Verboden te wijzigen natuur

Verboden te wijzigen natuur

Handelingen en wijzigingen aan de natuur kunnen verboden of omgevingsvergunningsplichtig zijn (omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en)).

Deze pagina bespreekt de wijzigingen aan natuur (vegetaties en KLE’s) die verboden zijn. Buiten VEN kun je een individuele afwijking op het verbod aanvragen. In het VEN moet je een individuele VEN-ontheffing aanvragen als je de wijziging toch wil doorvoeren.

Natuur wijzigen in VEN: verboden

In VEN is het wijzigen van vegetaties, meerjarige cultuurgewassen en kleine landschapselementen sowieso verboden.

Het scheuren van permanente graslanden (te onderscheiden van de historisch permanente graslanden!) is verboden in VEN. Permanente graslanden zijn de cultuurgronden die minimum 4 jaar ononderbroken grasland zijn.

Wil je de wijzigingen toch doorvoeren dan moet je hiervoor een individuele VEN-ontheffing aanvragen.

Waar het VEN zich situeert, vind je via geopunt .

De volgende natuurelementen zijn 'verboden te wijzigen KLE's':

 • holle wegen
 • graften
 • bronnen

De volgende vegetaties zijn 'verboden te wijzigen vegetaties':

 • vennen en heiden
 • moerassen en waterrijke gebieden
 • duinvegetaties
 • Historisch permanente graslanden hebben een specifieke bescherming gekregen: in bepaalde gevallen is het verboden, in andere vergunningsplichtig om ze te wijzigen. Het wijzigen van historisch permanente graslanden (HPG), met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, is verboden als die graslanden gelegen zijn:
  1. in de groene bestemmingen (groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebieden) op de bestemmingsplannen en de bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die gebieden;
  2. in beschermd cultuurhistorisch landschap;
  3. in SBZ Poldercomplex (BE2500932) en SBZ Het Zwin (BE2501033) als er voor die gebieden geen afwijkende instandhoudingsdoelstellingen (natuurdoelen) vastgesteld zijn die het wijzigen noodzakelijk maken;
  4. op de kaart opgemaakt door de Vlaamse regering. Het verbod geldt voor zover de HPG’s definitief zijn vastgesteld én gelegen zijn binnen een van de gebieden beschreven onder 1, 2 of 3.

Volgende kaart helpt je bij het bepalen of het wijzigen van graslanden verboden of omgevingsvergunningsplichtig is.

Deze kaart kan je consulteren via geopunt Vlaanderen: www.geopunt.be (zoek in de catalogus naar ‘historisch permanente graslanden’, klik op ‘dataset’ en vervolgens op ‘bekijk op kaart’).

Afwijking of ontheffing op het verbod

 • In VEN kan een individuele VEN-ontheffing worden aangevraagd om een verboden wijziging toch door te voeren. De individuele VEN-ontheffing vraag je aangetekend aan via het formulier.
 • Buiten VEN kan een afwijking op het verbod tot wijzigen van de vegetatie of KLE’s worden aangevraagd. Contacteer hiervoor ANB.


Disclaimer

Opgepast! Handelingen die de natuur kunnen wijzigen of kunnen beschadigen, zijn onderhevig aan verschillende wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de handelingen verboden zijn of kunnen er meerdere vergunningen nodig zijn om de handelingen door te mogen voeren.

Voor alle handelingen in bos gelden sowieso specifieke regels. Handelingen die plaatsvinden in beschermde graslanden zijn ook strikt geregeld. Weet dat elke handeling in of in de nabijheid van natuur verboden of vergunningsplichtig kan zijn.  

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram en de informatie bekomen via de linkernavigatiebalk op www.natuurenbos.be/bomenkappen helpen je hierbij.


Wetgeving

De wettelijke bepalingen rond de bescherming van vegetaties en KLE’s zijn te vinden in het Decreet van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Natuurdecreet).

De bescherming van vegetaties en KLE’s is verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Vegetatiebesluit).

De beschrijving van vegetaties en KLE’s is opgenomen in Omzendbrief LNW/98/01 van 10/11/1998 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.