Subsidies

Oproep projectsubsidie aankoop van gronden voor bebossing 2018

Geef de natuur ruimte om te groeien

En hoe beter natuur in beweging krijgen dan bebossingsprojecten van geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen een financieel duwtje in de rug te geven?*

We ondersteunen financieel 60% van de aankoopprijs, met een maximumsubsidie van 2,5 €/m². Opgepast: enkel nieuwe nog te bebossen gronden komen in aanmerking. In totaal maakt minister Schauvliege hiervoor maar liefst 1 miljoen euro vrij uit het boscompensatiefonds.

Bepaalde aankoopprojecten krijgen voorrang op andere projecten:

 • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren
 • stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven
 • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
 • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

waarbij de bebossingen die natuurdoelen realiseren, de voorkeur genieten.

Voor inrichting en bebossing kun je gebruikmaken van de bestaande subsidieregelingen.

Praktische info

Alle projectvoorstellen zijn welkom bij het Agentschap voor Natuur en Bos tot 30 april 2018.

Alle info van de projectoproep - noodzakelijke elementen van de aanvraag, voorwaarden en selectiecriteria van je projectvoorstel - vind je terug in deze infobundel.

Er zijn momenteel problemen met het platform, daarom vragen we om in te dienen via mail zoals omschreven in de infobundel. Wie al een e-formulier indiende, vragen we om contact met ons op te nemen (veerle.heyens@vlaanderen.be).  

Om je aanvraag vlot in te vullen, heb je volgende bestanden nodig:

 • volmacht (indien van toepassing). Download een sjabloon van een volmacht >
 • kaart waarop de aan te kopen percelen zijn aangeduid (topografische kaart, stratenplan)
 • bodemattest (kun je aanvragen via www.ovam.be)
 • schriftelijke bevestiging dat de houder van het voorkooprecht afziet van het uitoefenen van dit recht (indien van toepassing)
 • plan waarbij voor de aan te kopen percelen de plaatsen waar de effectief te bebossen zones en de inrichtingswerken voorzien worden, zijn aangeduid
 • visie over de inrichting en gebruik van het terrein (met zes verschillende, genummerde foto's, minstens drie van de plaats waar de geplande bebossing zal worden uitgevoerd en minstens drie van de te bebossen grond zelf en de percelen, aanpalend aan deze grond en de beoogde resultaten): een detailbeschrijving van de verwachte visie staat in de infobundel.
 • beheerovereenkomsten (indien van toepassing)
 • nodige vergunningen/adviezen/ontheffingen voor de geplande inrichtingswerken en bebossing (indien van toepassing). Meer info >

Vragen over de procedure en de selectiecriteria stuur je naar katrin.goyvaerts@lne.vlaanderen.be of 02 553 81 06.

Voorbeelden

Wil je graag een voorbeeld bekijken van een uitgewerkte visie over inrichting en gebruik (een van de beoordelingscriteria)? Laat je dan zeker inspireren door deze projectvoorbeelden van vorige edities. Opgelet: de visie-elementen in deze voorbeelden kunnen afwijken van de huidige vereisten (zie infobundel).

Ontdek de andere projectoproepen en subsidies

* De projectoproep ‘aankoop van gronden voor bebossing’ kadert voortaan binnen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer.