Informaticus

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Voel je je aangesproken om de ICT operations binnen Agentschap voor Natuur & Bos in goede banen te leiden, zowel door het efficiënt aansturen en opvolgen van de reguliere operationele processen, als door bij te dragen aan grote, innovatieve digitaliseringsprojecten? Dan is dit de uitgelezen kans om jouw talenten te benutten want het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een gemotiveerde Informaticus.

2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

Als informaticus kom je terecht in de entiteit Staf en Ondersteunende Diensten, meer specifiek in het team ICT. Het team ICT  bestaat uit 3 teams: het team ICT Operations, waaronder de ICT Helpdesk, het team Analyse, Software ontwikkeling en Testing en het team Geografische Informatie Systemen (GIS). Daarnaast zijn er twee ondersteunende teams in het ICT team: PMO en de Project Management team en het architectuur team.

3 TAKENPAKKET 

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Als informaticus stuur je het team ICT Operations aan, dat bestaat uit helpdesk medewerkers en een aantal medewerkers die instaan voor de server-omgeving van ANB, die gezamenlijk wordt uitgebaat met het INBO. Je bent eindverantwoordelijke voor zowel de server infrastructuur als de end-user infrastructuur van ANB. Naast het opvolgen van de dagelijkse operationele processen, sta je in voor het definiëren, uitwerken en opvolgen van projecten en programma’s ter verbetering van de dienstverlening naar de klanten.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Dagelijkse planning en organisatie

 

Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de dagelijkse werkzaamheden van het team en hierover rapporteren met als doel deze werkzaamheden efficiënt en effectief te laten verlopen.

 • De  noden m.b.t. ICT operations in kaart brengen.
 • Met betrekking tot deze noden gecoördineerde voorstellen doen aan de  ICT manager.
 • Overheidsopdrachten (laten) uitschrijven voor (raam)contracten met externe dienstverleners in functie van de geïdentificeerde noden.
 • Plannen en organiseren van de dienstverlening op lange, middellange en korte termijn: prioriteiten bepalen, taakverdeling opstellen en tijdslimieten bepalen.
 • De dagelijkse werking van het team plannen en opvolgen en taken toewijzen aan personeelsleden.
 • Vinger aan de pols houden: behandelen en oplossen van allerhande organisatorische problemen en zoeken naar een compromis.
 • Voorzien in de noodzakelijke rapportering.
 • Administratie uitvoeren die bij de dienstverlening hoort.

Leiding geven aan medewerkers

 

Aansturen en motiveren van medewerkers met als doel hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling.

 • Vanuit de processen en de volumes aan te behandelen aanvragen individuele doelstellingen opmaken voor personeelsleden en prestatie indicatoren afspreken.
 • Plannings-, opvolgings- en evaluatiegesprekken voeren. 
 • Personeelsleden begeleiden en coachen vanuit de capaciteiten en mogelijkheden van het individu. Hierbij zowel inzetten op stabiliteit en verdieping als op het formuleren van uitdagingen en het voorzien van rotatie en afwisseling.
 • De goede werksfeer bewaken binnen het team en een open overlegcultuur initiëren.
 • Stimuleren en opvolgen van het leerproces van personeelsleden en hen  kansen bieden om deel te nemen aan opleidingen, themadagen, …
 • Ondernemerschap stimuleren bij personeelsleden en betrokkenheid van personeelsleden verhogen door hen te stimuleren om actief bij te dragen aan de continue evaluatie en verbetering van de werking van het team.  
 • Regelmatig organiseren van teamoverleg en regelmatige individuele opvolgingsgesprekken.

Superviseren van de werkzaamheden

 

De werkzaamheden binnen het team van nabij opvolgen met als doel ervoor te zorgen dat de werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen, richtlijnen en procedures.

 • Opvolgen van de kwaliteit van de behandeling van aanvragen, inclusief occasionele klantenbevraging, met aandacht voor de effectiviteit in relatie tot de vraag en de correcte toepassing van de reglementering m.b.t. overheidsopdrachten.
 • Opvolgen van de efficiëntie d.m.v. een nauwgezette monitoring van prestatieindicatoren.
 • Nadenken over mogelijke efficiëntiewinsten door het uniformiseren van de aanpak, standaardisatie van de processen of door andere richtlijnen en normen te hanteren.
 • Opvolgen van levering van producten en diensten.
 • Onderzoeken en opvolgen  van klachten; zorgen voor concrete en onmiddellijke feedback en bijsturing waar nodig.

Communicatie en contacten

 

Informatie uitwisselen  over de werkzaamheden met als doel alle betrokkenen op de hoogte te houden en onderling af te stemmen.

 

 • Contacten aangaan en onderhouden met relevante instanties in het werkveld (HB plus, INBO, HFB, AIV, leveranciers).
 • Verzekeren van een vlotte doorstroming van relevante informatie binnen het team en naar deze contacten (intern en extern).
 • Vervullen van een interne brugfunctie tussen de ICT manager en de personeelsleden.
 • Verspreiden van processen en documentatie naar interne en/of externe klanten bv. afspraken gebruik smartphones, mailbox, telewerken, …
 • Deontologische code IT mee uitdragen en opvolgen

Beheer van middelen

 

Instaan voor de beschikbaarheid van de middelen met als doel de werkzaamheden te kunnen uitvoeren op een kwaliteitsvolle manier.

 

 • Een raming opmaken van enerzijds de noodzakelijke financiële middelen in functie van de noden van het ANB en anderzijds de personeelsmiddelen van het eigen team.
 • In dit kader de nodige budgetten opstellen en bijdragen aan de (meerjaren)begroting.
 • De betrokken personeels- en financiële middelen nauwgezet beheren en continu zoeken naar mogelijkheden om meer te doen met minder middelen.
 • Tijdig detecteren van budgetafwijkingen, voorstellen tot actie formuleren en/of opvragen.
 • Rapporteren m.b.t. de ingezette middelen en noodzakelijke bijsturingen.

