Pers- en Communicatieverantwoordelijke

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Communicatie is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook aan een correcte en open communicatie zowel naar burgers, partners en doelgroepen toe als intern. Ben jij iemand die graag bijdraagt aan het realiseren van onze communicatiestrategie en krijg jij energie van het uitwerken en opvolgen van een communicatieplan, waarbij je veel interactie hebt met zowel interne stakeholders als externe doelgroepen? Dan is deze job misschien iets voor jou!

2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

Je werkt binnen de entiteit Communicatie en trekt een aantal communicatieprojecten. Je bent een aanspreekpunt voor beleidsgerelateerde communicatievragen zoals bv. jacht, invasieve exoten, de komst van nieuwe soorten (zoals de wolf) en de Europese natuurdoelen. Je ontwikkelt communicatieproducten om die thema’s op een juiste manier uit te leggen, zowel richting breed publiek als richting specifieke doelgroepen. Tot die specifieke doelgroepen behoren onder meer: steden en gemeenten, de jacht-, visserij- en landbouwsector, natuurverenigingen, bedrijven, etc… Je werkt in een team waarbij je samen met collega’s tot een mooi resultaat kan komen. Daarnaast ondersteun je de woordvoerder als persverantwoordelijke en ga je op zoek naar leuke insteken om natuur en biodiversiteit op een aantrekkelijke en interessante manier in de media te brengen.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Je staat in voor de coördinatie van alle communicatieactiviteiten voor het basisthema Natuurbeleid. Je werkt in een team, waarbij je de eindverantwoordelijkheid draagt, maar samen met collega’s tot resultaat kan komen. Je hebt een vlotte pen en houdt die graag zelf vast, maar vindt het ook fijn om samen verhalen te schrijven. Je denkt proactief mee met de interne klant en stemt de communicatiemiddelen af op de organisatiedoelstellingen.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Een greep uit je takenpakket:

 • Je analyseert de behoeften van de organisatie en interne klanten om een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en noden op vlak van communicatie over beleidsgerelateerde thema’s. Je onderscheidt hierbij snel hoofdzaak van bijzaak en slaagt erin om van complexe verhalen, boeiende en bevattelijke boodschappen te maken.
 • Je werkt projectplannen concreet uit met betrekking tot hoe onze doelgroepen benaderd kunnen worden. Hierbij zet je de lijnen uit en zorg je voor de verdere uitwerking en implementatie ervan in samenwerking met het communicatieteam en de interne dienst relatiebeheer.
 • Je bedenkt diverse communicatie-initiatieven, om alle noodzakelijke partijen te betrekken bij het realiseren van de doelen van het agentschap.
 • Als enthousiasmerende people manager stuur je een team van communicatiemedewerkers aan door een goede balans te hanteren tussen het valoriseren van de medewerkers in hun autonomie en het bijsturen waar nodig.

Je bent de rechterhand van de Directeur Communicatie & Woordvoerder en werkt mee persinitiatieven uit. Je reageert snel op vragen van journalisten door een intern netwerk uit te bouwen en je goed in te werken in de materie.

4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • 1) Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in Communicatiewetenschappen en/of Public Relations of hebt voldoende ervaring binnen een gelijkaardige functie
 • 2) Je hebt 2 jaar relevante ervaring opgebouwd in een gelijkaardige functie.
 • 3) Je beschikt over een rijbewijs B.
 • 4) Je hebt een goede basiskennis van het Frans en het Engels.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric.

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit dient te beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en de vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Ann Lodewyckx, ann.lodewyckx@vlaanderen.be en 0492 23 63 85).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Je hebt professionele kennis van communicatie specifieke werkmethoden en –kanalen.
 • Je hebt gevorderde computervaardigheden: Windows OS, Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook).

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Handelt in het belang van de organisatie (niveau 2)
 • Communiceren: Verzorgt de interactie (niveau 2)
 • Analyseren: Legt verbanden en ziet oorzaken (niveau 2)
 • Coachen: Ondersteunt anderen bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag (niveau 2)
 • Initiatief: Neemt het initiatief om binnen zijn takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc) (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders (niveau 2)
 • Oordeelsvorming: Trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese (niveau 1)
 • Voortgangscontrole: Bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen (niveau 2)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.2.3 Goede motivatiebrieven krijgen een streepje voor! 
Dit is een communicatiefunctie. We moeten je dus niet meer overtuigen van het belang van een wervende motivatiebrief waarin je duidelijk weergeeft wat je drijft en in welke mate je over de nodige deelnemingsvoorwaarden en competenties beschikt. Laat gerust je creativiteit en vlotte pen zien in je sollicitatie aanpak!

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je bent geslaagd in de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1. CV-SCREENING
Aan de hand van jouw motivatiebrief, CV en het kopie van je diploma gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats op 26 november 2018.

6.2. TELEFONISCHE SCREENING
Eventueel kan een telefonische screening plaatsvinden indien er meer dan 5 kandidaten geschikt bevonden worden in deze fase.

In deze fase wordt gepeild naar motivatie en beeld van de functie. Deze fase vindt plaats in de week van 27 november 2018 (onder voorbehoud) en is eliminerend.

6.3. GEDRAGSGERICHT INTERVIEW EN PSYCHOTECHNISCHE SCREENING MET PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie en verwachtingen voor de functie (indien geen telefonische screening diende te gebeuren)
 • Fit met de organisatie
 • Persoonsgebonden competenties

Het gesprek wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke. Voor de psychotechnische screening zal je een e-mail ontvangen met een link naar de testen.

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 4 december 2018 (onder voorbehoud).

6.4. FUNCTIESPECIFIEK INTERVIEW + CASE MET JURY
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • De visie op en inzicht in de functie
 • Loopbaanverwachtingen
 • Fit met het team
 • De vereiste technische competenties (zie 4.2.1)

Het gesprek met case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijk expert en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 11 december 2018 (onder voorbehoud)

6.5. EXTERN ASSESSMENT
De kandida(a)t(en) die de jury het meest geschikt vindt voor de functie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment.

Op basis van het verkregen totaalbeeld beslist de jury uit ronde 6.4 of je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden wordt voor de functie. De lijnmanager kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst van geschikten voor de concrete invulling van de functie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.6. NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 25 november 2018.

Je stuurt je sollicitatie, samen met een kopie van je diploma naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be.

Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 25 november 2018 naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs)


8 VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 januari 2019.

Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer en de vacaturetitel.

Diploma

Masterdiploma, bij voorkeur in Communicatiewetenschappen en/of Public Relations of hebt voldoende ervaring binnen een gelijkaardige functie

Afdeling