Laureaten 2020

Projectoproep aankoop gronden voor bebossing: laureaten 2020

Er werden negen projecten ingediend en alle projecten werden positief geëvalueerd. In totaal gaat het om een oppervlakte van 42,8 hectare en een bedrag van 1.462.847 euro De projecten zijn divers: ze realiseren natuurdoelen, vormen een bosbuffer, maken deel uit van groen-blauwe netwerken, vormen een toegangspoort tot randstedelijk groen, realiseren lokale bosuitbreiding met ecologische en/of recreatieve meerwaarden... Twee van de geselecteerde projecten zijn gelegen in de provincie Antwerpen, vier in de provincie West-Vlaanderen en drie in de provincie Oost-Vlaanderen. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,5 ha, het grootste project is 14,7 ha groot.

1. Albert De Busschere: Bosuitbreiding Landgoed van ’t Veld (Brugge)

In het Natura 2000-gebied ‘Bossen, heiden en valleien van Zandig Vlaanderen, westelijk deel’ is er een ambitieuze bosuitbreidingsdoelstelling van 335 ha, waarvan 194 ha voor eiken-beukenbos, en 101 ha voor elzenbroek. Een kwart hiervan moet gebeuren in functie van het creëren van minder uitgestrekte boskernen (ongeveer 150 ha) in een drietal kleinere deelgebieden, waaronder het Sint-Andriesveld. Door deze akkers te bebossen gaat in dit deelgebied de oppervlakte kernbos erg stijgen omdat de akkers in kwestie aansluiten op een bossengordel.

2. BOS+ Tierra vzw: Wullebos

Dit perceel heeft als bestemming ‘bosgebied’. Het gaat om een bosinbreiding (bebossing landbouwenclave) en versterking van het boscomplex Wullebos, grotendeels Ferrarisbos en eigendom van de Vlaamse overheid. Het Wullebos ligt niet in Natura 2000-gebied, maar de bebossing (met als hoofdboomsoort wintereik) draagt wel bij aan de natuurdoelen voor eikenbeukenbos op arme bodem. Het project heeft een hoge ecologische meerwaarde. Het Wullebos maakt deel uit van de bossengordel op de dekzandrug Maldegem-Stekene. Het is het meest oostelijk gelegen bos op de dekzandrug, met onder andere van west naar oost: de Lembeekse bossen (en bosreservaat Bellebargiebos), het Kloosterbos en het Heidebos (Natuurpunt) op nog geen kilometer van het Wullebos.

3. Eeklo: Lange Moeiakker

De uitbreiding en de verdere ontwikkeling van het natuurgebied De Lange Moeiakker vormt een link tussen de bosgebieden van het Leen, het kleinstedelijk gebied en het stadscentrum, met recreatieve, educatieve en ecologische potenties. Het belang van dit gebied ligt in het infiltratiepotentieel van de open ruimte om als groene lob de stad binnen te dringen (stadsrandbos).

4. Bornem: Bos van Branst

Dit projectgebied kadert binnen het RUP Luipegemkouter. In Hoge Heide wordt ingezet op behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen. In Luipegem streeft men naar behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden in mozaïekpatroon verweven met grondgebonden landbouw. Het RUP Luipegemkouter legt een duidelijke ecologische verbinding tussen het Nonnenbos in het noorden en het natuurgebied Hoge Heide in het zuiden. Het projectgebied zal ingeschakeld worden voor de verdere uitbouw van een recreatief netwerk, aansluitend op het bestaande wandelnetwerk richting Luipegemkouter. In het oosten grenst het projectgebied aan een woonwijk. Op termijn wil men snel een speel- en geboortebos in het projectgebied voorzien.

5. Zwijndrecht: Bosuitbreiding Het Vliet

Dit project kadert binnen het soortenbeschermingsprogramma vleermuizen, waarbij men inzet op het versterken van de landschappelijke verbindingen tussen zomerverblijven, foerageergebieden, zwermplaatsen en winterverblijven. De te bebossen percelen grenzen aan Vlietbos/Vredesbos. Dat maakt, ondanks de tussenliggende snelwegen, deel uit van het op Linkeroever gelegen natuurcomplex met erkend reservaat Blokkersdijk, Sint-Annabos, Rot-Middenvijver, Burchtse Weel en Galgenweel. Dit natuurcomplex grenst aan de Schelde, een zeer belangrijke trekcorridor voor vleermuizen. Regelmatig worden er (bv. bij monitoring) zeldzame trekkende soorten waargenomen. Gemeente Zwijndrecht heeft in RUP Vliet voorzien om deze zone een groene nabestemming te geven (bouwvrij agrarisch gebied met nabestemming bosgebied). Dit bos sluit aan en maakt deel uit van de groenpool op Linkeroever die in de toekomst, onder meer door Natuur en Bos, mee zal worden versterkt. Vanuit de stedelijke omgeving speelt een grote behoefte aan groene ruimte. De komende jaren zal deze groenpool daarom meer en meer aan belang winnen. Bovendien wil men inzetten op de verbinding van  de verschillende gebieden. De komende jaren zullen de Oosterweelwerken een aanzienlijke ecologische voetafdruk (met bijhorende ontbossing) tot gevolg hebben. De beoogde bebossing is in dit verhaal dus een zeer welkom project en maakt deel uit van de bovenlokaal te ontwikkelen groenpool op Linkeroever.

6. Wanda Pollet: Ecologische bosuitbreiding Draaikonk

Alle percelen zijn, geheel en/of gedeeltelijk, gelegen in het Natura 2000-gebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’. Binnen dit deelgebied is er een ambitieuze bosuitbreidingsdoelstelling. De bebossing van deze percelen draagt dus bij aan de natuurdoelen, omdat de realisatie van eiken-beukenbossen met wilde hyacint en parelgras-beukenbossen wordt beoogd. De percelen opgenomen in de subsidieaanvraag worden omsloten door bestaande habitats, wat zal bijdragen tot een snellere ontwikkeling van de nieuwe bebossing in de richting van een volwaardige habitat.

7. Brugge: aankoop geboortebos Zandtiende binnen de tweede groengordel  

Dit is een lokaal bosuitbreidingsinitiatief met een hoge maatschappelijke waarde. Er is nood aan nabij toegankelijk groen in het stedelijk milieu. De uitbreiding wil ook de recreatieve druk op het reeds druk bezochte Parkbos te verminderen. Het project heeft  tot slot een grote ruimtelijke meerwaarde, omdat de bestaande boskern binnen stedelijke context versterkt wordt.  

8. Tielt: stadsrandbos

Dit projectgebied kadert binnen het PRUP Afbakening van het Kleinstedelijk Gebied Tielt. Het deel-PRUP Stedelijk Groen voorziet een grote natuurlijke zone in het zuidwesten van de stad (realisatie bos in bosgebied en gesloten valleigebied). Het te ontwikkelen stadsrandbos sluit nauw aan bij de stadskern en nieuwe woonontwikkeling, waar op termijn ruimte voor water kan voorzien worden.

9. Provincie West-Vlaanderen: Kasteelbosje Diksmuide

Dit project sluit aan bij het kasteelpark van Esen. Het kasteel fungeert als administratief gebouw van de provincie. Qua ligging heeft dit project een beperkte meerwaarde, aangezien het geen deel uitmaakt van het stedelijk weefsel van Diksmuide, gelegen tussen industrie en lintbebouwing. De bebossingsgraad moet voldoende bewaakt worden De oppervlakte voorzien voor open plekken in het kader van natuurbehoud en bospaden moet minder dan 15% van de bosoppervlakte bedragen.