Pers & nieuws

Pers & nieuws

Voor persvragen kun je contact opnemen met het persnummer van Natuur en Bos: 02/553.04.89.

 • 20/05

  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  20/05

  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!

  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!

  Life+ project Most-Keiheuvel

  Op 21 mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd. Zo ook in Most-Keiheuvel. Dit gebied ligt in de vallei van de Grote Nete in de gemeente Balen. De Most is een uiterst nat valleigebied, terwijl de hoger gelegen Keiheuvel een droog open landduinengebied is. De landduin van de Keiheuvel vormt samen met het Kempens plateau in Limburg een belangrijk infiltratiegebied. Het water dat hier valt komt in de vallei terug naar boven als grondwater. In De Most wordt dit water zo langs mogelijk vast gehouden om verdroging tegen te gaan. Het aanwezige veen in de bodem werkt hierbij als een spons. Het herstel van dergelijke sponswerking in beekvalleien in essentieel in de strijd tegen verdroging en zal ook verder gezet worden via de Blue Deal.

  Met het Life+ Most-Keiheuvel lag de focus op het herstel van een aantal specifiek Europees beschermde habitattypes zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Hiervoor waren enkele grootschalige ingrepen noodzakelijk. Daarnaast werden enkele zogenaamde vismigratieknelpunten en kreeg het gebied een betere inrichting voor recreatie, met respect voor de natuur (verlenging van rolstoelpad en hondenzone).

  En de resultaten zijn er, het gebied is er voor mens en natuur op vooruit gegaan. Most-Keiheuvel is een natuurlijk insectenhotel voor maar liefst 170 soorten wilde bijen en andere insecten. Dit is de helft van de vastgestelde soorten wilde bijen in België en maakt van Most-Keiheuvel een absoluut topgebied voor hen. Ook zeldzame vissoorten zoals beekprik vinden vlotter hun weg in de bovenlopen van de Grote Nete. Verschillende vogelsoorten zoals de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de boompieper zijn toegenomen in aantal. De nieuwe open plekken, ontstaan door het landduinherstel, blijken dus een succes. Ook in het moeras fluiten en roepen de vogels als nooit tevoren. Hier wordt het voorjaar opgeluisterd door de prachtige zang van de blauwborst. Tijdens de voorjaarsnachten weerklinkt het mysterieuze gemekker van de watersnip terug boven het moeras en laten porseleinhoen en waterral zich beter horen dan zien.

  Ook Minister van Natuur, Zuhal Demir is enthousiast: "In Vlaanderen hebben we enorm waardevolle en diverse natuur. In natuurgebied Most-Keiheuvel vind je landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Stuk voor stuk Europees beschermde natuurtypes die we vol overtuiging beschermen en waar nodig herstellen. Deze natuurgebieden zijn immers niet alleen ontzettend mooi om in te wandelen, door ze te herstellen gaan we ook de strijd aan met de klimaatopwarming en gaan we de verdroging van Vlaanderen tegen."

  Life in Balen

  De voorbije 15 jaren waren er al vier verschillende Life-projecten in de natuurgebieden in Balen (Life Grote Nete, Life+ Most-Keiheuvel, Life Grote Netewoud en Life 3n-stierkikker). Die teller kan op 6 komen want er zijn dit jaar opnieuw twee Life projectvoorstellen ingediend die ook van belang zijn voor Most-Keiheuvel. LIFE Atlantic Land Dunes wil de uiterst bedreigde landduinen herstellen tussen Kalmthout en Maaseik. De Keiheuvel is één van de locaties in Vlaanderen waar dit project zal plaats vinden. En Life Alnion richt zich op het herstel van broekbossen en natuurlijke rivier- en vallei-ecosystemen in de valleien van de Grote en De Kleine Nete. Die beslissing over de goedkeuring van deze projecten wordt later dit jaar genomen.

