IT-ondersteuner

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Heb je een passie voor IT? Zoek je graag naar oplossingen voor IT problemen en ben je graag aanspreekpunt voor jouw collega’s? Heb je een proactieve ingesteldheid en sta jij garant voor een klantvriendelijke ondersteuning en dienstverlening? Zo ja, dan ben jij de IT-ondersteuner die wij in ons team willen! Aarzel niet om te solliciteren!

Als IT-ondersteuner bied je voornamelijk eerste- maar soms ook tweedelijnsondersteuning op vlak van IT-systemen en toepassingen om zo je collega’s en Natuur en Bos op de meest efficiënte wijze te ondersteunen. Je helpt collega’s met IT-problemen verder en lost hun pc-, hardware- en software problemen op. Daarnaast ondersteun je ook bij grotere IT-problemen en sta je mee in voor de installatie van pc’s, printers, nieuwe software, enz.

Als IT-ondersteuner beheer en ondersteun je ook de IT-infrastructuur en toepassingen. Daarnaast voer je voorbereidende administratieve taken uit en verricht je voorbereidend studie- en opzoekwerk. Je bent verantwoordelijk voor de signalisatie van knelpunten en de verslaggeving ervan. Bovendien zorg je voor het beheer en onderhoud van computers.

Tot slot ben je voor een deel van je takenpakket ook verantwoordelijk voor de opleiding en training van kern- en eindgebruikers zodat IT-producten en -services op een goede manier uitgerold kunnen worden, waarbij het maximaal digitaal samenwerken binnen de organisatie gestimuleerd wordt. Daarnaast werk je ook mee aan de beschikbaarheid en het up-to-date houden van gebruikers- en trainingsdocumentatie.

2 FUNCTIECONTEXT

Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De boswachters staan met twee 'botten' op het terrein en zorgen er met hun terreinkennis en ervaring voor dat het beheer gebeurt zoals het hoort.

Natuur en Bos (ANB):

 • Stelt zich tot doel om elke dag te werken aan meer en betere bossen, en meer en betere natuur en groen;
 • Investeert in een hedendaags beleid en beheer van bossen, natuur en parken en ondersteunt partners die dezelfde doelen nastreven;
 • Wil duurzaam investeren in een toekomst voor iedereen, met groene, leefbare steden, met een gevarieerd platteland en ruimte waar men zich kan ontspannen in talrijke bossen, natuurgebieden en parken.

Op de website van Natuur en Bos staat een overzicht van alle natuurdomeinen die het agentschap beheert.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Technische ondersteuning bieden aan gebruikers (helpdesk), ondersteunen bij het up-to-date van de IT-infrastructuur en verzorgen van het security beheer met als doel een continu en veilig gebruik van de informatica infrastructuur te garanderen.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Voorbereiding
De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren met als doel er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.
 • Uitvoeren van een behoefteanalyses.
 • Verrichten van voorbereidend studie- en opzoekwerk ter verduidelijking van de opdracht.
 • Opstellen van een eigen werkplan op basis van de uit te voeren opdrachten.
 • Contacteren van klanten en andere betrokkenen.
 • Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken.
Uitvoering
Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren met als doel bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit.
 • Helpdesk: opvolgen van vragen van personeelsleden i.v.m. huidige hardware en software.
 • Behartigen van aanvragen van personeelsleden met betrekking tot nieuwe hardware en software.
 • Beheren van netwerkschijven: opvolgen van quota en rechten en acties nemen waar nodig is.
 • Beheer van licenties.
 • Beheren van smartphones.
 • Opvolgen van netwerken en nodige IT voorzieningen in loodsen en gebouwen van ANB.
 • Coördineren en uitvoeren van updates, refreshes en upgrades IT systemen.
 • Deelnemen aan IT projecten.
 • Verzamelen, invoeren en verwerken van specifieke data.
 • Gericht uitvoeren van softwaretests vanuit eindgebruikersperspectief als onderdeel van het software-releaseproces.
 • Aanmaken van administratieve documenten zoals plannen, bestanden, lijsten, statistieken, overzichten.
 • Aanmaken van richtlijnen en handleidingen.
Rapporteren
Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.
 • Signaleren van knelpunten en/of uitzonderlijke waarnemingen of gebeurtenissen.
 • Uitbrengen van verslag aan de betrokken opdrachtgever over het verloop van de projecten, analyses en gebruik.
 • Uitbrengen van verslag over de activiteiten van opdrachtnemers bij de uitvoering van de projecten.
Beheer van materiaal en/of gegevens
Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal en/of analyseren van gegevens met als doel altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.
 • Beheer omtrent security.
 • Beheren van de voorraad van PC’s, laptops, tablets en toebehoren in een databank.
 • Leggen van contacten en onderhouden met leveranciers.
 • Up-to-date houden van gebruikersprofielen.
Informeren
Informeren over producten, diensten, systemen of procedures met als doel er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.
 • Beantwoorden van vragen en verstrekken van advies aan klanten.
 • Aanspreekpunt zijn voor helpdesk IT bij onopgeloste vragen.
 • Organiseren van en/of technisch of vakinhoudelijk ondersteunen van cursussen.
 • Verspreiden van documentatie naar interne en/of externe klanten.
 • Deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen, stuurgroepen, …
 • Geven van uitleg rond procedures, regelgeving, dienstnota’s, … bv. afspraken gebruik smartphones, mailbox, telewerken.
 • Adviseren van aankopen van IT materiaal vanuit specialisatie en ervaring.
 • Geven van input voor IT beleid vanuit realiteitsblik.
 • Geven van informatie aan leveranciers/ partners bv. externe IT partners.
 • Mee uitdragen van deontologische code IT.
Kennis m.b.t. het vakgebied
Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.
 • Lezen van vakliteratuur, bijwonen van studiedagen, volgen van gespecialiseerde opleidingen.
 • Uitwisselen van informatie met vakgenoten.
 • Kennen en opvolgen van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Kennen en opvolgen van de reglementering en/of wetgeving binnen het vakgebied.


