Projectoproep lokale vergroeningsprojecten

Projectoproep lokale vergroeningsprojecten

Wat?

Met de nieuwe projectoproep voor lokale vergroeningsprojecten ondersteunt Natuur en Bos van de Vlaamse overheid projecten die zorgen voor meer groen in de bebouwde of natuurarme omgeving en zo natuurvoordelen leveren in de directe leefomgeving.

Dit groen moet natuurvoordelen opbrengen door bijvoorbeeld bij te dragen aan een verhoging van de biodiversiteit, aan de klimaatadaptatie en -mitigatie, aan de verweving van natuur met andere functies in de omgeving of door een stapsteen te vormen voor biodiversiteit.

Een project dat in samenwerking met de buurt of met partners tot stand is gekomen en sociaal verbindend is, beschikt over een extra troef.

De vergroening van een plek die eerst onthard werd, komt ook in aanmerking.

Voor wie?

Lokale overheden, verenigingen, scholen, bedrijven, zorginstellingen en organisaties kunnen een project indienen. Ook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen nodigen we graag uit om een project in te dienen.

De oproep richt zich dus niet tot individuele burgers. Burgers kunnen wel samen als feitelijke verenigingen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar de uitvoering moet wel binnen een termijn van vier maanden na de beslissing over de subsidie van start kunnen gaan. Het project moet gerealiseerd worden binnen een termijn van drie jaar.

De minimumoppervlakte van een locatie waarop een project wordt uitgevoerd, moet 200 m² bedragen. Een project kan meerdere locaties omvatten. Het project moet na uitvoering minstens 10 jaar in stand gehouden worden.

De voorstellen worden inhoudelijk beoordeeld op hun bijdrage aan klimaatadaptatie en -mitigatie, toename van lokaal groen en klimaatrobuuste biodiversiteit, bijdrage aan natuurverweving en natuurverbinding, het sociaal verbindende karakter en de bijdrage aan ontharding.

Bedrag

Natuur en Bos voorziet voor deze projectoproep in totaal 5 miljoen euro. De subsidie kan tot 75% van de projectkosten dekken, met een minimumsubsidie van 15.000 euro en een maximumsubsidie van 250.000 euro.

Deze kosten kan je inbrengen:

  • werkingskosten met uitzondering van personeelskosten voor werken in eigen regie
  • investeringskosten
  • externe prestaties
  • studies, visievorming en planning, inventarissen, monitoring en sensibilisatieprojecten kunnen als onderdeel van een project met concrete realisaties. Samen met werkingskosten kan je deze inbrengen voor een maximaal aandeel van 30 % in de totale kostprijs.

Kosten waarvoor een specifieke sectorsubsidie bestaat, komen niet in aanmerking. Dat zijn subsidies voor aankoop gronden voor bebossing, aankoop natuurgebieden, projectsubsidies natuur in het kader van Natura 2000, en projectsubsidies voor openstelling.

Kosten voor ontharding vallen ook niet onder deze oproep: daarvoor kan je beroep doen op de projectoproep ‘ontharding’.

Procedure

Je kan je vergroeningsproject indienen bij Natuur en Bos tot en met 15 mei 2019.

Vul ook deze bijlagen in en voeg ze toe aan je online aanvraag:

Lokale overheden, verenigingen, scholen, bedrijven, zorginstellingen en organisaties kunnen maar één aanvraag indienen als ze de enige aanvrager zijn. Er is geen beperking in het aantal projectvoorstellen waaraan men als partner kan deelnemen.

We leren graag van elkaar

Natuur en Bos organiseert een lerend netwerk, met kennisopbouw en -uitwisseling tussen de verschillende. Als je een subsidie ontvangt, verwachten we dat je meewerkt aan deze kennisdeling.