  Meer info

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!
  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!
 • 17/05

  Extra zuurstof voor vijvers Park Coloma

  Natuurbeheer

  17/05

  Extra zuurstof voor vijvers Park Coloma

  Extra zuurstof voor vijvers Park Coloma

  Naast de internationaal befaamde Rozentuin en het kasteel vormen ook de vijvers in het Park van Coloma een belangrijk historisch onderdeel van dit unieke domein van vijftien hectare. Hun spiegelende wateroppervlakken verhogen de prachtige zichten en de aantrekkingskracht van het park voor de bezoekers. Regiobeheerder Wim De Maeyer: “De kasteelvijver en de kanaalvijver worden gevoed door water van enkele bronnetjes in de buurt dat samen met regen- en dakwater in de vijvers terechtkomt. De laatste slibruiming dateert van zo’n vijfentwintig jaar geleden en de vijvers zijn de laatste jaren sterk onderhevig aan verlanding, zeker door overhangende bomen en struiken die jaarlijks een vracht bladeren in het water doen belanden. Dit zorgde de laatste jaren bij momenten zelfs voor een onfrisse geur. Om ze van verder dichtslibben te vrijwaren en meer zuurstof te geven, gaan we voor een meer dan grondige onderhoudsbeurt.”

  Overlast vermijden

  Dat gebeurt door de vijvers vanaf deze week te laten leeglopen door het debiet ervan tijdelijk aan te passen waarna het slib kan drogen. Om het drogen van dat slib vlot te laten verlopen, is het nodig dat deze werken in het droogste seizoen plaatsvinden. Ter voorbereiding werden vorig voorjaar de vissen op dit openbaar viswater afgevangen en elders in de gemeente uitgezet. Vissen die toch nog door de mazen van het net zijn geglipt zullen ook voor de werken worden verplaatst. Vanaf 21 juni start de firma Heyrman-De Roeck dan met het ruimen en het afvoeren van het slib via de Edouard Rooselaersstraat. Om meer licht in de vijver te krijgen, ondergaan overhangende bomen een grondige snoeibeurt. De ruimings- en afvoerwerken zullen zoveel mogelijk vanuit de vijvers zelf gebeuren om overlast te vermijden.

  Ecologische ‘boost’

  Na het bouwverlof volgt het plaatsen van schanskorven (metalen gaasnet gevuld met steenachtige materialen als oeverbescherming) en putringen. Wim De Maeyer: “De nieuwe schanskorven sluiten aan op de bestaande oeverversteviging. We realiseren daarmee een zone met moerasplanten en riet, goed voor het visbestand. Op enkele andere plaatsen brengen we op de bodem betonnen putringen aan waarin we gele plomp aanplanten, een mooi bloeiende waterplant. De grondige slibruiming en de nieuwe moeras- en waterplanten vormen samen met het selectief snoeien van overhangende bomen één pakket van maatregelen die we uitvoeren om de ecologische waarde van de vijvers een ‘boost’ te geven.”In de loop van augustus moet alles klaar zijn en kunnen de vijvers zich terug vullen. Natuur en Bos zet vervolgens vissen uit zodat vissers er terug hun hengeltje kunnen uitgooien.

  Veiligheid gegarandeerd

  De gemeente Sint-Pieters-Leeuw was al langer vragende partij om de vijvers in het Park van Coloma in alle eer te herstellen. Burgemeester Jan Desmeth: “We zijn verheugd dat Natuur en Bos nu de koe bij de horens vat. Tijdens de uitvoering zorgen we er mee voor dat de veiligheid voor onze parkbezoekers en de toegankelijkheid van het park gegarandeerd blijft. Het werfverkeer zal verplicht in- en uitrijden langs de Rooselaerssstraat, zodat we extra vrachtwagens in het centrum vermijden. Ik kijk alvast uit naar zondag 5 september 2021. Dat is immers de dag dat we opnieuw focusgemeente zijn voor het Gordelfestival waarmee we het park weer als hotspot van het festival in de kijker willen zetten.”

  Meer info over het Park Coloma: www.natuurenbos.be/coloma

  Natuurbeheer
  Extra zuurstof voor vijvers Park Coloma
  Extra zuurstof voor vijvers Park Coloma
 • 17/05

