Loopbaanbegeleiding in de natuur

Privacyverklaring

Het loopbaancentrum Coachen in de natuur, ondergebracht bij Natuurinvest, het Eigen Vermogen van het Agentschap voor Natuur en Bos is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen heeft over deze verklaring of indien u contact wil opnemen met coachen in de natuur, kan dit via info@inverde.be.

Waarom verwerkt Coachen in de natuur persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden, op basis van uw toestemming, door Coachen in de natuur verwerkt:

 • Om het mogelijk te maken dat de coach van uw voorkeur contact opneemt en samen met u een eerste begeleiding inplant;
 • Om na te gaan of u recht heeft op loopbaancheques bij de VDAB;
 • Om elke loopbaanbegeleiding correct en volledig te kunnen registreren op de site van de VDAB;
 • Om u een evaluatieformulier te kunnen sturen;
 • Om u te kunnen informeren over nieuws en activiteiten van Coachen in de natuur;
 • Om u uit te nodigen om onze sociale media te volgen

Voor bovenstaande doeleinden vraagt en verwerkt Coachen in de natuur uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, GSM-nummer, geboortedatum, hoogst behaalde diploma, statuut op de arbeidsmarkt en uw voorkeurmomenten om gecontacteerd te worden. 

Coachen in de natuur gebruikt de verzamelde persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor ze de persoonsgegevens heeft verkregen.

Coachen in de natuur behandelt je gegevens strikt vertrouwelijk. Dit wil onder meer zeggen dat Coachen in de natuur geen informatie uitwisselt naar je werkgever toe over je begeleiding of over de inhoud van je begeleiding.

Coachen in de natuur verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Verstrekking van persoonsgegevens aan verwerkers en derden
De gegevens die u aan Coachen in de natuur geeft, kan het loopbaancentrum op zijn beurt verstrekken aan verwerkers indien dit noodzakelijk is voor de  uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Coachen in de natuur gebruik van een verwerker voor:

 • het verzorgen van de loopbaanbegeleiding
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het beheren van onze socialmedia-kanalen;
 • het opmaken en versturen van facturen;
 • het verwerken van de loopbaancheques

Met deze verwerkers maakt Coachen in de natuur , d.m.v. verwerkersovereenkomsten, de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Coachen in de natuur geeft geen persoonsgegevens door aan derden met wie het geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.

Verder zal Coachen in de natuur de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kan Coachen in de natuur persoonsgegevens delen met derden indien u Coachen in de natuur hiervoor toestemming geeft.

Coachen in de natuur verstrekt geen persoonsgegevens aan derden die gevestigd zijn buiten de EU.
 

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Coachen in de natuur bewaart persoonsgegevens niet langer, maximaal 5 jaar, dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de geldende wetgeving is vereist.
 

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw toestemming, op basis waarvan uw persoonsgegevens zijn verkregen of met derden worden gedeeld, te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking, op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die Coachen in de natuur  van u heeft ontvangen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Coachen in de natuur of door een van de verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door Coachen in de natuur te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij.

Om misbruik te voorkomen kan Coachen in de natuur, voordat het gehoor geeft aan de voornoemde verzoeken, vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren kan Coachen in de natuur u om een kopie van uw identiteitskaart vragen.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact kan opnemen met Coachen in de natuur.
 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Coachen in de natuur. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact kan opnemen met Coachen in de natuur.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Wijziging privacyverklaring
Coachen in de natuur kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging wordt een aankondiging geplaatst op de website www.natuurenbos.be/coachenindenatuur.