ICT ondersteuner

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Haal jij energie uit het ondersteunen van collega’s inzake ICT-vragen en/of –problemen? Leg je vlot en met plezier contacten met anderen? Denk je graag constructief mee aan duurzame oplossingen? Dan is het ANB misschien op zoek naar jou!


2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

Meer informatie over het Agentschap voor Natuur en Bos vind je op de website www.natuurenbos.be.

De ICT ondersteuner zal deel maken uit het team ICT in de entiteit Staf en Ondersteunende Diensten.


3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
In de functie van ICT ondersteuner help je interne eindgebruikers bij ICT-technische problemen inzake software (producten, programma’s of operating systemen) en/of hardware. Verder bied je ondersteuning door bijvoorbeeld installaties uit te voeren en niet-complexe problemen op te lossen.

De persoon naar wie we op zoek zijn is sterk klantgericht, kan efficiënt omgaan met een veelheid aan vragen en is op zoek naar meer dan een zuiver uitvoerende job.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

 • Verlenen van telefonische ondersteuning en hulp vanop afstand of uitzonderlijk lokaal aan de gebruikers teneinde een snelle en klantvriendelijke service te bieden.
 • Installeren van besturingssystemen, applicatiesoftware of hardware teneinde kleine veranderingen aan de standaardinstellingen aan te brengen indien nodig.
 • Gebruiksklaar maken van computers teneinde nieuwe computers of nieuwe gebruikers zo snel mogelijk operationeel te maken.
 • Uitvoeren van administratieve taken, inventarisatie en stockbeheer ten aanzien van PC’s, randapparatuur, servers en software, en beheer van gebruikersaccounts teneinde aan de normen te voldoen.
 • In kaart brengen van de steeds terugkomende problemen en bieden van ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen teneinde problemen te voorkomen.
 • Capteren van noden van de business en opvolging technologische evoluties m.b.t. hard- en software. Uitwerken van verbetervoorstellen om deze te introduceren in en te integreren met de bestaande werkomgeving
 • Instaan voor beheer van de apparatuur volgens de standaardprocedures teneinde continuïteit van het systeem te garanderen.
 • Inroepen van de hulp van specialisten in geval van terugkomende problemen teneinde problemen te voorkomen.
 • Informeren, opleiden en begeleiden van infrastructuurgebruikers, teneinde ervoor te zorgen dat de systemen optimaal en efficiënt gebruikt worden.
 • Ondersteuning bij infrastructuurprojecten
 • Bijwerken en onderhouden van de vakkennis en de technische vaardigheden teneinde de eigen vakkennis te maximaliseren en deze optimaal binnen de organisatie toe te passen.


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

 • 1) Je hebt een diploma bachelor of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
   

 • 2) Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring in een ICT Operations Support afdeling
  Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde:
  • Je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
  • Ben je tewerkgesteld in een salarisschaal gekoppeld aan een andere graad binnen rang B1 binnen de diensten van de Vlaamse overheid dan dien je te beschikken over het hierboven vereiste diploma van bachelor.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Yan Wing To, yanwing.to@vlaanderen.be en 0493 31 30 04).


4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Ervaring hebben met een ticketing system
 • Basiskennis van
  • Windows OS (Windows 7 en hoger en MS Windows applicaties)
  • Active directory en gebruikersdomeinen
  • Ethernet netwerk (TCP/IP, DHCP, DNS)
  • Mobiele toestellen en evoluties rond mobiel werken
 • Schriftelijke en mondelinge kennis van Engels,
 • Kennis van één of meerdere van volgende domeinen is een pluspunt: HyperV, cloud computing, multimedia, sociale netwerken, Linux, Frans.

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.2.3 Goede motivatiebrieven krijgen een streepje voor!
Gelieve extra zorg te besteden aan een overtuigende motivatiebrief waarin je duidelijk weergeeft wat je drijft en in welke mate je over de nodige deelnemingsvoorwaarden en competenties beschikt.


4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;
 • 4. Je slaagt in de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.


5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • De functie is aantrekkelijk wegens de mogelijkheid om te groeien naargelang de talenten, ofwel richting een meer technisch jobinhoud ofwel richting een coördinatiefunctie.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen
 • Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be
 

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1. CV-SCREENING

 • Screening op deelnemingsvoorwaarden, motivatiebrief en CV: dit vindt plaats op 19 mei 2017 (onder voorbehoud)
  Op basis van deze screening worden kandidaten ingedeeld in 3 groepen nl.:
  • Groep 1: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen aan de selectiecriteria en worden bijgevolg uitgenodigd voor het volgende onderdeel van de selectieprocedure.
  • Groep 2: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen in mindere mate aan de selectiecriteria en worden op de reservelijst geplaatst. Zij worden in eerste instantie niet uitgenodigd voor het volgende selectie onderdeel maar kunnen later alsnog opgeroepen worden.
  • Groep 3: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen niet aan de selectiecriteria en worden bijgevolg niet uitgenodigd voor het volgende onderdeel en worden ook niet op de reservelijst geplaatst.

   Eventueel kan een telefonische screening plaatsvinden indien er meer dan 5 kandidaten geschikt bevonden worden in deze fase.

6.2. GEDRAGSGERICHT INTERVIEW EN PSYCHOTECHNISCHE SCREENING
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie en verwachtingen voor de functie
 • Fit met de organisatie
 • De vereiste persoonsgebonden competenties (zie 4.2.2)

Het gesprek wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke. Voor de psychotechnische screening zal je een e-mail ontvangen met een link naar de testen. Meer informatie volgt nog.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiefase vindt plaats te Brussel op 24 mei 2017 (onder voorbehoud).


6.3. FUNCTIESPECIFIEK INTERVIEW MET JURY
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • De visie op en inzicht in de functie
 • CV (globaal profiel)
 • Fit met het team
 • De vereiste technische competenties (zie 4.2.1)

Het gesprek met case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijk expert en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiefase vindt plaats te Brussel op 31 mei 2017 (onder voorbehoud).


6.4. EINDGESPREK MET DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 6 juni 2017 (onder voorbehoud).

Enkel de best gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd op het eindgesprek met de administrateur-generaal.

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

Wie geschikt wordt bevonden, wordt opgenomen in een wervingsreserve.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.


6.5. NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij een dienst van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.


7. HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 17 mei 2017.

Je stuurt je CV, motivatiebrief, samen met een kopie/scan van je diploma, naar hrm.anb@lne.vlaanderen.be

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 17 mei 2017 naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).


8. VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be


9. FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 12 juni 2017.

Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar hrm.anb@lne.vlaanderen.be met vermelding van de vacaturetitel.


10. RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de functie van ICT ondersteuner bij het ANB, die bestaat uit de lijst van geschikten.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te
komen als ICT ondersteuner. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan bod kunnen komen.

Indien je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.

Diploma

Bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid