Natuurinspecteur (3 vacatures)

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Wil je je graag inzetten om de natuur in Vlaanderen te beschermen? Ben je iemand die niet bij de pakken blijft zitten en goed overweg kan met moeilijke situaties? Kan je nauw samenwerken met een hecht team en tegelijk voor lange periodes zelfstandig werken? Dan is dit de uitgelezen kans om jouw talenten te benutten want Natuur en Bos zoekt enthousiaste natuurinspecteurs.

Als natuurinspecteur ben je verantwoordelijk voor het uitoefenen van controles op de naleving van de betreffende (natuur)regelgeving in uitvoering van het handhavingsplan. Dit houdt onder andere in dat je inspecties uitvoert tijdens toezichtsrondes maar ook gerichte acties plant en onderneemt om overtredingen vast te stellen. Indien je als natuurinspecteur overtredingen vaststelt, dan leg je deze vast in een document (bv. een proces-verbaal, een verslag van vaststelling) en zorg je ervoor dat het gepaste gevolg aan de overtreding wordt gegeven.

Als natuurinspecteur zal je ook samenwerken en overleggen met diverse interne en externe collega’s (politiediensten, lokale besturen, boswachters, enz.) om een uniforme en veilige aanpak van het toezichts- en controleproces te garanderen. Indien je meldingen ontvangt van overtredingen, dan volg je deze meldingen op en hou je ook de melders van deze overtredingen op de hoogte.

Van een natuurinspecteur wordt tevens verwacht dat zij/hij de eigen werkzaamheden zelfstandig kan voorbereiden, plannen en praktisch organiseren, dit alles in functie van de controles en toezichten die je zal uitvoeren. Daarnaast is het ook belangrijk om actief nieuwe evoluties in het eigen vakgebied en werkterrein op te volgen en toe te toepassen om zo de kwaliteit van het werk voortdurend te verbeteren.

Momenteel zijn er in volgende inspectieregio’s vacatures:

 • Inspectieregio Oost (provincie Limburg en arrondissement Leuven): 2
 • Inspectieregio Midden-Vlaanderen (provincie Antwerpen en arrondissement Halle-Vilvoorde): 1

2 FUNCTIECONTEXT

Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De boswachters staan met twee 'botten' op het terrein en zorgen er met hun terreinkennis en ervaring voor dat het beheer gebeurt zoals het hoort.

Natuur en Bos (ANB):

 • Stelt zich tot doel om elke dag te werken aan meer en betere bossen, en meer en betere natuur en groen;
 • Investeert in een hedendaags beleid en beheer van bossen, natuur en parken en ondersteunt partners die dezelfde doelen nastreven;
 • Wil duurzaam investeren in een toekomst voor iedereen, met groene, leefbare steden, met een gevarieerd platteland en ruimte waar men zich kan ontspannen in talrijke bossen, natuurgebieden en parken.

Op de website van Natuur en Bos staat een overzicht van alle natuurdomeinen die het agentschap beheert.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE

Controle uitoefenen op de naleving van de betreffende regelgeving in uitvoering van het handhavingsplan door het geven van gepaste informatie, het voeren van gerichte acties en het opvolgen van meldingen met als doel het meerjarig milieuhandhavingsprogramma te realiseren en zodoende de betreffende regelgeving te handhaven.

Voor een overzicht van deze regelgeving: zie art. 25 milieuhandhavingsbesluit (BVR 12/12/2008).

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat Voorbeelden van activiteiten

Programmatische aanpak handhaving

Via het geven van gepaste informatie en gerichte acties mee vorm geven, dragen en uitvoeren van de interventiestrategie met als doel de efficiëntie en de effectiviteit van de handhaving te verhogen, met de nodige aandacht voor het voorkomen van overtredingen.

 • Kennis nemen van de interventiestrategie en de daarin opgenomen prioriteiten.
 • Met collega’s uitwerken van gerichte acties die in de interventiestrategie opgenomen zijn.
 • Met collega’s uitwerken van gepaste informatiepakketten en bijdragen tot informatiecampagnes, al dan niet in samenwerking met beleidscollega’s.
 • Mee helpen actueel houden van de interventiestrategie door het overleg met doelgroepen of de overleg handhaving  te volgen of er via een beurtrol aan deel te nemen.

Voorbereiding

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren met als doel de handhaving op het terrein  efficiënt te laten verlopen.

 • Inwinnen, verzamelen, verifiëren en verwerken van ontbrekende gegevens om het dossier volledig te maken.
 • Studie van documenten, instructies, reglementeringen, veranderde wetgeving, voorgaande of gelijksoortige controles, …
 • Opmaken van eigen weekplanning i.f.v. maandplanning en jaarplanning.
 • Voorbereiden van prioritaire campagnes of georganiseerde acties.
 • Deelnemen aan de planningsvergaderingen van de maand- en jaarplanning.

Uitvoering

In uitvoering van het handhavingsplan toezicht en opsporing uitvoeren met als doel de naleving van de geldende regelgeving na te gaan.

Toezicht: Het geheel van handelingen die erop gericht zijn zich ervan te vergewissen dat de wetten en decreten worden nageleefd. Toezicht is preventief van aard en gericht op het voorkomen of doen ophouden van delicten; er is geen vermoeden van een strafbaar feit.

Opsporing: Het geheel van handelingen die kaderen binnen de bevoegdheden die het wetboek van strafvordering en bijzondere wetten en decreten toekennen aan  opsporingsambtenaren om misdrijven op te sporen met het oog op hun vervolging door de strafrechter. Opsporing is repressief van aard en gericht op het verzamelen van bewijzen bij vermoeden van een strafbaar feit.

 • Organiseren van en deelnemen aan (gecoördineerde) acties in het kader van de programmatische aanpak handhaving.
 • Uitvoeren van gerichte acties.
 • Geven van gepaste informatie.
 • Behandelen van klachten en meldingen in verband met het milieubeheerrecht, in het bijzonder de regelgeving betreffende natuur, bos, jacht, vogelbescherming en riviervisserij en zorgen voor de nodige afhandeling.
 • Uitvoeren van taken en opdrachten van de leidinggevende Natuurinspectie en in voorkomend geval van de gerechtelijke overheden in de hoedanigheid van zijn/haar bijzondere/politionele bevoegdheid.
 • Uitvoeren van toezicht en opsporingen in het buitengebied en toegewezen plaatsen.
 • Nemen van de nodige maatregelen om delicten te voorkomen (toezicht).
 • Nemen van de nodige maatregelen om delicten op te sporen in een toegewezen ambtsgebied (opsporen).
 • Controleren van herstelmaatregelen, zo nodig worden de werken stilgelegd en worden voer- en werktuigen en overtuigingsstukken in beslag genomen.
 • Leiden van onderzoeken in functie van de gemaakte afspraken.
 • Uitvoeren van dienstprestaties in een flexibel werkingssysteem, met weekend- en nachtdiensten (conform de afspraken).
 • Telefonisch bereikbaar en beschikbaar zijn buiten de normale werkuren.

Rapportering

Samenvatten en vastleggen van de bevindingen in een document (proces-verbaal, verslag van vaststelling, nota, …) met als doel de bevoegde verantwoordelijken volgens de geldende richtlijnen te informeren en te adviseren om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen of zelf de gepaste maatregelen te nemen indien men daar de bevoegdheid voor heeft.

 • Rapporteren over de uitvoering van acties.
 • Geven van raadgevingen en aanmaningen.
 • Opleggen van bestuurlijke maatregelen in overleg met de leidinggevende.
 • Objectief en gestructureerd weergeven van vaststellingen ter plaatse gedaan in een proces- verbaal of verslag van vaststelling.
 • Verzamelen van bijkomende informatie nuttig voor de rapportering.
 • Alle documenten van het dossier samenbrengen en klasseren.
 • Verslag maken van oproepen, klachten …
 • Aanleggen, invullen en  updaten  van  databanken (bv databanken proces-verbaal, klachtendatabank), met de belangrijkste gegevens van controle.

Opvolging

Nagaan of gepast gevolg gegeven werd aan de vaststellingen in het document (proces-verbaal, verslag van vaststelling, nota, bestuurlijke maatregel , …) met als doel bij te dragen tot de naleving van reglementeringen, normen, …

 • Afspraken als gevolg van acties of informatiecampagnes opvolgen.
 • Nagaan of geformuleerde aandachtspunten werden opgenomen (bv. nagaan of  de  opgelegde herstelmaatregel wordt uitgevoerd).
 • Bijkomende voorwaarden opnieuw inspecteren.
 • Uitvoeren van eventueel bijkomende onderzoeken en controles.
 • Nakijken of er gevolg werd gegeven aan administratieve rechtshandeling / sanctie / opgelegde maatregel, …
 • Melders van belangrijke klachten informeren over resultaat van hun melding/klacht.