Opnemen van taken

 

Zelf opnemen van activiteiten met als doel het team te ondersteunen bij het tijdig en correct afwerken van de geplande werkzaamheden.

 

 • Budgethouder m.b.t. de financiële aspecten van overheidsopdrachten.
 • Operationele en vaktechnische ondersteuning bieden bij complexe aanvragen of bij technische problemen.
 • Meewerken in en als back-up fungeren in geval van piekperiodes, verlof of ziekte van medewerkers.
 • Coördineren en plannen van updates, refreshes en upgrades ICT systemen, processen en software
 • Deelnemen aan ICT projecten
 • Aanmaken van richtlijnen, handleidingen, processen en procedures


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Voor deze knelpuntfunctie heb je minimaal een bachelordiploma in het studiedomein informatica, bij voorkeur in de afstudeerrichting van toegepaste informatica. Omdat deze functie op de lijst van knelpuntfuncties voorkomt (zie het Ministrieel besluit van 15 juni 2009), doen we overeenkomstig artikel III 3, §1 VPS een beroep op de mogelijkheid om af te wijken van de diplomavereisten van master voor deze graad.

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • Je hebt 3 jaar ervaring in project management
 • Je hebt 3 jaar ervaring in ICT operations

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit dient te beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en de vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Françoise Godderis, francoise.godderis@vlaanderen.be en 0479 87 00 05).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Je hebt kennis van ITIL op het gebied van beheer van Informatie Technologie.
 • Je hebt kennis van het opstellen van diensten catalogi en bijhorende Service Level beschrijvingen (SLA’s).
 • Je hebt ervaring in multi-site Mission Critical en/of Enterprise productie omgevingen.
 • Je hebt Hands-on ervaring met Microsoft Systeem Administratie tools en omgevingen (Middle Ware, Operating Systeem en databanken).
 • Je hebt inzicht in informatie veiligheid, Disaster Recovery en business continuïteit.
 • Je hebt ervaring in het opzetten van (technische) design en architectuur van Pc’s, netwerk en server omgevingen.
 • Je hebt ervaring in programmatie en testing.
 • Je hebt ervaring in kwaliteitsmanagement en hebt ervaring in het vertalen van deze kwaliteitseisen naar het opzetten van de nodige operationele processen in ontwikkeling en testen.
 • Je hebt ervaring in opzetten van systemen voor het automatisch uitrollen van software ontwikkeling in productieomgeving. Je bent bekend met ontwikkelingsomgevingen en technologieën.

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen:  Handelt in het belang van de organisatie (niveau 2)
 • Coachen: Ondersteunt bij het behalen van resultaten (niveau 1)
 • Oordeelsvorming: Trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese (niveau 1)
 • Voortgangscontrole: Bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen (niveau 2)
 • Richting geven: Geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan (niveau 1)
 • Innoveren: Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.  

4.2.3 Goede motivatiebrieven krijgen een streepje voor!

Gelieve extra zorg te besteden aan een overtuigende motivatiebrief waarin je duidelijk weergeeft wat je drijft en in welke mate je over de nodige deelnemingsvoorwaarden en competenties beschikt.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 • Je bent geslaagd in de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6  SELECTIEPROCEDURE 

6.1 CV-SCREENING
Aan de hand van jouw motivatiebrief, CV en het kopie van je diploma gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats op 18 december 2017 (onder voorbehoud).

6.2 TELEFONISCHE SCREENING
Eventueel kan een telefonische screening plaatsvinden indien er meer dan 5 kandidaten geschikt bevonden worden in deze fase.

In die fase wordt gepeild naar motivatie en beeld van de functie.

Deze fase is eliminerend.

6.3 GEDRAGSGERICHT INTERVIEW EN PSYCHOTECHNISCHE SCREENING MET PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie en verwachtingen voor de functie (indien geen telefonische screening diende te gebeuren)
 • Fit met de organisatie
 • Persoonsgebonden competenties uit het competentiewoordenboek van de Vlaamse Overheid

Het gesprek wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke. Voor de psychotechnische screening zal je een e-mail ontvangen met een link naar de testen.

Deze selectiefase is eliminerend. 

De selectiefase vindt plaats te Brussel in de eerste week van januari 2018 (onder voorbehoud).

6.4 FUNCTIESPECIFIEK INTERVIEW + CASE MET JURY
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • De visie op en inzicht in de functie
 • Loopbaanverwachtingen
 • Fit met het team
 • De vereiste technische competenties (zie 4.2.1)

Het gesprek met case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijk expert en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiefase vindt plaats te Brussel op 8 januari 2018 (onder voorbehoud)

6.5 EXTERN ASSESSMENT
De kandida(a)t(en) die de jury het meest geschikt vindt voor de functie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment

Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een extern selectiebureau (Hudson) en is adviserend met betrekking tot de vereiste persoonsgebonden competenties (zie 4.2.2). 

Het assessment vindt plaats in de week van 15 januari 2018 (onder voorbehoud)

Op basis van het verkregen totaalbeeld beslist de jury uit ronde 6.4 of je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden wordt voor de functie. De administrateur-generaal kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst van geschikten voor de concrete invulling van de functie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.6 NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 17 december 2017.

Je stuurt je sollicitatie, samen met een kopie van je diploma naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 17 december 2017 naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).


8 VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind januari 2018.

Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer (2017/11/F11) en de vacaturetitel.

Diploma

Bachelordiploma in het studiedomein informatica, bij voorkeur in de afstudeerrichting van toegepaste informatica