Boswachter regio Schelde en Waas, omgeving Beveren/Kruibeke

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

De kern van de functie van boswachter is en blijft het beheren van terreinen. Boswachters zijn 2/3 van hun tijd op het terrein, het andere derde van hun tijd besteden ze aan overleg en administratie. Zij zijn het alziend oog dat er voor zorgt dat iedereen op elkaar is afgestemd bij het omzetten van beheerplannen in tastbare realiteit. De boswachters van vandaag blijven de ambassadeurs van het terrein dat zij beheren. Maar meer dan vroeger werken ze samen met collega’s buiten hun eigen gebied, in voortdurend overleg wordt besproken wat er nodig is om in het eigen gebied, maar ook in dat van collega’s de doelen te realiseren die afgesproken werden. We nodigen je graag uit om te solliciteren voor de iconische functie van boswachter.


2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De boswachters staan met twee 'botten' op het terrein en zorgen er met hun terreinkennis en ervaring voor dat het beheer gebeurt zoals het hoort.


3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
De boswachter staat in voor het voorbereiden, opvolgen en uitvoeren van terreinbeheer, toezicht en communicatie op het terrein om de doelstellingen van het terreinbeheer mee te realiseren.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

 • De eigen werkzaamheden bereid je inhoudelijk voor, plan je in en organiseer je praktisch gezien. Verder neem je kennis van specifiek uit te voeren opdrachten (intern of extern).
 • Je voert werken uit en begeleidt ze om bij te dragen tot een efficiënte en tijdige afhandeling van de dagelijkse opdrachten van de regio.
 • Op het terrein controleer je op de naleving van wetgeving, regelgeving, voorschriften of normen om inbreuken te voorkomen, vast te stellen en eventueel correctieve acties te (laten) ondernemen.
 • Je houdt een beperkte administratie bij en brengt verslag uit over de werkzaamheden en het terrein om de regiobeheerder in staat te stellen het resultaat toordelen en professionele adviezen te geven.
 • Je levert advies en input aan interne en externe betrokkenen over het terrein of vakgebied om anderen toe te laten de technische aspecten goed te interpreteren.
 • Je wisselt informatie uit en onderhoudt contacten met bezoekers, partners en andere belanghebbenden.
 • Kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied (bv. terreinkennis) hou je actief bij en wissel je uit.
   

4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld)
 • Je bent in het bezit van het certificaat Natuurmanagement of Bosbouwbekwaamheid
 • Je bent in het bezit van het rijbewijs B

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elsie Gilis, elsie.gilis@vlaanderen.be, 0492/15.07.72)

4.2 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 • Je bent medisch geschikt voor deze functie;
 • Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;
 • Je slaagt in de selectieprocedure.
 • Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.

4.3 COMPETENTIES
Technische competenties 4.3.1

 • Je beschikt over kennis en vaardigheden om volgende regelgevingen en wetgevingen toe te passen:
  • bos- en natuurwetgeving (dieptekennis);
  • wetgeving rond ruimtelijke ordening (basiskennis);
  • jachtwetgeving, visserijwetgeving en reglementering soortenbescherming (basiskennis);
  • milieuwetgeving (basiskennis).
 •  Je hebt dieptekennis
  • van ecologische processen en technieken;
  • van de ecosystemen en habitattypes aanwezig binnen beheerregio Zandig Vlaanderen;
  • van het beheer, de actoren en partners binnen de regio Zandig Vlaanderen.
 •  Je hebt basiskennis van courante kantoorsoftware en informatica.

Persoonsgebonden competenties 4.3.2

 • Voortdurend verbeteren (niveau 2): je ontwikkelt je binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken
 • Klantgerichtheid (niveau 2): je onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen
 • Samenwerken (niveau 1): je werkt mee en informeert anderen
 • Betrouwbaarheid “consequent en correct handelen” (niveau 2): je brengt sociale en ethische normen in de praktijk
 • Netwerken (niveau 1): je maakt actief gebruik van de bestaande contacten voor de eigen opdracht
 • Resultaatgerichtheid (niveau 1): je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen
 • Organiseren (niveau 1): je organiseert het eigen werk
 • Richting geven (niveau 1): je geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan
 • Organisatie betrokkenheid (niveau 1): je handelt overeenkomstig de waarden en doelstellingen van de organisatie

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.


5 AANBOD

Het Agentschap voor Natuur en Bos is een moderne en dynamische werkgever met een combinatie van voordelen en troeven:

 • Je wordt tewerkgesteld binnen het Agentschap voor Natuur en Bos als technicus (C1) met een contract van onbepaalde duur. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden is terug te vinden op www.werkenvoorvlaanderen.be.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques en personeelsrestaurant, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en gratis hospitalisatieverzekering.
 • Op de website http://www.werkenvoorvlaanderen.be/ kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan verloond worden, met een maximum tot 20 jaar.
 • De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij 35 dagen verlof per jaar en een systeem van weekplanning met de nodige flexibiliteit. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren een professionele opvang voor kinderen.
 • Je werkt in een organisatie die aandacht besteedt aan gelijke kansen en diversiteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be


6 SELECTIEPROCEDURE

6.1. CV-SCREENING
Aan de hand van jouw motivatiebrief en CV gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Dit zijn de voorwaarden opgenomen onder titel 4.1.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De screening vindt plaats in de week van 24 juli 2017 en is eliminerend (datum onder voorbehoud).

6.2. GEDRAGSGERICHTE SELECTIE
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • je gedragscompetenties
 • je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke en bestaat uit een competentiegericht gesprek en vragenlijsten. Deze selectiefase is eliminerend.
De selectiefase vindt plaats te Brussel in de periode van 27 tot 24 augustus 2017 (datum onder voorbehoud).

6.3. FUNCTIESPECIFIEKE SELECTIE: CASE EN JURYGESPREK
Het eindgesprek wordt gevoerd met afgevaardigde(n) van het ANB en een selectieverantwoordelijke.
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • je visie op en inzicht in de functie
 • je motivatie en verwachtingen
 • je technische competenties

Jouw technische competenties worden getoetst aan de hand van een case en een jurygesprek.
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel 28 en 29 augustus 2017 (datum onder voorbehoud).
Op basis van het verkregen resultaat word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die uit de geschikte kandidaten de meest geschikte kandidaat kiest voor de functie.
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.4. EINDGESPREK MET DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL
De best gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de administrateur-generaal, waar de definitieve beslissing wordt genomen over de selectie (Timing: eerste helft september 2017)

6.5. NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij een dienst van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.


7 HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste tot en met 23 juli 2017, middernacht.

Je stuurt je motivatiebrief en CV, samen met een kopie van een getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement, via mail naar hrm.anb@lne.vlaanderen.be Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: je je kandidatuur uiterlijk op 23 juli 2017, middernacht naar ons stuurt (de datum en uur van verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

Kandidaten met een handicap laten dit op voorhand weten, zodat wij kunnen zorgen voor de best mogelijke omstandigheden tijdens de selecties. Bij tewerkstelling wordt de werkplek zo goed mogelijk aan de kandidaat aangepast.


8 VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:


Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be


9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen uiterlijk 1 oktober 2017.
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar hrm.anb@lne.vlaanderen.be met vermelding van de vacaturetitel


10 RESERVE

Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

Diploma

Diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld)