26.01.2018

Openbaar onderzoek over het beheerplan voor zeven gebieden in de polders tussen Diksmuide en Veurne

Voor zeven verschillende gebieden in de polders tussen Diksmuide en Veurne is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een beheerplan opgemaakt. Over dat plan wordt een openbaar onderzoek georganiseerd vanaf donderdag 1 februari 2018 tot en met 1 maart 2018. Het ligt in die periode ook ter inzage van het publiek. Op zondag 18 februari om 9.30 uur is er een infowandeling in de Viconia-kleiputten in Stuivekenskerke. Met het beheerplan wordt vooral gestreefd naar het herstel van de typische kamgraslanden en gevarieerde sloten waarbij zowel de biodiversiteit als de beleving toeneemt.

Het plangebied ligt in de gemeenten Diksmuide, Veurne en Alveringem en is ongeveer 169 hectare groot. Voor de grootste deelgebieden, namelijk de Komgronden van Lampernisse en de Viconiakleiputten is er ook een gebiedsvisie opgemaakt. De deelgebieden zijn:

  • de Komgronden van Lampernisse in Lampernisse, Oudekapelle en Alveringem (96 hectare);
  • de Viconia-kleiputten in Stuivekenskerke (35 hectare);
  • de Cardinaelshoeve in Avekapelle (23 hectare);
  • de Rode Poort in Steenkerke (9 hectare);
  • de Palinghoek in Zoetenaaie (1 hectare);
  • de Paaiplaats Waesbrug in Steenkerke (2,5 hectare);
  • de Paaiplaats Kalkoenhof in Steenkerke (2 hectare).

De Komgronden van Lampernisse hebben een belangrijke erfgoedwaarde. De grootste natuurwaarden liggen in de talrijke sloten en perceelranden. De graslanden zelf zijn belangrijk voor doortrekkende en overwinterende vogels. In de Viconia-kleiputten vormen de grote kleiwinningsputten van de vorige eeuw het belangrijkste biotoop. Ze zijn heel belangrijk voor watervogels, rietvogels en steltlopers. De Palinghoek is een archeologische site met walgracht waar de zeldzame lidsteng nog groeit.

De eenmalige beheermaatregelen omvatten hoofdzakelijk graafwerken, de aanleg van poelen, en de plaatsing van nieuwe afsluitingen. Voor het begrazings- en maaibeheer wordt zo veel mogelijk samengewerkt met landbouwers. In de studie zit ook een faseringsplan voor het ruimen van sloten en poelen en zijn er extra maatregelen opgenomen voor de argusvlinder, een sterk bedreigde dagvlinder.

Er is ook aandacht voor de bezoeker en het historische erfgoed. In de Komgronden van Lampernisse is er een bestaande wandelroute: het Zannekinwandelpad. In de Viconia-kleiputten worden de wandelmogelijkheden uitgebreid en komen er enkele kijkwanden en een uitkijktoren. In de Westkustpolders kun je al heerlijk fietsen aan de hand van het knooppuntennetwerk.

Het beheerplan is opgemaakt conform de bepalingen van het Natuurdecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten. Het beheerplan geldt voor een periode van 24 jaar. Het studiegebied wordt voorgesteld als Vlaams natuurreservaat ‘zeven ANB-gebieden tussen Diksmuide en Veurne’, dat na goedkeuring van het beheerplan opgericht kan worden. De beheerder van het gebied is Agentschap voor Natuur en Bos, Operationeel Terreinbeheer West, Regio Kust en Polders. ,

Het document ligt vanaf donderdag 1 februari tot en met  donderdag 1 maart ter inzage bij:

  • Agentschap voor Natuur en Bos, West-Vlaanderen, Operationeel Terreinbeheer West, Regio Kust en Polders, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74, 8200 Brugge (Sint-Michiels) elke werkdag van 9u-16u;
  • De milieudiensten van de gemeenten

Of je kan het document ook digitaal raadplegen:

Op zondag 18 februari om 9u30 vind een infowandeling plaats om de beheermaatregelen toe te lichten. De wandeling gaat door in de Viconia-kleiputten te Stuivekenskerke. De wandeling duurt maximum 2 uur en start in de Kasteelhoevestraat bij de ingang van het reservaat.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk of via e-mail gericht worden aan Evy Dewulf of Lut Demarest, Agentschap voor Natuur en Bos, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE (Sint-Michiels); E-mail: evy.dewulf@vlaanderen.be