  Vlaanderen gaat voor extra Natuur in je Buurt

  Subsidies

  17/05

  Vlaanderen gaat voor extra Natuur in je Buurt

  Vlaanderen gaat voor extra Natuur in je Buurt

  Vandaag bezocht minister van Natuur Zuhal Demir de Zonhovense campus van zorgvoorziening Ter Heide. Deze ontving in 2019 projectsubsidies Natuur in je Buurt voor de aanleg van een type snoezelbos voor kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Ze vormden het bestaande bos om en plaatsten belevingselementen om zo prikkelarme en prikkelrijke zones te organiseren voor verschillende doelgroepen. Frank Smits, directeur zorg Ter Heide, vertelt: “In de natuur kunnen onze bewoners tot rust komen. Via verschillende belevingselementen in het snoezelbos kunnen ze genieten van diverse prikkels: van geluiden tot aanraking, trillingen en geuren. Bovendien is het toegankelijk ingericht voor zowel goede stappers als personen in een rolstoel. In het snoezelbos zijn ook bezoekers en buren welkom om te komen wandelen. Zo werken we ook aan inclusie.”

  Alle projecten die in aanmerking komen voor de ondersteuning via Natuur in je Buurt hebben één ding gemeen: het zijn natuuroplossingen. Dat zijn projecten die tegelijkertijd een bijdrage leveren aan meer robuuste natuur en de verhoging van onze biodiversiteit, maar ook maatschappelijke uitdagingen beantwoorden. Dit jaar ligt de focus op het bevorderen van de gezondheid door natuurcontact, het vergroenen van een bebouwde omgeving, het stimuleren van natuurbeleving en het werken aan waterinfiltratie en waterretentie. Belangrijk is dat het initiatief of project tot een netto-toename van de natuuroppervlakte of een verbetering van de bestaande natuurkwaliteit leidt.

  Minister Zuhal Demir: “Tijdens corona hebben we allemaal zelf ervaren dat groene omgevingen leiden tot minder piekeren, minder stress en meer positieve emoties. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van groen ook voor goesting in beweging. Meermaals per jaar lanceren we via Natuur en Bos projectoproepen waarmee we investeren in meer natuur dichtbij de mensen. Zeker als we kunnen zorgen voor een win-win door bijvoorbeeld een samenwerking met een zorginstelling, zullen we vanuit Vlaanderen niet aarzelen”.

  De projectoproep Natuur in je Buurt werd de afgelopen jaren zeer gesmaakt. Ze ondersteunt initiatiefnemers voor kleine en minder kleine projecten die een onmiddellijk verschil kunnen betekenen, zonder daarom heel groots te moeten zijn. De combinatie van het verbeteren van onze natuur en het zorgen voor een oplossing voor een maatschappelijke uitdaging maakt van deze oproep een succesverhaal dat ik met veel plezier verder ondersteun.”

  Kandidaten kunnen vanaf 1 juni hun project indienen via de website van Natuur en Bos. Op die dag organiseert Natuur en Bos trouwens ook een webinar waar de projectoproep nog eens kort wordt toegelicht en kandidaat-indieners vragen kunnen stellen. De indientermijn loopt tot en met 31 juli. Nadien beraadt een jury zich over de projectvoorstellen. Naar goede gewoonte worden de geselecteerde projecten in de loop van december bekendgemaakt.

  Bijkomende informatie en het reglement is te vinden op de website van Natuur en Bos: www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.

  Subsidies
  Vlaanderen gaat voor extra Natuur in je Buurt
  Vlaanderen gaat voor extra Natuur in je Buurt
 • 05/05

  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen

  Natuurbeheer

  05/05

  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen

  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen

  Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er zich in Vlaanderen een nieuwe wolf ophoudt. De wolf verscheen duidelijk op camerabeelden en er werd een aangevreten ree-kadaver gevonden. Men vermoedt dat de wolf de voorbije dagen vanuit Nederland afzakte en de grens overstak. Eerste inschatting is dat deze wolf minstens enkele dagen in de omgeving van Brabantse Wal (NL) / Grenspark Kalmthoutse Heide en de daarop aansluitend open gebieden verbleef. 

  Op dit moment weten we nog niet of de wolf een doortrekker is of van plan zich in de regio te vestigen. Natuur en Bos raadt uit voorzorg aan om 's nachts kleinvee veilig te stellen in een stal of achter een elektrische omheining. In de komende periode zal Natuur en Bos samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de regio verder monitoren en proberen uit te maken of de wolf een blijvertje wordt. Indien hij zich definitief vestigt is er kans dat Vlaanderen binnenkort een tweede wolventerritorium telt. 

  Meer info over de wolf (inzake waarnemingen, preventiemaatregelen en schadeclaims) kan je terugvinden op www.natuurenbos.be/wolf.

