Subsidies

Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Via deze projectoproep wil het Agentschap voor Natuur en Bos de kans bieden aan zowel privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen, als alle publiekrechterlijke rechtspersonen om een bijdrage te leveren tot bebossing. In die laatste categorie komen vanaf 2015 naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW ’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De eerste categorie omvat naast individuele burgers onder meer bedrijven en vzw’s.

Aankoopprojecten van gronden voor bebossing die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven krijgen voorrang. Ook projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ), die bijdragen tot de realisatie van de specifieke natuurdoelen in een Natura 2000-gebied, krijgen voorrang. Die voorrang geldt eveneens voor projecten die door middel van de gerealiseerde bosuitbreiding bijdragen tot de bescherming van planten en dieren via de door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s en voor projecten die bijdragen tot de realisatie van meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel.

De subsidie bedraagt 60% van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5 €/m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking voor subsidie. Minister Schauvliege heeft hiervoor 1 miljoen euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds.

Voor inrichting en bebossing kunnen bestaande subsidieregelingen gebruikt worden.

Praktisch

Alle projectvoorstellen zijn welkom bij het Agentschap voor Natuur en Bos tot 1 september 2017.

De selectiecriteria waaraan het projectvoorstel moet voldoen vind je terug in:

Voorbeelden van een uitgewerkte visie over inrichting en gebruik (beoordelingscriterium projectvoorstel) kun je hier bekijken:

Je kunt steeds advies inwinnen over de procedure en de selectiecriteria bij het Agentschap voor Natuur en Bos via katrin.goyvaerts@lne.vlaanderen.be of 02 553 81 06.