Deskundige overheidsopdrachten

Omschrijving

1 De vacature in het kort

Heb je affiniteit met overheidsopdrachten? Heb je daarnaast aanleg voor administratief werk en wil je graag achter de schermen meewerken aan natuur in Vlaanderen? Werk je graag in team en kan je vlot en efficiënt overweg met drukte?  Dan is dit de uitgelezen kans om jouw expertise te benutten want het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een gemotiveerde deskundige overheidsopdrachten.

2 Functiecontext

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

3 Takenpakket

3.1 Doel van de functie
Als deskundige overheidsopdrachten functioneer je binnen het team van het Scheldeprogramma (in functie van het LIFE-project SPARC) en het team Technische Ondersteuning West van de entiteit Operationeel Terreinbeheer. Het is jouw taak om overheidsopdrachten (gebouwen, natuur en bos, materialen,…) op administratief en juridisch vlak tot een goed einde te brengen. Dit houdt o.a. in: het opstellen van bestekken, het opmaken van vastleggingsdossiers en het opvolgen van betalingsdossiers. Daarnaast zorg je voor de financiële opvolging van het LIFE-project.

3.2 Resultaatsgebieden

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

 • Je verzamelt, vervolledigt en verwerkt gegevens op administratief vlak
 • Je maakt vergunningsaanvragen en bestekken op
 • Je verifieert en controleert documenten en gegevens op vormvereisten, procedures en regelgeving
 • Je zorgt voor de tijdige en correcte uitvoering van de voorziene stappen binnen de overheidsopdrachten
 • Je bent communicatief en vlot aanspreekbaar, je wisselt informatie uit en beantwoordt diverse vragen van klanten en andere betrokkenen
 • Je onderhoudt correcte werkrelaties om een efficiënt verloop van het proces te garanderen
 • Je ondersteunt communicatieacties binnen het LIFE-project.

In dit alles behoud je een juiste balans tussen people-planet-profit, zijnde de drie strategische doelen van de organisatie: natuurontwikkeling, natuurbeleving en natuurvalorisatie.

4 Profiel

4.1 Formele deelnemingsvoorwaarden

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een diploma bachelor of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier.
  > Met voorkeur in een technische of administratieve richting.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

  Je kunt ook deelnemen aan de selectie indien je binnen de 1,5 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

 • Je hebt een rijbewijs B.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
 • Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Yan Wing To, yanwing.to@vlaanderen.be).

4.2 Competenties

4.2.1 Technische competenties

 • Je hebt voeling met cijfers
 • Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (voornamelijk Excel)
 • Het hebben van een basiskennis ARC-GIS en basiskennis van CAD is een pluspunt
 • Het hebben van een basiskennis van wet op overheidsopdrachten, relevante milieuwetgeving en ruimtelijke ordening is een plus
 • Vertrouwd zijn met natuur- en groenbeheer is een pluspunt
 • Het hebben van een basiskennis van natuur- en boswetgeving is een plus
 • Het hebben van een basiskennis van de relevante materialen en technieken toegepast bij natuurbeheer is een plus

4.2.2     Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen
  Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Samenwerken
  Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Analyseren
  Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1)
 • Oordeelsvorming
  Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1)
 • Klantgerichtheid
  Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid
  Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2)
 • Plannen en organiseren
  je plant en organiseert je werk effectief (niveau 1)
 • Voortgangscontrole
  Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 2)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kun je op de volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.  

4.3 Toelatingsvoorwaarden

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 Aanbod

 • Je krijgt een voltijds contract van bepaalde duur tot 31 augustus 2022.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 Selectieprocedure

6.1 Cv-screening
Aan de hand van jouw CV en motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening is eliminerend en vindt plaats op 21 februari 2018 (datum onder voorbehoud).

6.2 Voorselectie op basis van een telefonische screening
Indien er meer dan 6 kandidaten overblijven na de CV-screening zal er een telefonische screening plaatsvinden. Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Verwachtingen van de functie
 • Inzicht in de functie

Deze selectiefase wordt gevoerd door de selectieverantwoordelijke op 21 februari 2018 (datum onder voorbehoud) en is eliminerend.

6.3 Gedragsgericht interview en psychotechnische screening
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie
 • Fit met de organisatie
 • De persoonsgebonden competenties (zie 4.2.2)

Het gesprek wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke.  Voor de computertesten zal je een e-mail ontvangen met de link naar de testen.

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 28 februari 2018, (datum onder voorbehoud).

6.4 Functiespecifiek interview met jury
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • De visie op de functie
 • Fit met het team
 • Je technische competenties (zie 4.2.1)

Het gesprek met case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende(n), inhoudelijk expert(en) en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Gent op 14 maart 2018  (datum onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie. De administrateur-generaal kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst van geschikten voor de concrete invulling van de functie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.5 Niet nodeloos hertesten
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 Hoe kun je solliciteren?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 20 februari 2018.

Je stuurt je sollicitatie, samen met een kopie van je diploma naar SollicitatiesANB@vlaanderen.be. Indien je je diploma nog moet ontvangen, bezorg ons dan in de plaats van een kopie van het diploma een attest dat vermeldt dat je student bent en je binnen de 1,5 maanden het gevraagde diploma kan behalen. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • Je een CV en motivatiebrief stuurt
 • Je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • Je je kandidatuur uiterlijk op 20 februari 2018 naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

8 Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 Feedback

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind maart 2018.

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar SollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer (2018/01/W2).

 

Diploma

Bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid, met voorkeur in een technische of administratieve richting