09.09.2017

Openbaar onderzoek - Gebiedsvisie en beheerplan voor de Binnenduinen van Knokke

Voor de Binnenduinen van Knokke werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een gebiedsvisie en beheerplan opgemaakt. Dit plan gaat in openbaar onderzoek van 11 september 2017 tot 14 oktober 2017 en ligt in deze periode ook ter inzage van het publiek. Op dinsdag 26 september om 18 uur is er een infowandeling in het gebied. Met het beheerplan wordt een afwisselend landschap nagestreefd van bos, graslanden, poelen en  vochtige valleien waarbij zowel de biodiversiteit als de beleving zal toenemen.

Het plangebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en heeft een totale oppervlakte van ruim 163 hectare. Het beheerplan geldt anno 2017 voor ongeveer 25 hectare. Aansluitend bij de goedkeuring van het beheerplan krijgen deze 25 hectare het statuut van natuurreservaat. De gebiedsvisie geldt ook als beheerplan voor nieuwe percelen die in het plangebied aangekocht worden of in beheer komen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het plangebied is bestemd als natuurgebied en natuurverwevingsgebied door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zwinpolders van 2015. Het is ook onderdeel van het Natura 2000 netwerk – het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden – en is belangrijk voor de realisatie van de Europese natuurdoelen in Vlaanderen. Het rapport vertaalt het Europese en Vlaamse beleid en de groene bestemming naar de praktijk en beschrijft de concrete visie en vooropgestelde beheermaatregelen. Op die manier geeft het een duidelijk zicht op het gewenste toekomstbeeld. Het rapport geldt voor een periode van 24 jaar (2017-2041) en is opgemaakt conform de bepalingen van het natuurdecreet en besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.

De beheermaatregelen omvatten hoofdzakelijk graafwerken, aanleg van poelen, kapwerken, aanplantingen, exotenbestrijding, plaatsing van weide-afsluitingen en maaibeheer. Er wordt een afwisselend landschap nagestreefd van bos, graslanden, poelen en  vochtige valleien. Extra maatregelen worden genomen voor soorten zoals de Europees beschermde boomkikker, rugstreeppad, kamsalamander, nauwe korfslak, kleine zilverreiger, boomleeuwerik, kwak, wespendief, lepelaar en ooievaar. Er is ook aandacht voor de bezoeker en het historisch erfgoed. Zo wordt er maximaal ingezet op het behoud en de versterking van oude houtwallen. Het rapport omvat ook een openstellingsplan. Zo wordt er een bijkomende doorsteek voor ruiters voorgesteld, zijn er twee speelzones voorzien in het Blinkaartbos en wordt er een vrij toegankelijke zone aangeduid aan de Oosthoek. In het Domein De Landsheer zullen geleide wandelingen kunnen plaatsvinden.

Het document ligt vanaf maandag 11 september tot 14 oktober 2017 ter inzage bij:

  • Agentschap voor Natuur en Bos, West-Vlaanderen, Cel Beheer, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE (Sint-Michiels); vragen naar Hannah Van Nieuwenhuyse of Piet Lozie; elke werkdag van 9u-16u;
  • De milieudienst van de gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Of je kan het document ook digitaal raadplegen:

Op dinsdag 26 september om 18 uur vind een infowandeling plaats om de beheermaatregelen toe te lichten op het terrein en eventuele vragen te beantwoorden. De wandeling duurt maximum 2 uur en start ter hoogte van het Hof van Vlaanderen.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk of via e-mail gericht worden aan Hannah Van Nieuwenhuyse, Agentschap voor Natuur en Bos, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE (Sint-Michiels); E-mail: hannah.vannieuwenhuyse@vlaanderen.be