Naast LIFE

Naast LIFE

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft binnen het Belgisch deel van het projectgebied van LIFE+ FLANDRE verscheidene acties op het terrein uitgevoerd die niet worden meegefinancierd door LIFE maar die complementair zijn voor het project en zijn impact versterken.

A. Te De Panne, in het Vlaams natuurreservaat ‘Duinen en Bossen van De Panne’, partim ‘De Westhoek’, palend aan de Belgisch-Franse grens: verwijdering over een oppervlakte van 1,25 ha Witte abelen om het doelhabitat ‘2130* Grijze duinen’ te herstellen. De werken omvatten de inrichting van een begrazingsblok door de plaatsing van een vee-kerende omheining over een omtreklengte van 1,2 km, het uitgraven van een poel (aquatisch biotoop van de doelsoort Kamsalamander) en de verwijdering van verscheidene kleine gebouwen. Uitgevoerd van 19 februari tot 23 oktober 2015. Kostprijs: 65.496,53 Euro.


Foto: verwijdering van witte abelen in ‘De Westhoek’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Te De Panne-Adinkerke, in het Vlaams natuurreservaat ‘Duinen en Bossen van De Panne’, partim ‘Garzebekeveld’. Verwijdering van wilgen en populieren over een oppervlakte van 1,7 ha, afplagging over een oppervlakte van 0,3 ha, slibruiming uit een vijver van 0,23 ha, uitgraving van nieuwe poelen, plaatsing van een omheining met een omtreklengte van 2,3 km teneinde de doelhabitats ‘2130* Grijze duinen’ en ‘2190 Vochtige duinvallei’ te herstellen en aquatisch biotoop aan de Kamsalamander te bieden. Uitgevoerd van 23 februari tot 23 oktober 2015. Kostprijs : 82,628,90 Euro.


Foto: Garzebekeveld: afgeplagd terrain en nieuwe omheining
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Te Koksijde, in het Vlaams natuurreservaat ‘Noordduinen’, partim ‘Fluithoek’: afgraving van de bovenste bodemlaag tot op een diepte van 30 cm over een oppervlakte van 0,9 ha om het doelhabitat ‘2190 Vochtige duinvallei’ te herstellen. De werken omvatten ook de aanleg van een grote poel als aquatisch biotoop van de Rugstreeppad. Uitgevoerd van 5 oktober tot 16 oktober 2015. Kostprijs: 37.000,00 Euro.


Foto: Afgraving van de bovenste bodemlaag in de ‘Fluithoek’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Te Koksijde (Oostduinkerke), in het Vlaams natuurreservaat ‘Ter Yde’: zeving van het duinzand om het te zuiveren van puin en Dauwbraam (Rubus caesius) om zandverstuiving en het doelhabitat ‘2120 Witte duinen’ over een oppervlakte van 3,8 ha.  Uitgevoerd van 10 tot 21 augustus 2015. Kostprijs: 26.383,11 Euro.


Foto: herstel van witte duinen in ‘Ter Yde’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Te De Panne, in het Vlaams natuurreservaat ‘Duinen en Bossen van De Panne’, partim ‘De Westhoek’, palend aan de Belgisch-Franse grens: verwijdering van struweel en afgraving van de bovenste bodemlaag om over een oppervlakte van 1,6 ha het doelhabitat ‘2190 Vochtige duinvallei’ te herstellen. Er werden ook 2 poelen uitgegraven als aquatisch biotoop van Rugstreeppad en Kamsalamander. De werken duurden van 22 augustus tot 30 november 2016. Kostprijs: 49.501,10 Euro.


Foto: ‘De Westhoek’: herstel van een oude panne door verwijdering struweel, gevolgd door afplagging
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Het ANB verwierf bij koopakte van 18 december 2015 een strook duingrond te De Panne die paalt aan het Vlaams natuurreservaat ‘De  Houtsaegerduinen’. Het aangekocht terrein, met een oppervlakte van 1 ha 39 a 34 ca, bestaat uit een reeks kleine voormalige zandige akkers, waarvan de aanleg dateert uit de 19de eeuw, en die verscheidene tientallen jaren geleden verlaten werden en sindsdien gebruikt werden door de voormalige privé-eigenaar als paardenweide. De voormalige zandige akkertjes zijn onderling gescheiden door houtwalletjes die beplant zijn met Zwarte els (Alnus glutinosa) en omvatten de ruïne van een voormalig vissershuisje. Omdat slechts een beperkt deel van het terrein binnen de afbakening van het Natura 2000 netwerk ligt, komt deze grondaankoop niet in aanmerking voor LIFE cofinanciering. Niettemin wil het ANB hier de historische houtwalletjes  en hagen herstellen en in stand houden en op de voormalige zandige akkertjes bloemen- en insectenrijke graslanden ontwikkelen. De beboste delen van het terrein bieden ook terrestrisch biotoop aan de Kamsalamander (Triturus cristatus, code 1166) waarvan voortplanting regelmatig is vastgesteld in de poelen van het aanpalend Vlaams natuurreservaat ‘De Houtsaegerduinen’. Ook zullen er hoogstam-fruitbomen aangeplant worden in de onmiddellijke omgeving van de ruïne van het vissershuisje om het milieu in functie van de Eikelmuis (Eliomys quercinus) te verbeteren. Er is immers nog steeds een populatie Eikelmuis aanwezig in de regio van het LIFE+ Natuurproject ‘FLANDRE’.

De Eikelmuis populatie in geheel Vlaanderen gaat achteruit. Om die reden werkt ANB aan het verbeteren van de omstandigheden voor de Eikelmuis door fruitbomen aan te planten en selectieve nestkasten op te hangen op terreinen die geschikt zijn voor de Eikelmuis, dikwijls in de omgeving van geïsoleerde woningen en ruïnes aan de rand van bos, zoals een paar locaties in de Oostvoorduinen-Oost.