Vrijstellingen op het verbod en de vergunningsplicht

Vrijstellingen op het verbod en de vergunningsplicht

Wijzigingen aan de natuur kunnen verboden zijn of je kunt er een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) voor nodig hebben. Op zowel het verbod tot wijziging als de vergunningsplicht zijn een aantal vrijstellingen geformuleerd (art. 9 van het vegetatiebesluit). Vrijstelling geldt enkel als uitdrukkelijk voldaan wordt aan de zorgplicht (art. 14 van het Natuurdecreet), zolang er geen vermijdbare schade gebeurt (art. 16) en zolang de bescherming van speciale beschermingszones wordt gerespecteerd (art. 36ter).

Je bent vrijgesteld van het verbod en de vergunningsplicht:

  • op huiskavels van een woning en/of bedrijfsgebouw binnen een straal van maximaal 100 meter rondom de vergunde woning en/of bedrijfsgebouw.
    Binnen de ruimtelijke bestemming groengebied, parkgebied, buffergebied en bosgebied wordt de huiskavel beperkt tot het kadastraal perceel van de vergunde woning en/of bedrijfsgebouw en de straal beperkt tot maximaal 50 meter rondom de vergunde woning en/of bedrijfsgebouw. De vergunde woning of het vergund bedrijfsgebouw moet bewoond of in gebruik zijn.
  • als de wijziging kadert binnen het normale onderhoud van de natuur (vegetatie of KLE) en dit normaal onderhoud gebeurt volgens de code goede natuurpraktijk. Het normaal onderhoud en de code goede natuurpraktijk is per vegetatie en per KLE beschreven in de omzendbrief LNW/98/01.
  • wanneer de wijzigingen in bossen gebeuren en er een machtiging  voor werd gegeven door ANB.
  • als de wijzigingen expliciet zijn opgenomen in een beheerplan, een landinrichtingsplan, een kavelplan, een natuurinrichtingsproject, een erfgoedbeheersplan en een natuurrichtplan.  


Disclaimer

Opgepast! Handelingen die de natuur kunnen wijzigen of kunnen beschadigen, zijn onderhevig aan verschillende wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de handelingen verboden zijn of kunnen er meerdere vergunningen nodig zijn om de handelingen door te mogen voeren.

Voor alle handelingen in bos gelden sowieso specifieke regels. Handelingen die plaatsvinden in beschermde graslanden zijn ook strikt geregeld. Weet dat elke handeling in of in de nabijheid van natuur verboden of vergunningsplichtig kan zijn.  

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram en de informatie bekomen via de linkernavigatiebalk op www.natuurenbos.be/bomenkappen helpen je hierbij.

Wetgeving

De wettelijke bepalingen rond de bescherming van vegetaties en KLE’s zijn te vinden in het Decreet van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Natuurdecreet).

De bescherming van vegetaties en KLE’s is verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Vegetatiebesluit).

De beschrijving van vegetaties en KLE’s is opgenomen in Omzendbrief LNW/98/01 van 10/11/1998 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.