Subsidies

Projectoproep preventie everzwijnschade

Wat?

Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor de gezondheid van onze natuur, maar helaas brengt dit ook vervelende situaties met zich mee. Everzwijnen eten graag én alles wat op hun pad komt. Daardoor kunnen ze de nodige ongemakken en schade veroorzaken. Met deze subsidie willen wij projecten ondersteunen die bijdragen aan een evenwichtige manier van samenleven met everzwijnen in Vlaanderen. De focus van de projectoproep ligt op het nemen van collectieve en ruimtelijk relevante en preventieve maatregelen om schade door everzwijnen te voorkomen.

De projecten moeten voorbeelden zijn van een duidelijke gemeenschappelijke aanpak tussen de verschillende actoren (landbouw, natuur, jagerij, overheden, particulier) en een breed gedragen oplossing voorleggen voor samenleven met everzwijnen op lange termijn.

Enkele voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn: plaatsing van rasters, wildroosters, inrichting van natuur, alternatieven om de everzwijnpopulatie te sturen, plaatsing van waarschuwingsborden, etc. Het preventieplan moet een ruimtelijk samenhangende aanpak op niveau van de everzwijnpopulatie bevatten, zowel op korte als op lange termijn.

Voor wie?

Overheden, verenigingen, organisaties en samenwerkingsverbanden tussen particulieren en/of voorgaande kunnen een project indienen.

Individuele particulieren of bedrijven alleen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Het project moet een groter maatschappelijk belang beogen dan het eigen belang van de indienende partij.

Voorwaarden

 • Bij indiening van het project moeten de locatie, de wijze van uitvoering en de betrokken actoren duidelijk vastliggen.
 • Realisatie moet binnen 2 jaar voltooid kunnen worden.
 • Het project moet minstens 5 jaar lang in goede staat behouden blijven.  
 • Een project wordt door één aanvrager ingediend. Meewerkende partners leggen een bewijs voor van partnerschap en/samenwerking aan het project.
 • Om de effectiviteit van de genomen maatregelen te monitoren, moeten de aanvrager en de betrokken partners zich engageren om gedurende 5 jaar de eventuele everzwijnschade in het projectgebied te melden via www.natuurenbos.be/meldpuntschade.

Je kan de voorwaarden in detail nalezen in het projectreglement.

Bedrag

Het project wordt voor maximaal 60% van de goedgekeurde projectbegroting door ANB gesubsidieerd, met een minimum van 10.000 euro en een maximum van 50.000 euro toegekende subsidies per project.

Procedure

 • Je kan de aanvraag voor je project indienen tot en met 31 mei 2021.
 • Stuur je aanvraag per e-mail naar subsidies.anb@vlaanderen.be met als onderwerp ‘Preventie Everzwijn Schade – titel project’.
 • Een ontvankelijke aanvraag bestaat uit:
  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Een ingevuld model raming of vergelijkbaar
  • Verplichte bijlages zoals beschreven in het reglement (art. 6)
 • Het agentschap gaat na of de subsidieaanvraag volledig is (art. 6), voldoet aan de ontvankelijkheidcriteria (art. 7) en controleert de technische aspecten van de in aanmerking komende kosten (art. 5). Indien de aanvraag administratief of technisch onvolledig is, ontvangt de aanvrager binnen tien werkdagen na sluiting van de projectoproep een bericht met de vraag om het aanvraagdossier binnen tien werkdagen te vervolledigen. 
 • Vervolgens neemt de beoordeling van de projecten plaats door experten van Natuur en Bos en INBO en de administratieve behandeling van de selectie door de Inspecteur van Financiën en de beslissing door de minister. Natuur en Bos deelt de beslissing mee aan de indiener van de projectvoorstellen. Aan de begunstigde wordt ook het maximale bedrag van de projectsubsidie meegedeeld.

Ondersteuning en meer informatie

Heb je vragen over de haalbaarheid van jouw project? Of wil je een idee aftoetsen met een expert? Neem voor het indienen van jouw project contact op met Jonas Frère - jonas.frere@vlaanderen.be.

Krijgt je idee concreet vorm en wil je dit verder uitwerken naar een volwaardig projectvoorstel? Een gebiedscoördinator van Natuur en Bos kan je tips geven voor een kwaliteitsvol projectvoorstel en voor projectpartners. Zij/hij integreert aandachtspunten in functie van natuurtypen, biodiversiteit, natuurgebruik, openstelling, ... en dit in relatie tot de lokale omgeving, specifieke doelgroepen en/of het brede publiek.

Heb je administratieve vragen bij het projectdossier of vragen bij het reglement voor de projectoproep: