Laureaten projectoproep bebossing 2016

Twaalf nieuwe bebossingsprojecten in Vlaanderen dankzij bossencompensatiefonds

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde 12 nieuwe bebossingsprojecten goed, voor een totaalbedrag van 684.190 euro. Het geld komt uit het bossencompensatiefonds, geld dat bedoeld is om ontbossing elders te compenseren. Het zijn projecten van privé-personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en alle publiekrechterlijke rechtspersonen die reageerden op de jaarlijkse oproep van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om gronden aan te kopen die nog niet  bebost zijn. Vlaanderen krijgt er zo binnenkort 31 hectare bos bij.

Op vraag van minister Schauvliege lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos een oproep naar privé-personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en alle publiekrechterlijke rechtspersonen om op zoek te gaan naar gronden die bebost kunnen worden. ANB selecteerde 12 laureaten uit de ontvangen inzendingen. Projecten die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven kregen voorrang, net als projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ). Dit zijn gebieden met unieke topnatuur die extra aandacht vragen.

De laureaten zijn:

 • Sint-Niklaas, Uitbreiding stadsbos Puitvoet
  Dit project betreft de verdere ontwikkeling van het stadsbos Puitvoet, ten zuiden van de stadskern. Stadsbos Puitvoet is aangeduid in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als randstedelijk groengebied, verankerd in het gelijknamige RUP. De meerwaarde is vooral maatschappelijk/recreatief (geboortebos, schoolbos, jubileumbos) en als buffer tussen de woongebieden van Sint-Niklaas, het industriegebied en de E17.
   
 • Oostrozebeke, Park De Visscherie
  Met dit project wordt een lokale bosuitbreiding gerealiseerd met ecologische meerwaarde (stapsteen in een corridor die de Mandelvallei verbindt met het open gebied rond het kanaal) en een maatschappelijke/recreatieve troef (toegankelijke groene ruimte in het centrum).
   
 • OCMW Tienen, aanleg stadsrandbos Tienen
  Dit project geeft de aanzet tot de ontwikkeling van een lokaal stadsrandbos, ingebed in een visie voor de nabije omgeving. Zowel ecologisch (percelen vormen ontbrekende schakels tussen nabijgelegen bos, parkgebied met overstromingsbekkens, losloopweide voor honden en de Gete met oog op de creatie van een groter natuurgeheel) als maatschappelijk/recreatief (stadsrandbos gelegen binnen de ringweg, oa. ook inrichting van educatieve speelplaatsen, aanleg wandelpad) realiseert dit project een meerwaarde.
   
 • Evergem, project Overdam
  Het project kadert in de realisatie van een randstedelijk groengebied tussen het woongebied Evergem-Belzele en het Evergemse industriegebied ‘Durmakker’ zoals voorzien in het GRUP ‘Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent’. Het project draagt bij tot een grote bosuitbreiding, heeft lokaal een bufferende functie tussen bewoning en industriegebied en een maatschappelijk/recreatieve meerwaarde (speelbos-geboortebos).
   
 • Lommel, Vlinderbos in de vallei van de Klagloop
  Het project is gelegen in Europees habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met aangrenzende brongebieden, moerassen en heiden.’ Tevens is het perceel gelegen in VEN-gebied ‘De Lommelse heidegebieden en Sahara’. De ontwikkeling van de mantel-zoomvegetatie sluit aan bij en versterkt het omliggend bos.
   
 • Oosterzele, Aankoop gronden voor uitbreiding bestaande speel- en geboortebos ‘Lange Broucke’
  De percelen zijn opgenomen in het GRUP ‘Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur’-regio Schelde-Dender en Vlaamse Ardennen, landbouwgebieden en beekvalleien Sint-Lievens-Houtem en Kottembos. De meerwaarde is vooral maatschappelijk/recreatief (aansluiting bij en uitbreiding van het bestaande speelbos-geboortebos).
   
 • Kortrijk, stadsgroen Ghellinck
  De percelen maken deel uit van het projectgebied ‘stadsgroen Ghellinck’, in het noordwesten van Kortrijk, herbestemd als randstedelijk groengebied binnen het GRUP ‘Afbakening Regionaal Stedelijk gebied Kortrijk’. Aangeduid in het ruimtelijk structuurplan om in te richten als noordelijke groenpool. Grote maatschappelijk-recreatieve en ruimtelijke meerwaarde voor regio en omgeving (speelbos/stadsrandbos).
   
 • Olen, bebossing Groene centrum-Gordel
  Met dit project wordt een lokale bosuitbreiding gerealiseerd als onderdeel van de Groene Centrum-Gordel, verankerd binnen het gelijknamige RUP. Meerwaarde is vooral maatschappelijk/recreatief (speelbos, toegankelijk parklandschap) en ruimtelijk (groenbuffering, versterken relaties met omliggende groene longen Teunenberg en Hezewijk), verweven met het centrum van Olen.
   
 • Christarco bvba, Mutsereelbos (Kravaalbos), Baardegem
  Het project is gelegen in Europees habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’. De te bebossen percelen sluiten aan op enerzijds het kernbos van het Kravaalbos (aansluitend boshabitat) en ook op het Herenbos.
   
 • Geert Herbots, project Heerbroek te Zoutleeuw
  Het project is gelegen in Europees habitatrichtlijngebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengauw’. Percelen sluiten aan bij het boscomplex Heerbroek, dit complex situeert zich tussen het gebied Meertsheuvel en Het Vinne. De meerwaarde is vooral ecologisch.
   
 • Jonas Heirwegh, Moerbeke
  Het betreft een lokaal bosuitbreidingsproject in de omgeving van de Turfmeersen en grote omgeving van Etbos, kan fungeren als ecologische stapsteen. De relatie met de omgeving werd onvoldoende weergegeven in het dossier. De locatie van de bebossing heeft een beperkte meerwaarde, in een gebied met veel open natuur en kleine landschapselementen.
   
 • De Ketelaere landbouwvennootschap, Maldegem
  Het betreft een lokaal bosuitbreidingsinitiatief met ecologische waarde. Door de bebossing wordt een relevante boskern gecreëerd tussen 2 bestaande grote bossen Drongengoed en Maldegem Veld (SBZ).

In totaal gaat het om een totaaloppervlakte van 30,9 ha en een bedrag van 684.190 euro. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,51 ha, het grootste 8,5 ha.

De middelen voor deze projecten komen uit het Bossencompensatiefonds. Lokaal wordt er nieuw bos aangeplant, ter vervanging van bossen die elders ontbost zijn. Het vergunnen van een ontbossing is namelijk gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren. Bossencompensatie kan gebeuren in natura, door aanleg van een compenserende bebossing of via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het Bossencompensatiefonds.