Informeren

Samenwerken en overleggen met diverse interne en externe collega’s met als doel een uniforme en veilige aanpak van het controleproces te garanderen.

 • Contacten onderhouden met lokale besturen, politie, belanghebbenden, administraties, het werkveld e.a. met het oog op informatie- uitwisseling.
 • Uitbreiden en onderhouden van het lokale handhavingsnetwerk (gemeente, lokale politie, privé-wachters, ...) in zijn/haar toezichtgebied.
 • Verzorgen van continue informatie-inwinning en –uitwisseling met partners.
 • Overleggen over een éénvormige dossierafhandeling.
 • Afspraken over vorm en inhoud van de verslaggeving maken.
 • Streven naar uniformiteit van de aanpak.
 • Mee    voorbereiden    van    campagnes en/of georganiseerde acties.
 • Deelnemen       aan        regelmatige       interne werkvergaderingen.
 • Tijdig doorgeven van relevante informatie aan collega’s.
 • Intern bespreken van problemen en opportuniteiten (van het te controleren terrein) om een zo goed mogelijke oplossing te vinden.
 • Formuleren van voorstellen aan de leidinggevende natuurinspectie ter verbetering van de methodes of procedures van het milieubeheerrecht.
 • Samenwerken (zowel individueel als in teamverband) met collega’s: boswachters, dossierbehandelaars AVES, …

Kennis m.b.t. het vakgebied

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten te optimaliseren.

 • Kennis van het meerjarig milieuhandhavingsplan en het jaarlijks handhavingsplan.
 • Instrumenten uit de programmatorische aanpak handhaving gebruiken en mee helpen ontwikkelen.
 • Onderhouden van politionele vaardigheden, inclusief wapendracht, zodat de handhaving op een veilige en professionele manier gebeurt.
 • Zich op de hoogte houden en ontwikkelen van expertise op het vlak van wetgeving, op technisch vlak en in de praktijk (bv: heeft de manier waarop het proces-verbaal werd opgemaakt een invloed op de beslissing van de rechter, zijn er aandachtspunten om het proces- verbaal naar de toekomst anders op te maken, …).
 • Goede kennis van bos, natuur en openbaar groen bijhouden.
 • Bijhouden van documentatie en ervaring en
 • uitwisselen ervan met collega’s.

Controle

Op het terrein controleren van de naleving van wetgeving, regelgeving, voorschriften of normen met als doel dwalingen op te sporen en eventueel correctieve acties te ondernemen of te laten ondernemen.

Context: binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.

 

Organisatie- en samenwerkingsvorm

Leveren van advies en input aan interne en externe betrokkenen vakgebied met als doel anderen toe te laten de technische aspecten goed te interpreteren.

 • Ter beschikking stellen van de beschikbare technische expertise aan partners die deel uitmaken van het netwerk.

Beheer van materiaal en/of gegevens

Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal (grondstoffen  en  werktuigen) en/of analyseren van gegevens met als doel altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.

 

4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen  diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 2. Je hebt een getuigschrift natuurmanagement of bosbouwbekwaamheid behaald (voeg een kopie van dit getuigschrift bij je sollicitatie!)
 3. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 4. Je woont op een redelijke afstand van je inspectiegebied.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Tom Bonnewyn – tom.bonnewyn@vlaanderen.be, 0471 63 06 93).

4.2 COMPETENTIES

4.2.1 Technische competenties

 • Je hebt een professionele kennis van het milieubeheerrecht (regelgeving inzake bossen, natuur, jacht, riviervisserij, en andere regelgeving vermeld in art. 25), milieuhandhavingsbesluit en van de milieuhandhavingsregelgeving.
 • Je beschikt over politionele vaardigheden: opstellen van een proces-verbaal, conflicthantering of je bent bereid deze vaardigheden te verwerven.
 • Je beschikt over administratief-organisatorische vaardigheden: je kan zelfstandig dossiers  samenstellen, deze invoeren in een digitale omgeving, opvolgen en beheren.
 • Je beschikt over basis computervaardigheden: Windows OS, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, SharePoint, Teams).

4.2. 2 Pluspunten

 • Een eerste werkervaring strekt tot aanbeveling.

