Werken in de Westhoek moeten oudste duinenreservaat van het land redden

zondag, 4 oktober, 2020

Vandaag voerde minister Zuhal Demir de eerste kraanwerken uit in het Westhoekreservaat om de ‘Sahara van De Panne' te herstellen. Samen met Natuur en Bos en partners wil ze opnieuw het zand doen stuiven in het oudste Vlaams natuurreservaat.

De Sahara van De Panne?

Het natuurreservaat De Westhoek in De Panne is het oudste en grootste natuurreservaat aan onze kust. Duinen met helmgras wisselen elkaar af met duingraslanden, vochtige duinpannes, duinstruwelen en duinbossen. Het grote centraal loopduin, ook wel bekend als de Sahara van De Panne was één van de meest uitgestrekte stuifduinen van West-Europa. Helaas groeit het duinengebied sinds de laatste eeuwwisseling meer en meer dicht met helmgras en duindoorn. Hierdoor verdwijnt de zandverstuivingsdynamiek en verliest het ooit zo gevarieerde landschap in de Sahara zijn rijke fauna en flora.

“Stuifduinen vormen een specifiek Europees habitattype waar tal van gespecialiseerde  planten, paddenstoelen en dieren leven, zoals de blauwe zeedistel, duinveldridderzwam en strandzandloopkever. Door de verstuiving ontstaan ook vochtige duinpannen, die op hun beurt een geschikte habitat zijn voor onder meer zeldzame orchideeën en de rugstreeppad." Aldus Reinhardt Strubbe van Natuur en Bos.

Zandverstuivingsdynamiek valt stil

De verstuivingsdynamiek viel sinds de eeuwwisseling echter grotendeels stil. Oorzaken hiervan liggen hoofdzakelijk bij de mens. De klimaatwijziging en stikstofdepositie bevorderen het kiemen en de groei van helmgras en duindoorn. Toegenomen infrastructuur en bebouwing, samen met aanplantingen, vormen bovendien een barrière voor het stuivende zand. Door het stilvallen van de verstuivingsdynamiek in de Sahara verdwijnt het leefgebied van diverse typische dier- en plantensoorten. Tijd voor actie om het oudste Vlaams Natuurreservaat te redden!

Vandaag voerde minister Zuhal Demir de eerste kraanwerken uit om 7 hectare stuifduin te herstellen. Begroeiingen en humuslagen worden verwijderd. De wind krijgt zo weer vat op het kale zand en helpt de natuur om opnieuw een gevarieerd landschap te ontwikkelen.

Minister Demir: “De nood aan toegankelijk groen is groter dan ooit tevoren. Het is dan ook hoog tijd voor actie om dit uniek natuurgebied met een rijke geschiedenis te redden. De Westhoek is immers sinds 1935 als landschap beschermd en kreeg in 1957 als eerste in Vlaanderen het statuut van staatsnatuurreservaat. Ik heb vandaag met eigen ogen mogen zien hoe uniek en mooi deze uiterste hoek van Vlaanderen is. Het spreekt voor zich dat ik me wil inzetten om de natuur- en belevingswaarde van dit uniek duinengebied te vrijwaren.”

Vedette

De werken in de Sahara maken deel uit van het Vlaams en Frans Interreg-project ‘Vedette’ (= voor een duurzaam eco-toeristisch territorium). Over de landsgrenzen heen worden in dit project de krachten gebundeld om de duinengordel tussen Duinkerke en Westende te beschermen en aantrekkelijk te maken voor mens en natuur.

Via de tentoonstelling ‘Red de Sahara van De Panne’ krijg je meer informatie over de biodiversiteit en de historiek van het stuifduin en de redenen waarom dit habitattype verdwijnt. De tentoonstelling kan nog tot eind 2020 bezocht worden in het bezoekerscentrum ‘duinpanne’ en is gratis.