Boswachter voor regio Meerdaal, de natuur- en bosgebieden ten zuiden en oosten van Leuven

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

De kern van de functie van boswachter is het beheren van terreinen. Boswachters zijn 2/3e van hun tijd op het terrein, het andere derde van hun tijd besteden ze aan overleg en administratie. Zij zijn het alziend oog dat er voor zorgt dat iedereen op elkaar is afgestemd bij het omzetten van beheerplannen in tastbare realiteit.

De boswachters van vandaag zijn de ambassadeurs van het terrein dat zij beheren. Meer dan vroeger werken ze samen met collega’s buiten hun eigen gebied, in voortdurend overleg wordt besproken wat er nodig is om in het eigen gebied, maar ook in dat van collega’s de doelen te realiseren die afgesproken werden.

We nodigen je graag uit om te solliciteren voor de iconische functie van boswachter in de regio Meerdaal. Het gaat om een combinatie van bosbeheer en het beheren van open natuur, dit zowel in ANB-domeinen als ter ondersteuning van openbare eigenaars. Er wordt volop gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden zoals digitale meetklemmen, agenda’s en andere opvolgingssystemen. De functie biedt zowel intellectuele als fysieke uitdagingen.

Het regioteam kijkt uit naar een collega die vlot samenwerkt met collega boswachters, natuurarbeiders en vrijwilligers en goesting heeft voor de job van boswachter in deze regio. Goed netwerken via de klassieke en moderne communicatiemiddelen is van groot belang. Hij/zij gaat resoluut voor een multifunctioneel bos- en natuurbeheer en wil graag de handen uit de mouwen steken om tot afspraken te komen die zich vertalen in terreinrealisaties. Hij/zij is vlot beschikbaar in de regio en dit niet alleen tijdens de kantooruren maar ook tijdens de weekenddiensten volgens een op voorhand vastgelegd rooster.

2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De boswachters staan met twee 'botten' op het terrein en zorgen er met hun terreinkennis en ervaring voor dat het beheer gebeurt zoals het hoort.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
De boswachter staat in voor het voorbereiden, opvolgen en uitvoeren van terreinbeheer, toezicht en communicatie op het terrein om de doelstellingen van het terreinbeheer mee te realiseren.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat Voorbeeld van activiteiten
Voorbereiding
De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren en kennis nemen van specifiek uit te voeren opdrachten (intern of extern) teneinde de regiowerking efficiënt te laten verlopen.
 • Raadplegen van de instructies van de regiobeheerder
 • Kennis nemen van uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen en terugkoppelen
 • Input leveren aan de regiobeheerder voor de opmaak van een realistische planning op korte termijn en voor een kostenefficiënte jaarplanning en beheervoorstellen
 • Vragen van partners in de planning verwerken
 • Voorbereidende vergaderingen bijwonen
 • Ramingen maken van de benodigde middelen
 • Consulteren van de beheerplannen en de praktische uitvoering ervan voorbereiden
 • Ecologische input leveren voor het opmaken van de bestekken
Uitvoering
Werken uitvoeren en begeleiden teneinde bij te dragen tot een efficiënte en tijdige afhandeling van de dagelijkse opdrachten van de regio.
 • Bosbehandeling zoals hameringen uitvoeren, bestandsmetingen…
 • Uitvoeren van activiteiten ter plaatse zoals meten, controleren, schatten, fotograferen…
 • Fauna -en florabeheer met inbegrip van monitoring
 • Opmaken van eenvoudige technische plannen en ontwerpen bv. beplantingsplan/schema
 • Maatregelen voorstellen/nemen om de veiligheid op het terrein te waarborgen
 • Instaan voor onderhoud van eigen materiaal
 • Controleren van uitgevoerde werken (geen bouwwerken) bv. gebruiksovereenkomsten, maaiwerken, bosbouwwerkzaamheden…
Verslag uitbrengen
Verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden en resultaten teneinde de chef in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.
 • Problemen en voorvallen signaleren en bespreken met de leidinggevende
 • Registreren van uitgevoerde werkzaamheden: agenda, planning en outputindicatoren
 • Gegevens verzamelen voor de rapportering, bv in het kader van een beheerplan, in kader van instandhoudingsdoelstellingen, …

Informeren
Informeren over producten, diensten, systemen of procedures teneinde er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.
 

Context: vanuit de vakinhoudelijke specialisatie en binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.

