Weidevogels met focus op grutto en wulp

Weidevogels met focus op grutto en wulp

Het soortenbeschermingsprogramma weidevogels (met focus op grutto en wulp) werd eind december 2020 door minister Demir goedgekeurd.

De broedpopulaties van typische weidevogels in Vlaanderen gaan sterk achteruit. Niet alleen in Vlaanderen. De achteruitgang is ook een internationaal gegeven. Actieplannen op Europese schaal of in een nog breder internationaal kader zijn noodzakelijk (onze grutto’s overwinteren namelijk in West-Afrika). Met dit SBP dragen we bij aan het behoud van deze soorten in afstemming met een ruimer internationaal kader.

De focus van dit SBP ligt op grutto en wulp. Beide soorten broeden in Vlaanderen  in duidelijk af te bakenen gebieden. Hierdoor kunnen gerichte maatregelen genomen worden door natuurbeheerders en landbouwers. Ook andere weidevogels zoals kievit, paapje, slobeend, zomertaling... zullen hiervan profiteren.

Intensief landbouwgebruik heeft een impact op het verdwijnen van hun leefgebied. Zo vinden maaiwerkzaamheden al middenin het broedseizoen plaats. Nesten en kuikens maken daarbij weinig kans. Naast het verdwijnen van stukken leefgebied, versnippert en vermindert de kwaliteit van wat nog rest door o.a. drainage van voor weidevogels aantrekkelijke natte graslanden.

De uitdaging ligt er vooral in om in deze gebieden samen met natuurbeheerders, landbouwers en andere relevante actoren aan een optimaal weidevogelgebied te werken. Knelpunten kunnen zich immers enerzijds situeren bij het beheer op perceelsniveau, maar soms zijn ook waterpeilen of de landschappelijke openheid op gebiedsniveau belangrijke werkpunten.