37 invasieve uitheemse soorten die zorgwekkend zijn voor de Europese Unie

donderdag, 14 juli, 2016

Een eerste Europese lijst van zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten werd op 13 juli 2016 goedgekeurd en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De lijst omvat 37  planten- en diersoorten, waarvan de impact op het leefmilieu door een gecoördineerde aanpak in Europa verminderd kan worden.  Ze zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa.

Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied geplaatst zijn en die een belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit en voor bepaalde ecosysteemdiensten (zoals de plantaardige productie, de waterzuivering of de bestuiving).

U vindt hier de plantensoorten en hier de diersoorten van deze lijst. De lijst zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa. Welke bijkomende soorten in beschouwing worden genomen voor mogelijke opname, vindt u hier terug.

Nieuwe verplichtingen voor de Lidstaten

De Europese lijst is een belangrijk element van de Europese Verordening die de negatieve gevolgen van invasieve exoten wil afzwakken, voorkomen of tot een minimum wil beperken.
De lidstaten moeten nu een reeks van nieuwe verplichtingen naleven voor elk van de soorten op de lijst, in het bijzonder: 

  • het verbod op import en handel;
  • het verbod op bezit en kweek;
  • het verbod op vrijlating in de natuur;
  • de verplichting tot toezicht op de populaties;
  • de verplichting tot uitroeiing of beheer van de populaties.

Als deze verplichtingen worden gerespecteerd, zou dat een globaal, gecoördineerd en effectief antwoord bieden op de problematiek van biologische invasies in Europa. Maar daartoe is een nauwe samenwerking tussen alle Lidstaten vereist. Ze veronderstelt ook een betere samenwerking met de economische sectoren, de niet-gouvernementele organisaties en alle burgers.

Uitvoering en contactpunten in België

In België worden de bevoegdheden m.b.t. de verschillende verplichtingen van de verordening verdeeld tussen de Federale Overheid en de Gewesten, die nauw met elkaar moeten samenwerken. Voor de uitvoering zijn vier autoriteiten aangewezen: