Projectsubsidies Groene Rand – laureaten 2021

Projectsubsidies Groene Rand – laureaten 2021

De 9 weerhouden projecten liggen verspreid in de Vlaamse Rand:

Gemeente Beersel koopt twee percelen aan de Kerkhofstraat in Lot aan om een deel van het vroegere Zitterbos te herstellen. De gemeente zal bijna 1,3 hectare aanplanten met inheemse loofboomsoorten. Het bos zal toegankelijk zijn, met ruimte voor recreatie. Paden, een open plek, zitbanken en een infobord zijn voorzien. Het herstelde Zitterbos biedt ook een groenoase voor de bezoekers aan de begraafplaats.
 
Gemeente Dilbeek zal vijf percelen in het uiterste zuidoosten van haar grondgebied (Mullebos) herbebossen en toegankelijk maken. In totaal gaat het over 4,3 hectare nieuw ecologisch bos met focus op enerzijds rust (wandelen, ontmoetings- en rustplek en beleving) en anderzijds educatie (infoborden, speelnatuur, wildvoederpalen, uitkijktoren en plukbos).

Stad Vilvoorde zal in het stadvernieuwingsproject 4Fonteinen 0,75 hectare nieuw wijkgroen inrichten tussen de gebouwen. Dit park De Molens draagt de duurzaamheidsambitie van de autovrije wijk uit, met ruimte voor regenwaterbuffering en een deel dat gebruikt zal worden als speelplaats voor de toekomstige school ernaast. De speelplaats zal ook vrij toegankelijk zijn op momenten dat de school deze niet gebruikt.

Gemeente Zaventem

  • Dankzij het project Woluwedal (2019-2021) meandert de Woluwe terug langs de Woluwelaan in Sint-Stevens-Woluwe. De natuurlijke oeverinrichting zorgt voor een hoge ecologische meerwaarde: soorten als ijsvogel en grote zilverreiger worden er intussen gespot. De gemeente breidt het project Woluwedal uit door twee voetbalvelden (inclusief parking) te verhuizen naar Nossegem. In de plaats komen bomen en groen, goed voor 1,3 hectare nieuwe natuur. De gemeente voorziet naast ontharding in een ontsluiting van het gebied via een halfverhard pad, in speelnatuur en in duurzaam beheer van de graslanden, het nieuw aangeplante bos en de bestaande bosjes.
  • De gemeente koopt 10 percelen van in totaal 8,5 hectare aan langs de E40 in Sterrebeek. Dit gebied is de laatste 15 jaar spontaan bebost (Zavelbos) en neemt samen met de bijbehorende weilanden intussen een belangrijke plaats in in het landschap. Inwoners ten zuiden van het gebied zien het als een belangrijke natuurlijke buffer tegen de E40. Dankzij deze aankoop zal het gebied die groene bufferfunctie kunnen behouden. Het bos wordt uitgebreid met nieuwe soorten en krijgt een bijvriendelijke bosrand. Dankzij brede paden zullen wandelaars van het bos kunnen genieten. Speelelementen zullen kinderen uitdagen om in het groen te ravotten. Aan de oostzijde komt een grote hondenweide.          

Stad Halle koopt 5,6 hectare aan ziekenhuis AS Maria aan om de Groebegracht (zijrivier van de Zenne) te ontwikkelen als groenblauwe vinger die vanuit het dichtbevolkte stadscentrum uitwaaiert naar het openruimtegebied. Het projectgebied vormt daarmee de poort tot het Pajottenland en zal worden ingericht als publiek toegankelijk natuurgebied met plaats voor waterberging.

FeliX-art Museum, gemeente Drogenbos, het Regionaal Landschap en OCMW maken het natuurdomein van boer-schilder Felix De Boeck publiek toegankelijk. Op het domein van zo’n 0,5 hectare komen kriekelaars, een voedselbos, speelbos- en natuur en een betere waterbuffering. Het project wil de leefkwaliteit voor de inwoners en de natuurwaarden van het domein verhogen.

Gemeente Affligem koopt een populierenbos van 2,1 hectare aan in de Bremstraat nabij het centrum van Teralfene. De gemeente wil voor buurtnatuur zorgen door het gestorte groenafval te verwijderen en daarna de populieren te vervangen door inheemse loofboomsoorten en een biodiverse bosrand. Het bos zal toegankelijk zijn, inclusief speelbos, een open plek en speel- en zitelementen.  

Gemeente Hoeilaart zal in het centrum de verharde site tussen sporthal en Koldamstraat omtoveren tot een polyvalente, samenhangende groene ruimte van 0,3 hectare met hoge belevingswaarde. De verplaatsing van de parking maakt een coherent Koldampark mogelijk die in nauwe relatie staat met de IJse. Bij de inrichting staan sport en spel centraal, met onder meer drie natuurlijke speelzones, pocketpleintjes, grastrappen en een centraal grasveld.