Vlaamse Overheid onderzoekt zinvolle bijkomende maatregelen na recente wolvenaanvallen.

vrijdag, 1 oktober, 2021

De Limburgse wolvenroedel haalde de afgelopen weken steevast de pers. Enkele recente aanvallen op runderen en pony’s maakten heel wat emoties los. Niet enkel bij vee -en paardeneigenaars, maar ook bij de omwonenden. Natuur en Bos ontving dan ook vanuit verschillende hoeken bezorgde reacties, suggesties en verzuchtingen. Het spreekt voor zich dat de Vlaamse Overheid deze niet naast neerlegt. Het is uiteraard normaal dat dergelijke feiten een emotionele impact met zich meebrengen. We willen dan ook op een gegronde manier gevolg geven aan de geuite bezorgheden. We zullen samen met partners werken aan een oplossingsgerichte en gedragen aanpak. Onze kernprincipes daarbij zijn dialoog en sensibilisering. Dat is dan ook waar we als overheid as we speak op inzetten.

Dialoog

Bovenaan het lijstje staat een constructief overleg met de betrokken stakeholders. In de afgelopen dagen heeft Natuur en Bos gesprekken gevoerd met onder andere de gemeente Oudsbergen, de Boerenbond, Paardenpunt en de Vlaamse Schapenhouderij. Deze gesprekken gingen uit van een wederzijds respect en de wil om samen tot oplossingen te komen. De bezorgdheden werden tijdens deze gesprekken duidelijk geformuleerd en door Natuur en Bos geïnventariseerd. Tevens werd bijkomende informatie uitgewisseld met betrekking tot een betere preventie en nieuwe subsidiemogelijkheden.

De komende periode zal er nog vaker overleg plaatsvinden. Op 12 oktober is er een burgemeestersoverleg met de gemeenten Peer, Hechtel-Eksel, Oudsbergen, Pelt, Houthalen-Helchteren, Lommel, Bree, Balen, Kinrooi en Beringen. Op 14 en 15 oktober is er een internationaal ambtelijk wolvenoverleg. Natuur en Bos zal de Limburgse situatie en de bestaande beleidsinitiatieven voorleggen aan een internationaal expertenpanel om de meest actuele inzichten te kunnen benutten. Hiermee hopen we het Vlaams wolvenbeleid verder te verbeteren en beter op mogelijke wolvenaanvallen te kunnen anticiperen.

De geuite bezorgdheden worden in de komende dagen en weken verder onderzocht. Enerzijds baseren we ons hierbij op expertise op het vlak van beleid, juridische mogelijkheden en ecologische argumenten. We vinden het als overheid belangrijk dat deze oefening kan gebeuren op een objectieve en serene manier. Anderzijds willen we niet blind zijn voor de actuele maatschappelijke vragen en bezorgdheden. Waar mogelijk zullen we daar dan ook acties voor uitwerken. Uiteraard zal Natuur en Bos nadien zorgen voor een gepaste terugkoppeling met de verschillende betrokken partijen en organisaties. 

Sensibilisering

In samenwerking met het departement Landbouw & Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Wolf Fencing Team Belgium wordt ook verder werk gemaakt van meer en betere sensibilisering. Zo wordt komende week een gerichte mailing aan alle professionele paarden- en rundveehouders in de huidige risicozone uitgestuurd. Dit moet zorgen voor betere kennis over beschikbare subsidies en de technische ondersteuning bij het plaatsen van wolfwerende omheiningen. Binnen het hoogrisicogebied, gelegen in (delen van) Houthalen-Helchteren, Peer, Hechtel-Eksel en Oudsbergen, zullen veehouders geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot het boeken van een bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij voor een bezoek ter plaatse. Op dat moment kan advies met betrekking tot preventie gegeven worden.

Daarnaast zal het Wolf Fencing Team Belgium in samenwerking met de gemeenten demodagen organiseren. Een eerste demodag in Oudsbergen is alvast in voorbereiding en zal worden aangekondigd via lokale en bovenlokale communicatiekanalen. Het WFTB wordt momenteel ook geconsulteerd in functie van eerstelijnsadvies over de ondersteuningsmogelijkheden en technische randvoorwaarden m.b.t preventie.

Tot slot wil Natuur en Bos nog eens benadrukken dat het de bezorgdheden van alle actoren die schade van de wolf ondervinden ernstig neemt. Wij volgen de situatie verder op de voet op. We doen dit op een serene manier, zonder fake news. We blijven met alle betrokkenen in actieve dialoog en staan ter beschikking met deskundig advies. We hopen op deze manier verder te kunnen samenwerken met alle stakeholders om het samenleven met de wolf in Vlaanderen voor iedereen haalbaar en aangenaam te houden.