Beleidsmedewerker Soorten

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Draag je onze biodiversiteit een warm hart toe? Bekijk je graag de dingen des levens vanuit een open geest en ben je eerder een positivo dan een doemdenker? Ben je een teamspeler en geen solist en slaag je erin om neuzen in dezelfde richting te doen wijzen? Weet je dat een vleermuis een zoogdier is en geen vogel en kan je dit bovendien ook nog eens goed uitleggen aan de man in de straat? Dan beschik je over de perfecte combinatie van competenties waarnaar wij op zoek zijn!
 

2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

Voor het Team Instandhouding Doelstelling dat mee het beleid van het Agentschap uittekent rond Natura 2000 zijn we op zoek naar een nieuwe beleidsondersteuner


3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Je hoofdtaak ligt bij het uitzetten van beleidslijnen en –programma’s op niveau Vlaanderen rond soortenbescherming. Daarnaast ontwikkel en verkoop je beleidsvisies, detecteer je maatschappelijke knelpunten inzake soortenbescherming en zoek je naar gepaste oplossingen. Dit maakt dat deze job niets is voor mensen die hun neus ophalen voor vergaderlokalen of die maatschappelijke discussies liever uit de weg gaan. Je opereert vanuit Brussel waar je het merendeel van je werktijd vertoeft. Om voeling te houden met de realiteit op het terrein of wanneer externe vergaderingen of internationaal overleg dit vergt, ga je ook regelmatig wat verder van huis.

Binnen het thema soortenbescherming krijg je een reeks taken en processen toegewezen die vrij uiteenlopend van aard kunnen zijn. Interactie met doelgroepen (natuur, landbouw, jacht…), overheden en burgers behoren hierbij steeds tot de orde van de dag.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

 • Je coördineert de opmaak van soortenbeschermingsprogramma’s in samenwerking met belanghebbenden en experts;
 • Je coördineert de Belgische rapportage inzake de Europese Vogelrichtlijn;
 • Je werkt mee aan de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van projecten en programma’s ter uitvoering van het soortenbeleid;
 • Je werkt mee aan de visieontwikkeling inzake soortenbescherming;
 • Je werkt mee aan de regelgeving en het beleid inzake soortenbescherming en vertaalt dit door naar de medewerkers van ANB;
 • Je detecteert kennishiaten en bereidt onderzoeksvoorstellen voor inzake soortenbescherming;
 • Je kunt ANB, Vlaanderen of België vertegenwoordigen op enkele internationale overlegfora en vergaderingen inzake soortenbescherming- en beheer;
 • Je zorgt voor afstemming tussen het Vlaamse, nationale en internationale soortenbeleid;
 • Je gaat na hoe soortenbescherming kan worden geïntegreerd in de activiteiten van andere teams en entiteiten binnen het ANB en in het algemene beleid van ANB;
 • Je detecteert kennishiaten, stelt onderzoeksvoorstellen of adviesvragen op en begeleidt onderzoek in functie van het soortenbeleid;
 • Je zorgt voor een evenwichtige samenstelling van werkgroepen en stuurgroepen met relevante belanghebbenden en zit deze vergaderingen voor. Doel is om tot gedragen conclusies te komen die vertaald kunnen worden in implementeerbare beleidsprogramma’s en –plannen.
   

4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • 1) Je hebt een diploma master in een ecologische richting of een ander diploma of getuigschrift in een ecologische richting dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric.

  Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • 2) Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring.

  Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

  Ben je tewerkgesteld in een salarisschaal gekoppeld aan een andere graad binnen rang A1 binnen de diensten van de Vlaamse overheid dan dien je te beschikken over het hierboven vereiste diploma van master in een ecologische richting.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Yan Wing To, yanwing.to@vlaanderen.be en 0493/31 30 04).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Dieptekennis rond soorten, en soortenbeleid
 • Kennis hebben van
  • relevante wetgeving
  • de beleidsvisie rond natuur en bos
  • de beleidscyclus
 •  Kunnen toepassen van
  • beleidsnota’s schrijven
  • projectmatig werken
  • courante kantoorsoftware

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen:
  je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Overtuigen:
  je kan instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak (niveau 2)
 • Samenwerken:
  je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Voortgangscontrole:
  je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 1)
 • Analyseren:
  je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
 • Innoveren:
  je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1)
 • Klantgerichtheid:
  je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1) Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2) Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3) Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;
 • 4) Je slaagt in de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.
 

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen
 • Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be
 

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1. CV-SCREENING
Aan de hand van het door jouw sollicitatiemail (en het kopie van je diploma) gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet.
De cv-screening vindt plaats op 1 september 2017 (onder voorbehoud).

Op basis van deze screening worden kandidaten ingedeeld in 3 groepen nl.:

 • Groep 1: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen aan de selectiecriteria en worden bijgevolg uitgenodigd voor het volgende onderdeel van de selectieprocedure.
 • Groep 2: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen in mindere mate aan de selectiecriteria en worden op de reservelijst geplaatst. Zij worden in eerste instantie niet uitgenodigd voor het volgende selectie onderdeel maar kunnen later alsnog opgeroepen worden.
 • Groep 3: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen niet aan de selectiecriteria en worden bijgevolg niet uitgenodigd voor het volgende onderdeel en worden ook niet op de reservelijst geplaatst.

Eventueel kan een telefonische screening plaatsvinden indien er meer dan 6 kandidaten geschikt bevonden worden in deze fase.

6.2. GEDRAGSGERICHT INTERVIEW EN PSYCHOTECHNISCHE SCREENING
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie en verwachtingen voor de functie
 • Fit met de organisatie
 • De vereiste persoonsgebonden competenties (zie 4.2.2)

Het gesprek wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke. Voor de psychotechnische screening zal je een e-mail ontvangen met een link naar de testen. Meer informatie volgt nog.
Deze selectiefase is eliminerend.
De selectiefase vindt plaats te Brussel op 8 september 2017 (onder voorbehoud).

6.3. FUNCTIESPECIFIEK INTERVIEW MET JURY
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • De visie op en inzicht in de functie
 • CV (globaal profiel)
 • Fit met het team
 • De vereiste technische competenties (zie 4.2.1)

Het gesprek met case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijk expert en een selectieverantwoordelijke.
Deze selectiefase is eliminerend.
De selectiefase vindt plaats te Brussel op 18 en 20 september 2017 (onder voorbehoud).

6.4. ASSESSMENT CENTER
Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een extern bureau en zal plaatsvinden in de week van 25 september 2017 (onder voorbehoud).
Deze selectiefase is adviserend.

6.5. EINDGESPREK MET DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 2 oktober 2017 (onder voorbehoud).
Enkel de best gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd op het eindgesprek met de administrateur-generaal.
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.6. NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij een dienst van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.


7. HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 31 augustus 2017.
Je stuurt je sollicitatie, samen met een kopie van je diploma naar hrm.anb@lne.vlaanderen.be Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 31 augustus 2017 naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).
   

8 VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be


9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen begin oktober 2017.
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar hrm.anb@lne.vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer en de vacaturetitel.

Diploma

Masterdiploma in een ecologische richting of een ander diploma of getuigschrift in een ecologische richting dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid

Afdeling