De omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en)

De omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en)

In bepaalde zones moet voor een aantal activiteiten die de natuur kunnen schaden of wijzigen een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) worden aangevraagd.

Wanneer heb ik geen omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) nodig?

 • Is de activiteit (wijziging) die de natuur kan schaden verboden dan moet geen omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) worden aangevraagd voor de wijziging (de wijziging is immers verboden en mag niet plaatsvinden). De verboden te wijzigen natuur vind je op de pagina www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/verboden.
 • Is de activiteit (wijziging) die de natuur kan schaden vrijgesteld van de vergunningsplicht dan moet geen omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) worden aangevraagd voor de wijziging. De vrijstellingen vind je op www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/vrijstellingen.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) nodig?

Voor activiteiten (wijzigingen) aan natuur die niet verboden zijn en ook niet vrijgesteld zijn van de vergunningplicht heb je een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) nodig als:

 • de activiteit (wijziging) die de natuur kan schaden op zich vergunningsplichtig is én
 • de activiteit (wijziging) die de natuur kan schaden plaatsvindt in een zone waar de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) speelt.

Zones waar de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) speelt

De zones waar de vergunningsplicht geldt, zijn verschillend voor het wijzigen van vegetaties en voor het wijzigen van KLE's.

Voor de wijzigingen van vegetaties die vergunningsplichtig zijn, moet een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) worden aangevraagd  in de volgende zones:

 • de groengebieden, de parkgebieden, de buffergebieden, de bosgebieden, de natuurontwikkelingsgebieden, de valleigebieden, de brongebieden, de agrarische gebieden met ecologisch belang of waarde, de agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening
 • de beschermde duingebieden (aangeduid volgens het Duinendecreet)
 • In de speciale beschermingszones aangeduid in het kader van het Natura 2000 netwerk
 • In Ramsar-gebieden

Voor de wijzigingen van kleine landschapselementen die vergunningsplichtig zijn, moet een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) worden aangevraagd in de volgende zones:

 • zelfde gebieden en zones als voor het wijzigen van vegetaties
 • agrarische gebieden en de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden (en vergelijkbare bestemmingsgebieden volgens plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen)
 • het IVON

Binnen de hierboven vermelde zones speelt de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en). Of je een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) nodig hebt, hangt af van het type wijziging dat je wil doorvoeren. De vergunningsplichtige handelingen (omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie) zijn verschillend bij vegetaties dan bij kleine landschapselementen.

Wijzigingen waarvoor een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) moet aangevraagd worden

Volgende wijzigingen van vegetaties zijn vergunningsplichtig:

 • het afbranden van een vegetatie
 • het vernietigen, beschadigen of doen afsterven van vegetatie met mechanische of chemische middelen
 • het wijzigen van reliëf
 • de nivellering van micro-reliëf
 • het wijzigen van de waterhuishouding (rechtstreeks en onrechtstreeks!) door drainage, ontwatering, dichten
 • het wijzigen van het overstromingsregime van vegetatie
 • voor historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen geldt een specifieke regeling. De wijzigingen zijn vergunningsplichtig:
 1. in valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde op de bestemmingsplannen en de bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die gebieden;
 2. in SBZ IJzervallei (BE 250083)
 3. in SBZs in uitvoering van de Habitatrichtlijn, in zoverre het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen deze perimeters als habitat is aangemeld;
 4. op de kaart opgemaakt door de Vlaamse regering. De natuurvergunningsplicht geldt voor zover de HPG’s definitief zijn vastgesteld én gelegen zijn binnen een van de gebieden beschreven onder 1, 2 of 3.

Volgende wijzigingen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan zijn vergunningsplichtig:

 • het rooien of verwijderen en het beschadigen van: houtachtige beplantingen op bermen en taluds, houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden
 • het afbranden en het vernietigen, beschadigen of doen afsterven met mechanische of chemische middelen van de vegetatie horende bij de kleine landschapselementen en van perceelsrandbegroeiingen en sloten
 • het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen, waterlopen
 • het wijzigen van sloten, greppels, laantjes, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen, kwelzones en andere kleine landschapselementen in de historisch permanente graslanden

Hoe aanvragen?

Vanaf 1 augustus 2018 werd de vroegere 'natuurvergunning' geïntegreerd in het omgevingsloket onder de naam 'omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen'. Voor meer informatie en de aanvraag kun je terecht bij je gemeentebestuur of op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning. Het aanvraagformulier en addendum V1 kun je hieronder downloaden.


Disclaimer

Opgepast! Handelingen die de natuur kunnen wijzigen of kunnen beschadigen, zijn onderhevig aan verschillende wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de handelingen verboden zijn of kunnen er meerdere vergunningen nodig zijn om de handelingen door te mogen voeren.

Voor alle handelingen in bos gelden sowieso specifieke regels. Handelingen die plaatsvinden in beschermde graslanden zijn ook strikt geregeld. Weet dat elke handeling in of in de nabijheid van natuur verboden of vergunningsplichtig kan zijn.  

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram en de informatie bekomen via de linkernavigatiebalk op www.natuurenbos.be/bomenkappen helpen je hierbij.


Wetgeving

De wettelijke bepalingen rond de bescherming van vegetaties en KLE’s zijn te vinden in het Decreet van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Natuurdecreet).

De bescherming van vegetaties en KLE’s is verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Vegetatiebesluit).

De beschrijving van vegetaties en KLE’s is opgenomen in Omzendbrief LNW/98/01 van 10/11/1998 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.