 • Bezoekers ontvangen (gastheerschap)
 • Peilen naar de meningen van bezoekers en partners
 • Communicatie naar aanleiding van specifieke werken/gebeurtenissen
 • Input leveren voor educatieve dragers en infrastructuur
 • Overleg en samenwerking met partners in kader van beheer eigen domeinen: aanspreekpunt voor gemeentes, overleg met waterwegen, …
 • Verstrekken van informatie over reglementeringen en technieken
 • Adviseren van studies en ontwerpen uitgevoerd door externe studiebureaus (bijvoorbeeld beheerplannen)
 • Terreinexpertise i.v.m. bosgebruik en kapvergunningen aan regiobeheerder bezorgen
 • Vanuit praktische kennis van het terrein een concrete bijdrage leveren bij de opmaak van beheerplannen en terreinvisies
Kennis m.b.t. het vakgebied
Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein teneinde via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.
 • Goede kennis van bos, natuur en openbaar groen bijhouden
 • Diepgaande terreinkennis verwerven en onderhouden
 • Lezen van vakliteratuur en deelnemen aan gespecialiseerde opleidingen
 • Kennen en opvolgen van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied
 • Bijhouden van documentatie en ervaring en uitwisselen ervan met collega’s
 • Specialisatie ontwikkelen naargelang het werkgebied vereist: kuddebeheer, kwekerij, collecties …
Inspringen bij werkoverlast
Inspringen bij werkoverlast en vervangen van afwezige collega’s teneinde de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.
 • Collega’s helpen om alle taken rond te krijgen
 • Kleine verhuizingen en tentoonstellingen opzetten
 • Inspringen bij grote of uitzonderlijke evenementen
 • De taken van afwezige collega’s overnemen om de continuïteit van het toezicht te garanderen

Controle
Op het terrein controleren van de naleving van wetgeving, regelgeving, voorschriften of normen teneinde dwalingen op te sporen en eventueel correctieve acties te ondernemen of te laten ondernemen.

Context: binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.

 • Toezicht uitoefenen tijdens de afgesproken perioden bv weekends, kerstvakantie, … en in bepaalde situaties bv. brandgevoelige periodes
 • Toezicht uitoefenen op het eigen terrein zodat de gebruikers de regels respecteren
 • Vaststellen van inbreuken in openbare domeinen.
 • Houtexploitatie opvolgen
 • Controleren machtigingen toegankelijkheid


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je ofwel aan onderstaande voorwaarden

 • 1) Je hebt een diploma Secundiar Onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

 • 2) Je hebt een getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement
 • 3) Je bent in het bezit van rijbewijs B

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elsie Gilis, elsie.gilis@vlaanderen.be, 0492/15.07.72)

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Je beschikt over kennis en vaardigheden om volgende regelgevingen en wetgevingen toe te passen
  • Bos- en natuurwetgeving (dieptekennis)
  • Wetgeving rond ruimtelijke ordening (basiskennis)
  • Jachtwetgeving en reglementering soortenbescherming (basiskennis)
  • Milieuwetgeving (basiskennis)
  • Wetgeving op overheidsopdrachten (basiskennis)
 •  Je hebt dieptekennis van
  • Ecologische processen en technieken
  • Multifunctioneel bosbeheer
  • De ecologie van bedreigde en streektypische soorten
  • Beheermaatregelen en beheermachines
  • De ecosystemen en habitattypes aanwezig binnen beheerregio Meerdaal
  • Relevante Europees beschermde natuurdoeltypes
 • Je hebt kennis van de streek, de partners waarmee wordt samengewerkt en je kent de streekgevoeligheden
 • Je hebt basiskennis van courante kantoorsoftware en informatica,
 • Je bent thuis in de klassieke en moderne communicatiemiddelen
 • Je bent in staat te communiceren met alle doelgroepen binnen de maatschappij en zet vlot samenwerkingen op
 • Kennis van GIS is een pluspunt

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Resultaatgerichtheid: Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen (niveau 1)
 • Plannen en organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken. Je kan je eigen werk op een efficiënte wijze organiseren (niveau 1)
 • Analyseren: Je duidt problemen en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van technicus (rang C1, salarisschaal C121). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1. CV-SCREENING
Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats op 31 januari 2019 (datum onder voorbehoud).

6.2. SELECTIE OP BASIS VAN GEDRAGSGERICHT INTERVIEW EN PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Je gedragscompetenties
 • Je inzetbaarheid in de functie

Deze selectiefase wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke.
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 4 februari 2019 (datum onder voorbehoud)

6.3. EINDSELECTIE: CASE EN JURYGESPREK
Het eindgesprek wordt gevoerd met afgevaardigde (n) van ANB en een selectieverantwoordelijke.
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Je motivatie en verwachtingen
 • Je technische competenties

Deze punten worden getoetst aan de hand van een case en een jurygesprek.
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 13 febuari 2019 (datum onder voorbehoud).
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 30 januari 2019
Je stuurt jouw CV en motivatiebrief, alsook een kopie van je diploma secundair onderwijs en bosbouwbekwaamheid via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.
Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als je je kandidatuur uiterlijk op 30 januari 2019 voor middernacht naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

8 VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 maart 2019.
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van vacaturetitel en vacaturenummer.

Diploma

Diploma Secundiar Onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid