Soortenbescherming

Heikikker

Door de verdroging en verzuring van zijn leefgebied heeft de heikikker het moeilijk. De laatste jaren zijn veel inspanningen geleverd om de kwaliteit van de vennen en heidegebieden te herstellen en gebieden met elkaar te verbinden. Toch zijn er extra maatregelen nodig.

Moeilijk te vinden

Heikikkers verkiezen open plekken met kleine watertjes zoals vennen en poelen in open plekken in het bos, heidevelden, hoog -en laagveen en half-natuurlijk grasland. Heikikkers zijn heel erg schuw. Enkel in de voortplantingsperiode kan je ze makkelijker vinden, al duiken ze ook dan bij het minste gevaar direct onder water. De mannetjes kleuren dan ook hemelsblauw en geven op dat moment een heus concert. Doordat ze zo moeilijk te vinden zijn, is het niet makkelijk om te weten hoe groot de resterende populaties nog zijn.

Maatregelen ook gunstig voor andere soorten

De toekomst voor heikikker is nog onzeker door de verdere verdroging en verzuring van de gebieden waarin hij voorkomt Hij komt voornamelijk voor in de grote natuurgebieden. Daar zijn de laatste jaren veel inspanningen geleverd om de kwaliteit van de vennen en heidegebieden te herstellen en gebieden met elkaar te verbinden. Toch is er nog werk aan de winkel.

Dit soortenbeschermingsprogramma wil daarom een hefboom zijn om het leefgebied van de heikikker kwaliteitsvol in te richten en te beheren en aldus de resterende populaties te versterken. Het wil ook naburige populaties en leefgebieden beter met elkaar verbinden en de genetische verarming van de soort tegengaan. Hiervoor doet het programma ook beroep op lopende landinrichtingsprojecten om de impact daarvan op het omringende landgebruik zoveel mogelijk te vermijden De acties in dit programma zijn ook positief voor andere amfibieënsoorten zoals de rugstreeppad, poelkikker en kamsalamander. Een kwaliteitsvol leefgebied voor de heikikker betekent een belangrijke meerwaarde voor verschillende andere bedreigde soorten van het heide- en veenlandschap.

Europa financierde de opmaak van het soortenbeschermingsprogramma met het Life-project LIFE 14 IPE BE002 BNIP.