Vlaanderen heeft actieplannen klaar voor het redden van de heivlinder, roerdomp en knoflookpad

donderdag, 2 maart, 2017

Het ANB start drie nieuwe soortenbeschermingsprogramma’s

Het Agentschap voor Natuur en Bos start met de uitvoer van drie nieuwe soortenbeschermingsprogramma’s (SBP), voor de heivlinder, de roerdomp - een kleine reigersoort - en de knoflookpad. De programma's bevatten een reeks maatregelen om deze diersoorten te helpen overleven in Vlaanderen. Ze werden eind vorig jaar goedgekeurd door minister van Natuur Joke Schauvliege. 


Ultieme reddingsboei 

Elk soortenbeschermingsprogramma omvat een aantal maatregelen die minimaal vijf jaar gelden. Vorig jaar legde de minister al een soortenbeschermingsprogramma vast voor soorten in de omgeving van de Antwerpse haven, voor de bever, de hamster, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning en de gladde slang. Daar komen nu de knoflookpad, de heivlinder en de roerdomp bij. 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur: "Soortenbeschermingsprogramma’s zijn de ultieme reddingsboei voor soorten die het moeilijk hebben. De maatregelen zijn bovendien niet alleen goed voor de specifieke soort, maar voor de natuurkwaliteit in het algemeen en dus ook voor een aantal andere soorten. De programma’s worden opgemaakt in overleg met alle actoren, waardoor het draagvlak voor de maatregelen groot is."


Een beter leefgebied voor de knoflookpad 

De knoflookpad is een zeer zeldzame en moeilijk waarneembare amfibie. Hij leeft vooral in zandige bodems in de buurt van water.

Bart Tessens, coördinator SBP’s bij het Agentschap voor Natuur en Bos: "De komende jaren nemen we verschillende maatregelen om het verspreidingsgebied van de knoflookpad te vergroten, de bestaande populaties uit te breiden en de kwaliteit van hun leefgebied te verbeteren. Zo maken we werk van minder verzuring, zullen we vis uit de voortplantingswateren verwijderen, stuifduinen of andere open zandige plekken in stand houden en verbindingsgebieden aanleggen."

Er wordt ook ingezet op onderzoek, kweek en uitzet, monitoring, communicatie en sensibilisering. Voor het volledige SPB is 283.000 euro extra voorzien.


Behoud en uitbreiding leefgebied heivlinder

De heivlinder houdt van warmte en leeft in open heide- en duinlandschappen in de Kempen en aan de Kust. De belangrijkste maatregelen in het soortenbeschermingsprogramma hebben betrekking op het behouden, uitbreiden en verbeteren van dat leefgebied.

Bart Tessens: "We zullen onder meer kolonisatiegebieden inrichten en de bestaande beheerplannen doorgelichten. Daarbij zullen we specifiek kijken naar de impact van klimaatverandering op de heivlinder en zijn leefgebied."

Daarnaast wordt ook voor de heivlinder ingezet op onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering, door beheerders van leefgebieden praktische richtlijnen en tips te geven. Naast de al bestaande beheersmiddelen, is in dit SBP 120.000 euro extra voorzien. 


Naar 75 roerdomp paren in Vlaanderen

De roerdomp is een kleine reigersoort. Het is één van de meest karakteristieke moerasvogels die in Vlaanderen voorkomen, met een geluid dat sterk tot de verbeelding spreekt. Hij heeft nood aan grote, samenhangende leefgebieden, met kwaliteitsvolle rietvegetaties en helder water. Door die hoge vereisten staat de populatie roerdompen in Vlaanderen onder druk. De laatste jaren zijn er maar 17 tot 37 broedparen waargenomen. Dankzij de maatregelen in het soortenbescherminsprogramma, moeten dat er 75 worden.

Bart Tessens: "We zetten in op actief behoud en gunstig beheer van bestaand leefgebied, op de ontwikkeling van nieuw leefgebied en op het vergroten van de kennis rond de roerdomp. Maar ook op een gepast visstandsbeheer en vijverherstelbeheer, waterpeilbeheer en een goede monitoring van de roerdomp."

Tenslotte wordt opnieuw ingezet op communicatie en sensibilisering. Naast de middelen voorzien voor regulier beheer, is er in de SBP nog 240.000 euro voorzien voor extra maatregelen.