4.2. 3 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1)
 • Assertiviteit: Je komt voor je mening of belang op met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk uitoefent om dat niet te doen (niveau 3)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-v....

4.2.4 Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

 • Je voldoet aan de voorwaarden om een wapen te dragen, je bent daartoe bereid en slaagt in een psychologische test om een wapen te dragen (deze test moet je doorlopen na de selectie). Als je hierin niet slaagt, kan je de functie niet (blijven) uitoefenen.
 • Een woonstdervingstoelage kan alleen worden toegekend indien je woont in de provincie van de inspectieregio waarin je als natuurinspecteur werkzaam bent.
 • Je beschikt over een goede fysieke conditie.
 • Je bent bereid om een cursus natuurmanagement (specialisatie natuurinspectie) te volgen.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je hebt de Belgische nationaliteit. Binnen de Vlaamse overheid is de Belgische nationaliteit een voorwaarde voor functies die belast zijn met het uitoefenen van het openbaar gezag.
 4. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar  je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van technicus (rang C1, salarisschaal C121 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.028,27 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later
 • toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

Door de COVID19-crisis past het Selectiecentrum momenteel haar werkwijze aan en worden sollicitatieprocedures digitaal uitgevoerd of uitgesteld. Als de maatregelen voor de inperking van het coronavirus nog van kracht zullen zijn, is het mogelijk dat de timing van deze sollicitatieprocedure wordt aangepast, of dat er meer digitaal gescreend wordt. Uiteraard brengen we jou in dat geval steeds tijdig op de hoogte.

6.1 MODULE 1: eerste screening

6.1.1 CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden

Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma/getuigschrift) gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats in de week van 28 september 2020 (datum onder voorbehoud).

6.1.2 Voorselectie op basis van een telefonische screening

Deze voorselectie vindt enkel plaats indien er meer dan 12 kandidaten voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden.

Door middel van een telefonische screening beoordeelt een selectieverantwoordelijke je kandidatuur op volgende criteria:

 • eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen;
 • eerste toetsing van je inzicht in de functie;
 • de relevantie van je (werk)ervaring.

Je wordt door een selectieverantwoordelijke opgebeld op 7 of 8 oktober 2020 (datum onder voorbehoud). Het telefoongesprek gebeurt in het Nederlands.

Deze voorselectie is eliminerend: alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie behoort tot de 12 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 12 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen.

6.2 MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties

Door middel van een interview, een persoonlijkheidsvragenlijst en een computergestuurde test worden volgende competenties bevraagd:

 • Verantwoordelijkheid nemen (niveau 1)
 • Samenwerken (niveau 1)
 • Analyseren (niveau 1)
 • Klantgerichtheid (niveau 1)
 • Plannen & organiseren (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid (niveau 1)

Een selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van Natuur en Bos nemen deze screening af. Deze module vindt plaats in Brussel op 21, 23 of 26 oktober 2020 (datum onder voorbehoud).

6.3 MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING

Op basis van een jurygesprek met case en een computergestuurde test beoordelen afgevaardigden van Natuur en Bos en een selectieverantwoordelijke volgende criteria:

 • Je motivatie
 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Je technische competenties
 • De persoonsgebonden competentie Assertiviteit (niveau 3)
 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in Brussel op 21, 23 of 26 oktober 2020 (datum onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld (bij de resultaten van module 2 en 3) word je ‘geslaagd of ‘niet geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

Wie slaagt, wordt (gerangschikt op basis van de resultaten in de selectieprocedure) opgenomen in een wervingsreserve.

De kandidaat die in aanmerking komt voor de concrete vacature, wordt uitgenodigd voor een gesprek met de administrateur-generaal van Natuur en Bos. Dit gesprek vindt plaats in Brussel op 27 en 28 oktober 2020 (datum onder voorbehoud).

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het selectiereglement.

6.4 NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Solliciteer ten laatste op 29 september 2020 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.

Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

8 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: Inspectieregio Oost

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen begin november 2020.

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar tom.bonnewyn@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 1815.

10 RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geslaagden met rangschikking per inspectieregio. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die zullen worden aangeboden.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als natuurinspecteur. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van vacatures met een contract van bepaalde duur voor de functie van natuurinspecteur bij Natuur en Bos. Wie in dienst komt met een contract van bepaalde duur, blijft evenwel zijn plaats in de reserve behouden.

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve behoort.

Diploma

Diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid

Afdeling