Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Wat?

Eenmalige subsidie via een jaarlijkse projectoproep met middelen uit het bossencompensatiefonds.  

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen die op het moment van de aanvraag nog geen eigenaar zijn van de betrokken grond.

Voorwaarde

 • De grond is nog niet eerder bebost en heeft een minimale oppervlakte van 0,5 ha.
 • Onderstaande aankoopprojecten van gronden voor bebossing worden gestimuleerd, waarbij de bebossingen die natuurdoelen realiseren de voorkeur genieten

  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren

  • stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven

  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel

  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

 • Uiterlijk 3 jaar na de aankoop dient de aanvrager een natuurbeheerplan type twee, drie of vier in met voorstel van toegankelijkheidsregeling.
 • De verwerving van de terreinen moet effectief gerealiseerd zijn 3 jaar na de toekenning van de subsidie.
 • Uiterlijk 5 jaar na toekenning van de subsidie gaat de koper over tot bebossing conform de aanvraag. Minstens 25 jaar na uitvoering van alle aanplantingen blijft het bos in stand gehouden, tenzij uitdrukkelijke ontheffing door het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • De bebossing van de aan te kopen grond hoeft niet uitgevoerd te worden op basis van een gerechtelijk bevel, een contractuele of een eenzijdige verbintenis en is niet strijdig met de geldende wetgeving. Het is ook geen bebossing ter compensatie van ontbossing, in de vorm van een vermelding als perceel voor compenserende bebossing op het boscompensatievoorstel bij een concrete aanvraag van een omgevingsvergunning voor ontbossing.
 • De te bebossen grond is niet opgenomen in een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee, drie of vier van een andere beheerder, er werd dus voor de betreffende percelen nog geen natuurstreefbeeld vastgelegd. Er is ook geen natuurwaarde aanwezig die onverenigbaar is met bebossing.
 • Er is aandacht voor de communicatie over de realisaties en acties op het terrein van het project.

Bedrag

Binnen de perken van het beschikbare budget bedraagt de tussenkomst 60% van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten met een maximale subsidie van 2,5 € per m². Cumul van tussenkomsten door andere overheden is mogelijk voor zover de 60% niet overschreden is.

Procedure

 • Elk jaar maakt het Agentschap voor Natuur en Bos de projectoproep uiterlijk op 31 januari bekend op zijn website en door publicatie in drie Vlaamse dagbladen. De uiterste datum van indiening is 30 april van het lopende jaar. Er is een modelformulier beschikbaar voor het indienen van de aanvraag vanaf 31 januari van het lopende jaar.
 • Het Agentschap voor Natuur en Bos beoordeelt het projectvoorstel op basis van de ligging van de aan te kopen grond, de visie op de inrichting en het gebruik van de aan te kopen grond en de mate waarin draagvlak voor het project gecreëerd wordt. Ook de communicatie is een belangrijk criterium. Die criteria kunnen door de minister verduidelijkt worden in functie van de beleidsprioriteiten en noodwendigheden.
 • Het agentschap stelt in zijn advies aan de minister naast de beoordeling van elk projectvoorstel ook een rangschikking voor van de projectvoorstellen waarvoor gunstig advies verleend wordt.
 • Uiterlijk 1 oktober na de projectoproep beslist de minister over de toekenning van de aankoopsubsidie. Dat gebeurt in de volgorde van de rangschikking die het Agentschap voor Natuur en Bos aan de projectvoorstellen heeft gegeven. Het agentschap brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van de minister.
 • Uitgebreide info, waaronder de noodzakelijke elementen van de aanvraag, voorwaarden van de projectoproep en de selectiecriteria waaraan het projectvoorstel moet voldoen vind je terug in de infobundel voor besturen, privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen en besturen.

Uiterlijk zes maanden na afloop van de bebossing bezorgt de begunstigde van de subsidie een inhoudelijk eindverslag aan het agentschap, dat minstens de volgende gegevens bevat:

 • een weergave van de beoogde en de bereikte resultaten van het project
 • een beknopte beschrijving van de activiteiten in het kader van het project
 • in voorkomend geval de gegevens over andere verkregen subsidies

Contact

Je kunt steeds advies inwinnen over de procedure en de selectiecriteria bij het Agentschap voor Natuur en Bos via katrin.goyvaerts@vlaanderen.be of 02 553 81 06.