  Natuurbeheer
  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen
  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen
 • 03/05

  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  03/05

  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel

  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel

  Deze reizende tentoonstelling, die al 20.000 bezoekers trok, werd in 2019 ontwikkeld naar aanleiding van de komst van de wolven in Limburg. Sindsdien is er echter heel wat gewijzigd in de wolvenwereld: Naya is verdwenen, August ontmoette Noëlla en samen kregen ze welpen. Een vernieuwing van de expo was dus aan de orde. Samen met de nieuwe infofolder “Wolven in Vlaanderen” werden ze vandaag in Koersel voorgesteld.

  Vanaf 3 mei kan je de vernieuwde expo komen bezoeken. “We zijn verheugd dat we als eerste de nieuwe expo mogen tentoonstellen”, verklaart Willy Vanlook van Natuurpunt Beringen. “De terugkeer van de wolf is een soort van erkenning door de natuur: deze bijzondere soort apprecieert de kwaliteit van de Zwarte Beek, het aaneengesloten gebied, de vele jaren van intensieve natuurontwikkeling en de constructieve samenwerking met militaire overheid en Natuur en Bos van de Vlaams overheid.” Na de zomer vervolgt de expo zijn Limburgse tour naar de Lieteberg in Zutendaal en de Ijzeren man in Weert.

  Op 3 mei werd de expo officiëel geopend door Vlaams Minister van Natuur Zuhal Demir: “De meeste mensen kennen de wolf als dier uit de sprookjesboeken. Er zijn dan ook veel misverstanden over de wolf en die proberen we hier de wereld uit te helpen. Zo is de wolf van nature mensenschuw. Dat neemt natuurlijk niet weg dat samenleven met de wolf een uitdaging is, maar het kan dankzij de verschillende maatregelen op het terrein. Voor het eerst in 150 jaar hebben we zelfs jonge welpjes in Limburg. In deze expo vertellen we het levensverhaal van ‘onze wolven’ én dat op een laagdrempelige manier zodat ook schoolklassen er van kunnen genieten”.

  Voor Jong en Oud

  De informatieve expo zet vooral in op interactie, waardoor de tentoonstelling uitermate geschikt is voor kinderen. De expo speelt in op interessante aspecten zoals het eetpatroon en het gedrag van het dier. Maar ook volwassen bezoekers zullen zich niet vervelen. Zo verklaart de expo waarom Limburg geschikt is als leefgebied voor de wolven. Veehouders leren dan weer hoe ze hun vee het best kunnen beschermen en kunnen een wolfproof raster opgesteld zien. Met vragen over hoe ze hun vee het best beschermen kunnen ze terecht bij het Wolf Fencing Team Belgium. “De wolf zal niet meer weggaan uit Limburg, zoveel is duidelijk. Het is dan ook heel belangrijk dat we leren om samen te leven met de wolf. Daarom blijven we als provincie investeren in deze expo én in educatie voor de Limburgse scholen”, aldus Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Natuur.

  Wolf Roger in de kijker

  Pronkstuk van de expo is Roger, de wolf die in maart 2018 in Opoeteren werd aangereden. Hij werd opgezet door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Er zijn ook plannen om de twee aangereden welpen op te zetten. De expo ‘Wolven in Limburg’ is gratis toegankelijk en kan individueel of in groep bezocht worden. Rondleidingen of bezoeken kunnen worden aangevraagd via zwartebeek@natuurpunt.be. Voor scholen worden er gegidste rondleidingen voorzien. Alle info hierover is terug te vinden op www.dewatersnip.be. De expo is te bezoeken volgens de geldende coronamaatregelen.

  Deze expo is een initiatief van verschillende partners: Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de natuurgebieden Duinengordel als noordelijk deel van het Nationaal Park Hoge Kempen, Bosland en Kempen-Broek, het Provinciaal Natuurcentrum en Provincie Limburg.

  • Waar: Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen – Koersel
  • Wanneer: 3 mei tot 30 juni
  • Openingsdagen: woensdag, zaterdag en zondag van 13u-17u
  • Gratis toegang
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Scholen en andere groepen dienen te reserveren onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.

  Meer info over de wolf en de nieuwe folder: www.natuurenbos.be/wolven.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel
  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel