart conform het BVR van 23/07/1998 (Bijlage IV en V) gebruikt als basis voor de aanduiding van de graslanden, gecorrigeerd met de teeltplannen van de verzamelaanvraag landbouw voor de periode 2011-2016.