Subsidies

Natuur in je Buurt - projectoproep 2017

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren in 2017 opnieuw een oproep voor vernieuwende, creatieve groenprojecten bij openbare besturen.

We gaan op zoek naar 1 Vlaamse laureaat voor een subsidie van 250.000 euro, en 10 provinciale laureaten voor een financiële ondersteuning van elk 50.000 euro (2 per provincie).

Een vernieuwend groenproject 

Naar jaarlijkse gewoonte roepen de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) steden en gemeenten op om een vernieuwend groenproject in te dienen. Zo wil het ANB projecten ondersteunen die zorgen voor meer en beter groen in de verstedelijkte omgeving. 

Met deze oproep willen we projecten ondersteunen die zorgen voor meer en/of beter groen dicht bij de mensen en in de verstedelijkte omgeving. We hebben oog voor innoverende en creatieve projecten die hun functie hebben in een goed functionerende groenblauwe structuur, omdat we geloven dat die extra motiverend zijn en een voorbeeldfunctie hebben. Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen voor meer natuur in steden en gemeenten zorgen.

We zijn ook steeds op zoek naar die ruimtelijke en groenprojecten die voorbeeldig kindgericht en kindvriendelijk zijn. Omdat kinderen de ruimte moeten krijgen om te spelen en hun plaats in de wereld te zoeken. We zijn daarom benieuwd naar speelweefsel dat in overleg met de kinderen, via inspraak en participatie op hun maat, tot stand zal komen. Aarzel niet en voeg de reeds bestaande speelplekken in jouw stad of gemeente toe aan Jeugdmaps (www.jeugdmaps.be/gemeenten).

Bovendien doe je er goed aan je project binnen het grotere kader van een gemeentelijk groenplan uit te werken; het maakt je project alleen maar sterker. Het ANB stelde het Draaiboek Groenplan ter beschikking aan alle Vlaamse gemeenten. Dat is nog steeds te verkrijgen via de website van de Vlaamse overheid.

De beschikbare subsidies worden verdeeld over 1 Vlaamse en 10 provinciale laureaten. Je kiest zelf of je een project indient dat meedingt naar de titel ‘Vlaamse laureaat’ dan wel naar de titel ‘provinciale laureaat’. Eenzelfde project kan slechts in 1 categorie worden ingediend.

Wie kan een project indienen?

Alle publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aanvrager zijn. Het gaat om de rechtspersonen, met uitzondering van de overheden vermeld in artikel 4, §1 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, die opgericht werden met het oog op de behartiging van het algemene belang en die daartoe over bijzondere prerogatieven beschikken.

Naast lokale overheden (gemeenten, steden, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, stadsontwikkelingsbedrijven die doelstellingen van gemeenschappelijk belang nastreven en provincies) komen voortaan ook bijvoorbeeld OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking als begunstigde.

Wat verwacht het ANB?

Het ingediende project moet het verhogen van de leefbaarheid tot doel hebben. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor meer groen. Maar ook een kwaliteitsverhoging van bestaand groen kan daartoe bijdragen. Projecten komen in aanmerking als:

 • ze de leefbaarheid in steden en gemeenten verbeteren en daartoe meer en/of beter groen voorzien
 • ze voldoen aan de HPG-principes (Harmonisch Park- en Groenbeheer)
 • het projectgebied gelegen is in de bebouwde ruimte of grenzend daaraan, op een plek waar veel menselijke activiteit zich concentreert (stads- of dorpskern, woonkern, bedrijventerrein, …) en daar de leefbaarheid en natuurbeleving verhoogt. Nabijheid is hier het sleutelwoord;
 • het projectgebied in eigendom  is van de aanvrager die het projectvoorstel indient en zal uitvoeren. Als de aanvrager een intercommunale is, is een formele goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen tot deelname aan de projectoproep nodig van elke afzonderlijke gemeente waarop het projectgebied van toepassing is. Bezorg daartoe een uittreksel uit de officiële en ondertekende notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van elke afzonderlijke gemeente waarop het projectgebied van toepassing is;
 • het projectvoorstel zich nog niet in de aanbestedingsfase  bevindt;

Bijkomende voorwaarden op Vlaams niveau

We hebben oog voor innoverende en creatieve projecten, omdat we geloven dat die extra motiverend zijn en een voorbeeldfunctie hebben. Projecten die in aanmerking komen als Vlaamse laureaat hebben op zijn minst een bovenlokale uitstraling en komen op een geïntegreerde wijze tot stand, met verschillende partnerschappen (ook interne). Ze hebben aandacht voor de verweving van verschillende stedelijke functies. De Vlaamse laureaat verhoogt de leefbaarheid door meerdere thema’s (mobiliteit, leefmilieu, sociale cohesie…) mee te nemen bij de realisatie van het project.

Timing 

De timing voor 2017 is de volgende:

 • 15 september 2017: uiterste datum voor het indienen van een projectvoorstel
 • oktober-november 2017: jury en administratieve verwerking
 • december 2017: bekendmaking en voorstelling Vlaamse en provinciale laureaatprojecten

Meer informatie

Download de infobundel Natuur in je Buurt - projectoproep 2017 (pdf - 1.37 MB).

In de infobundel vind je:

 • selectievoorwaarden (en bijkomende selectievoorwaarden voor Vlaamse laureaat)
 • procedurestappen
 • cumulatieve toekenningsvoorwaarden
 • te volgen format ter indiening van projectvoorstel voor provinciale en Vlaamse laureaat


Ondervind je problemen bij het downloaden van de infobundel? Sla deze dan eerst met je rechtermuisknop op op je bureaublad, en open het document vandaaruit.