Opzoeken ruimtelijke bestemming en beschermingsstatuut van een plaats

Opzoeken ruimtelijke bestemming en beschermingsstatuut van een plaats

Het opzoeken van de ruimtelijke bestemming op de gewestplannen kan via www.geopunt.be.

Ook of een bepaalde locatie opgenomen is in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), een Speciale Beschermingszone (SBZ), in een reservaat (Vlaams of Erkend) of aangewezen is als Ramsargebied of beschermd duingebied, kun je nagaan via www.geopunt.be.

Surf naar www.geopunt.be.

Bij het tabblad ‘kaart’ (1) vul je in de adresbalk het adres/ de locatie in (2).

  • Voor de ruimtelijke bestemming: kies onder ‘kaarten en plaatsen’ (3) het thema ‘bouwen en wonen’ en daaronder ‘ruimtelijke ordening’. Onder de keuze ruimtelijke ordening kan je de contouren van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) ophalen en het Gewestplan raadplegen. 
    Voor de eigenlijke ruimtelijke uitvoeringsplannen van een bepaalde gemeente moet je je wenden tot de dienst bevoegd voor ruimtelijke ordening van de gemeente zelf.
  • Voor het beschermingsstatuut (VEN, IVON, SBZ:, reservaat…): Kies onder ‘kaarten en plaatsen’ (3) het thema ‘natuur en milieu’ en vervolgens ‘natuur’. Onder dat thema kan je de verschillende kaartlagen ophalen. 

Meer informatie over een specifieke locatie kun je ophalen door op de locatie op de kaart te klikken met de linkermuisknop. Een informatieballon opent zich en in deze ballon kan je de gewenste info nagaan.