Opmaak van een natuurbeheerplan

Opmaak van een natuurbeheerplan

Wat

Een subsidie voor de opmaak of wijziging van een natuurbeheerplan.  

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen.

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein van minstens 5 hectare op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type 2, 3 of 4. Er kan voor een bepaald natuurbeheerplan maar één keer een subsidie worden verkregen: voor de opmaak óf voor de wijziging.

Bedrag

De subsidie wordt bepaald op:

 • een basisbedrag van 100 euro per hectare
 • een aanvullend bedrag van 100 euro per hectare natuurstreefbeelden
 • in functie van het aantal betrokken eigenaars:
  • een aanvullend bedrag van 25 euro per hectare als er ten minste drie en maximaal vijf eigenaars bij betrokken zijn
  • een aanvullend bedrag van 50 euro per hectare als er meer dan vijf en maximaal tien eigenaars bij betrokken zijn
  • een aanvullend bedrag van 75 euro per hectare als er meer dan tien eigenaars bij betrokken zijn

Bij de uitbreiding van een goedgekeurd natuurbeheerplan kan uitsluitend een subsidie worden verkregen voor parameter 2. In dat geval wordt de subsidie bepaald op basis van de oppervlakte van de natuurstreefbeelden waarmee het natuurbeheerplan wordt uitgebreid.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Als je in aanmerking komt voor een subsidie om het terrein toegankelijk te maken en te houden, vul je eveneens het rekenblad subsidies in dat je hieronder kan downloaden. Raadpleeg indien nodig de bijhorende handleiding.

Procedure

Na goedkeuring van de verkenningsnota kan een eerste schijf (het basisbedrag) als voorschot worden aangevraagd. Uiterlijk drie jaar na deze goedkeuring dient de aanvrager delen 2 tot en met 5 van het natuurbeheerplan in ter goedkeuring en kan de rest van het subsidiebedrag aangevraagd worden.

*Aanpassing aan de gezondheidsindex

Het forfaitaire subsidiebedrag als vermeld in het eerste lid, wordt, voor het werkingsjaar 2018 en de daarop volgende jaren, jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex volgens de volgende formule:

zx = z * ix/i 2017

De onderdelen van de formule moeten als volgt worden begrepen:

 • 1° zx: het geïndexeerde forfaitaire subsidiebedrag voor het werkingsjaar x
 • 2° z: de forfaitaire subsidiebedragen, vermeld in het tweede lid
 • 3° ix: gezondheidsindex van de maand januari van het jaar x
 • 4° i2017: gezondheidsindex van de maand januari van het jaar 2017

Onder de gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994.