Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Geef de natuur ruimte om te groeien! En hoe kun je dat beter doen dan door bebossingsprojecten van geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen een financieel duwtje in de rug te geven?*

Wat?

Eenmalige subsidie voor de aankoop van te bebossen gronden via een jaarlijkse projectoproep met middelen uit het bossencompensatiefonds.  

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen die op het moment van de aanvraag nog geen eigenaar zijn van de betrokken grond.

Voorwaarde

 • De grond is nog niet eerder bebost en heeft een minimale oppervlakte van 0,5 ha.
 • Onderstaande aankoopprojecten van gronden voor bebossing worden gestimuleerd, waarbij de bebossingen die natuurdoelen realiseren de voorkeur genieten

  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren

  • stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven

  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel

  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

 • De gronden moeten gelegen zijn in gebieden aangeduid als 'bos', 'overig groen' of 'reservaat en natuur', of in Speciale Beschermingszones (SBZ).
 • De verwerving van de terreinen moet effectief gerealiseerd zijn 3 jaar na de toekenning van de subsidie.
 • Uiterlijk 5 jaar na toekenning van de subsidie gaat de koper over tot bebossing conform de aanvraag. Minstens 25 jaar na uitvoering van alle aanplantingen blijft het bos in stand gehouden, tenzij uitdrukkelijke ontheffing door Natuur en Bos.
 • Uiterlijk 3 jaar na de aankoop dient de aanvrager een natuurbeheerplan type twee, drie of vier in met voorstel van toegankelijkheidsregeling.
 • Er is aandacht voor de communicatie over de realisaties en acties op het terrein van het project.

Alle informatie, de noodzakelijke elementen van de aanvraag, de voorwaarden van de projectoproep en de selectiecriteria voor je projectvoorstel vind je in deze infobundel aankoop bebossing 2019 (pdf - 2 MB).

Bedrag

Binnen de perken van het beschikbare budget bedraagt de tussenkomst 60% van het aankoopbedrag of 80% van het aankoopbedrag in de gebiedsaanduiding 'bos' en 'reservaat en natuur', inclusief alle kosten met een maximale subsidie van 3,5 € per m². Cumul van tussenkomsten door andere overheden is mogelijk voor zover de 60% of 80% in de gebiedsaanduiding 'bos' en 'reservaat en natuur' niet overschreden is.

Procedure

 • Elk jaar maakt Natuur en Bos de projectoproep uiterlijk op 31 januari bekend op zijn website en door publicatie in drie Vlaamse dagbladen. De uiterste datum van indiening is 30 april van het lopende jaar. Er is een modelformulier beschikbaar voor het indienen van de aanvraag vanaf 31 januari van het lopende jaar.
 • Natuur en Bos beoordeelt het projectvoorstel op basis van de ligging van de aan te kopen grond, de visie op de inrichting en het gebruik van de aan te kopen grond en de mate waarin draagvlak voor het project gecreëerd wordt. Ook de communicatie is een belangrijk criterium. Die criteria kunnen door de minister verduidelijkt worden in functie van de beleidsprioriteiten en noodwendigheden.
 • Natuur en Bos stelt in zijn advies aan de minister naast de beoordeling van elk projectvoorstel ook een rangschikking voor van de projectvoorstellen waarvoor gunstig advies verleend wordt.
 • Uiterlijk 1 oktober na de projectoproep beslist de minister over de toekenning van de aankoopsubsidie. Dat gebeurt in de volgorde van de rangschikking die Natuur en Bos aan de projectvoorstellen heeft gegeven. Natuur en Bos brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van de minister.

Uiterlijk zes maanden na afloop van de bebossing bezorgt de begunstigde van de subsidie een inhoudelijk eindverslag aan Natuur en Bos, dat minstens de volgende gegevens bevat:

 • een weergave van de beoogde en de bereikte resultaten van het project
 • een beknopte beschrijving van de activiteiten in het kader van het project
 • in voorkomend geval de gegevens over andere verkregen subsidies

Wil je graag een voorbeeld bekijken van een uitgewerkte visie over inrichting en gebruik (een van de beoordelingscriteria)? Laat je dan zeker inspireren door deze projectvoorbeelden van vorige edities.

Let wel: deze voorbeelden zijn visies van projecten daterend uit vorige edities, ter inspiratie toegevoegd, gelieve bij het opmaken van de visie de opgelijste elementen (beschreven in de actuele infobundel) te verifiëren

Contact

Je kunt steeds advies inwinnen over de procedure en de selectiecriteria bij Natuur en Bos via katrin.goyvaerts@vlaanderen.be of 02 553 81 06.

* De projectoproep ‘aankoop van gronden voor bebossing’ kadert sinds 2018 binnen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer.