Soortenbescherming

Antwerpse haven

Natuur is overal, zelfs in de haven van Antwerpen, het economische hart van Vlaanderen. Door haar ligging aan de Schelde en de specifieke terreinen die je er aantreft, leven er verrassende soorten. Zo vind je er bijvoorbeeld de grootste populatie rugstreeppadden van Vlaanderen, de uiterst zeldzame groenknolorchis groeit er en de zwartkopmeeuw komt er tot broeden. Maar liefst 90 beschermde soorten hebben hun leefgebied in de haven. 

Maar hoe laat je de bescherming van bedreigde soorten samengaan met drukke economische activiteiten? Het 'Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven’ geeft daarop een duurzaam antwoord. Het slaat een brug tussen soortenbescherming en maximale rechtszekerheid voor de bedrijven. 

Uit de 90 beschermde soorten werden 14 paraplusoorten geselecteerd. Maatregelen voor deze soorten komen ook de instandhouding van de overige 76 soorten ten goede. Deze 76 soorten liften als het ware mee met de paraplusoorten, we spreken van meelifters of meeliftende soorten. 

Heb je een paraplusoort of een andere soort op je bedrijventerrein gespot? Onderstaand schema laat je zien of je een afwijking moet aanvragen. Het ANB kan binnen het havengebied immers afwijkingen op de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit toestaan. Afwijkingen kunnen afzonderlijk aangevraagd worden of geïntegreerd worden in vergunningsaanvragen. Klik hieronder op het eerste blokje van de flowchart >