Subsidies

Projectsubsidie openstelling

Wat?

Met de projectsubsidies 'openstelling voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen' wil de minister de toegankelijkheid van natuurterreinen stimuleren.

Voor wie?

Particulieren en privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen.

Voorwaarden

 • Het project wordt uitgevoerd op een terrein dat deel uitmaakt van een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling. Voor een bos of een openbaar terrein dat beheerd wordt ten behoeve van natuurbehoud hoeft de toegankelijkheidsregeling niet gekoppeld te zijn aan een goedgekeurd beheerplan. Voor alle andere terreinen wel.
 • Het project is nog niet gestart bij aanvraag en is geen uitvoering van een wettelijke verplichting of is niet in strijd met de geldende wetgeving. Het project start een jaar na goedkeuring en eindigt uiterlijk drie jaar na de goedkeuring. De aanvrager mag de werken niet zelf uitvoeren.
 • De aanvrager communiceert over de uitvoering en realisatie van het project. Hij verbindt er zich toe om het project in stand te houden.

Bedrag

 • De totale aangetoonde kosten van het project moeten minstens 2.000 euro bedragen. Kosten die 30.000 euro overschrijden komen niet in aanmerking voor tussenkomst.
 • Voor natuurlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen is de tussenkomst 80% van de totale kosten van het project. Voor besturen is de tussenkomst 50% van de totale kosten.

Procedure

Natuur en Bos beoordeelt het projectvoorstel op basis van de uitgangssituatie, het plan van aanpak, timing en de beoogde resultaten. De aanvrager geeft ook een gedetailleerd overzicht en berekening van de totale kosten en inkomsten van het project.

Deze criteria zijn van belang bij de beoordeling:

 • de wijze waarop de openstelling van het terrein wordt opgevat in het natuurbeheerplan
 • de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, waarbij meer specifiek de volgende aspecten worden beoordeeld:
  • de integratie van het werk in het terrein
  • de duurzaamheid van de gebruikte materialen
  • de ecologische draagkracht van het terrein
  • de mate waarin bij de toegankelijkheid van het terrein rekening is gehouden met personen met een beperking
  • de mate waarin bij de toegankelijkheid van het terrein rekening is gehouden met kinderen
  • de mate waarin bij de toegankelijkheid van het terrein rekening is gehouden met de streekeigenheid of de eigenheid van het terrein
  • het bezoekerspotentieel
  • de kostprijs van het werk

Natuur en Bos maakt een rangschikking van de projecten over aan de minister, die uiterlijk op 1 oktober 2021 beslist over de toekenning in volgorde van rangschikking. Natuur en Bos brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing.

Bij een positieve beslissing kan de aanvrager een schuldvordering indienen voor de eerste schijf van 50% van het aankoopbedrag. In afwijking kan Natuur en Bos, op voorwaarde van een bijzondere motivering, het volledige bedrag uitbetalen.

Uiterlijk 6 maanden na afloop van het project bezorgt de begunstigde een inhoudelijk en financieel eindrapport aan Natuur en Bos. Daarin komen de beoogde en bereikte resultaten aan bod en een beschrijving van de activiteiten. De financiële eindafrekening is gedetailleerd met staat van inkomsten en uitgaven, en overzicht van de overige subsidies. Daarbij voegt de aanvrager ook de schuldvordering voor het saldo. Voor de eindrapportering kun je onderstaand formulier gebruiken.

Verdere vragen over deze projectoproep stuur je naar subsidies.anb@vlaanderen.be