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1) Je hebt een bachelordiploma (bij voorkeur in de informatica of toegepaste informatica) of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • 2) Je hebt minimaal 3 jaar functierelevante ervaring in een IT helpdesk.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
  Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over de hoger vermelde vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Tom Bonnewyn – tom.bonnewyn@vlaanderen.be – 0471 63 06 93).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Je hebt ervaring in het werken volgens ITIL, voornamelijk in het kader van service operations;
 • Je hebt ervaring in het werken met AGILE-concepten zoals SCRUM, KANBAN, ….;
 • Je hebt ervaring in het werken met Atlassian suite (JIRA/ServiceDesk/Confluence, …);
 • Je hebt ervaring in het werken met ICT-netwerken (
 • Je hebt een goede kennis van service portfolio’s en raamcontracten;
 • Je hebt een goede kennis van MS Office 365 (SharePoint, Teams, OneDrive, …);
 • Je hebt een goede kennis van het beheer van Windows;
 • Je hebt een goede kennis van Active Directory.

4.2.2 Pluspunten

 • Je hebt ervaring met veranderingsmanagement en concepten van training en vorming;
 • Je hebt ervaring met software-testing.


4.2.3 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Communiceren: je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 1)
 • Samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Analyseren: je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Plannen & organiseren: je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-v....

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook 1 of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.419,99 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

Door de COVID19-crisis past het Selectiecentrum momenteel haar werkwijze aan en worden sollicitatieprocedures digitaal uitgevoerd of uitgesteld. Als de maatregelen voor de inperking van het coronavirus nog van kracht zullen zijn, is het mogelijk dat de timing van deze sollicitatieprocedure wordt aangepast, of dat er meer digitaal gescreend wordt. Uiteraard brengen we jou in dat geval steeds tijdig op de hoogte.

6.1. MODULE 1: eerste screening
6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden
Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats in de week van 18 mei 2020 (datum onder voorbehoud).

6.1.2. Voorselectie op basis van een telefonische screening
Deze voorselectie vindt enkel plaats indien er meer dan 5 kandidaten voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden.
Door middel van een telefonische screening beoordeelt een selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde van Natuur en Bos je kandidatuur op volgende criteria:

 • eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen;
 • eerste toetsing van je inzicht in de functie;
 • eerste toetsing van je relevantie werkervaring.

Je wordt door een selectieverantwoordelijke opgebeld op 20 mei 2020 (datum onder voorbehoud). Het telefoongesprek gebeurt in het Nederlands.
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 60% behaalt op het geheel van de criteria én wie behoort tot de 5 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 5 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen.

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties
Door middel van een competentiegericht interview, een persoonlijkheidsvragenlijst en een computergestuurde proef worden volgende competenties bevraagd:

 • Verantwoordelijkheid nemen (niveau 1);
 • Samenwerken (niveau 1);
 • Analyseren (niveau 1);
 • Plannen en organiseren (niveau 1);
 • Zorgvuldigheid (niveau 1);
 • Klantgerichtheid (niveau 1).

Eén selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van Natuur en Bos nemen deze screening af.
De persoonlijkheidsvragenlijst en de computergestuurde test zullen vooraf (ongeveer een week voor het jurygesprek) via e-mail aan de kandidaten worden toegestuurd. Deze worden online afgenomen.
Deze module vindt plaats in Brussel op 29 mei 2020 datum onder voorbehoud).

6.3. MODULE 3: functiespecifieke screening
Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigden van Natuur en Bos en een selectieverantwoordelijke volgende criteria:

 • Je motivatie;
 • Je visie op en inzicht in de functie;
 • Je technische competenties;
 • De persoonsgebonden competentie Communiceren (niveau 1);
 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie.

Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in Brussel op 29 mei 2020 (datum onder voorbehoud).
Op basis van het verkregen totaalbeeld (bij de resultaten van module 2 en 3) word je ‘geslaagd of ‘niet geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.
Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het selectiereglement.

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Solliciteer ten laatste op 15 mei 2020 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.
Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

8 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen midden juni 2020.
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar tom.bonnewyn@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 1231.

10 RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de functie van IT-ondersteuner bij Natuur en Bos, die bestaat uit de lijst van geslaagden.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als IT-ondersteuner. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan bod kunnen komen.

Deze werfreserve kan ook gebruikt worden om vacatures als IT-ondersteuner op andere standplaatsen in te vullen.

Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van vacatures met een contract van bepaalde duur voor de functie van IT-ondersteuner bij Natuur en Bos. Wie in dienst komt met een contract van bepaalde duur, blijft evenwel zijn plaats in de reserve behouden.

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve behoort.

Diploma

Bachelordiploma (bij voorkeur in de informatica of toegepaste informatica) of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid